Doktoritöö kaitsmisprotseduuri täpsustused majandusteaduskonnas

Kinnitatud dekaani 22.11.2023 korraldusega nr 1-24/303
 1. Üldised alused doktoritöö vormistamiseks ning kaitsmise läbiviimiseks on sätestatud Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri eeskirjas.
 2. Doktoritöö kaitsmise läbiviimisel majandusteaduskonnas juhindutakse lisaks ka käesolevast korrast.
 3. Majandusteaduskonnas juhib doktoriõppekava programmidirektor ja programmijuhid vastavalt peaerialadele. Kaitsmisprotseduuri koordineerib vastava peaeriala programmijuht.
 4. Enne kaitsmisele lubamist peab doktoritöö läbima eelkaitsmise. Eelkaitsmisele saamise eelduseks on doktorandi regulaarne osalemine doktoriseminarides. Eelkaitsmise toimumiseks esitab doktorant nõuetekohaselt vormistatud doktoritöö (edaspidi ka töö) koos juhendaja(te) nõusolekuga programmijuhile.
 5. Programmijuht või tema poolt määratud professor korraldab töö eelretsenseerimise, määrates kaks sõltumatut, doktoritöö valdkonnas doktorikraadi omavat retsensenti.
 6. Eelkaitsmise läbiviimiseks moodustab programmijuht eelkaitsmiskomisjoni. Eelkaitsmiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees (programmijuht või tema asendaja), juhendaja(d) ning lisaks vähemalt kolm sama teadusvaldkonna doktorikraadiga isikut (kes võivad kokku langeda retsensentidega).
 7. Informatsioon eelkaitsmise, selle aja ja koha kohta edastatakse vähemalt kaks nädalat enne eelkaitsmist teaduskonna üldlisti. Eelkaitsmisel võivad lisaks komisjonile osaleda majandusteaduskonna töötajad ning doktorandid, et võimaldada teemakohase ja üksikasjaliku tagasiside andmist doktorandile.
 8. Eelkaitsmiskomisjon teeb pärast arutelu ühe kolmest võimalikust otsusest: a) teha ettepanek dekaanile lubada töö olemasoleval kujul kaitsmisele; b) teha dekaanile kaitsmisele lubamise ettepanek peale eelkaitsmisel soovitatud muudatuste sisseviimist (eelkaitsmisel soovitatud muudatuste sisseviimist kontrollib programmijuht või tema poolt nimetatud isik(ud)); c) mitte teha ettepanekut doktoritöö kaitsmisele lubamise kohta, mille puhul tuleb läbida uus eelkaitsmine. Vastava ettepaneku kaitsmisele lubamise kohta teeb dekaanile eelkaitsmiskomisjoni nimel programmijuht (või tema poolt nimetatud asendaja).
 9. Töö põhijuhendaja tagab, et doktorant on teadlik viitamise headest tavadest ja reeglitest ja oskab neid järgida. Kaitsmiskomisjoni sekretär teeb tööle plagiaadikontrolli parasjagu kasutuses oleva tööriistaga (nt Urkund) enne töö avalikustamist TalTechi digikogus. Vastavalt doktoritööle esitatavatele nõuetele TalTech’is vastutab vormistamise, autoriõiguste kehtivuse ja keelekorrektuuri organiseerimise eest üliõpilane.
 10. Teaduspublikatsioonide põhjal vormistatud doktoritöö puhul peab doktorant olema vähemalt ühe publikatsiooni ainuautor, erandeid lubatakse ainult programmijuhtide ühisel otsusel. Doktoritöö põhiosaks olevad teaduspublikatsioonid ei tohi olla avaldatud ajakirjades, mis ei järgi akadeemilist head tava. Täpsem info Lisa 1.
 11. Doktorant esitab ÕIS-is dekaanile kaitsmistaotluse, mis on kooskõlastatud (allkirjastatud) juhendaja(te) ja programmijuhi poolt. Põhijuhendaja informeerib kaitsmistaotlusest oma instituudi direktorit. Kui üliõpilane esitab erandkorras taotluse ilma kooskõlastuseta, küsib dekaan töö kohta juhendaja ja programmijuhi arvamuse ning korraldab enne töö kaitsmisele lubamist selle sõltumatu retsenseerimise.
 12. Otsuse doktoritöö kaitsmisele lubamise kohta teeb vastavalt doktorantuuri eeskirjale dekaan. Dekaan konsulteerib vajadusel eelkaitsmiskomisjoni liikmetega.
 13. Doktoritöö kaitsmise läbiviimine toimub vastavalt doktorantuuri eeskirjale. Üldjuhul on kaitsmisprotseduuri sisuline organiseerija ning võimalike vaidlusküsimuste lahendaja programmijuht või tema asendaja. Administratiivselt organiseerib kaitsmist üldjuhul põhijuhendaja instituut.
 14. Oponendid peavad omama doktorikraadi ning olema tugeva teadustöö taustaga doktoritöö valdkonnas. Reeglina peaks vähemalt üks oponentidest vastama Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessori nõuetele publitseerimise osas. Programmijuht konsulteerib juhendaja ning instituudi direktoriga oponentide ning kaitsmiskomisjoni liikmete valimisel. Üliõpilane ei osale oponentide ja eelretsensentide valimisel.
 15. Kogu protsessi jooksul lähtutakse Heast teadustavast ja teadlase eetika nõuetest ning kõikidel osapooltel, kes rikkumisest teadlikuks saavad, on kohustus viivitamatult informeerida dekaani, kes seejärel algatab menetlusprotsessi.
 16. Avatud Ülikooli kaudu doktorantuuri läbivate õppurite juhendajad peavad kvalifikatsioonilt vastama TalTech’i nõuetele. Õppemaksust vabastamine kursuste läbimiseks toimub enne iga semestri algust, milleks doktorant peab esitama dekaanile taotluse, mis on kooskõlastatud juhendaja ja programmijuhiga.