Doktoriõppekava “Loodusteadused” (i.k “Science”) juhtimise ja haldamise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud loodusteaduskonna dekaani 06.01.2022 korraldusega nr 1-24/11

1. Käesoleva korraga määratakse doktoriõppekava loomise, juhtimise ja haldamise alused alates 2022/2023 õ.-a. loodusteaduskonna doktoriõppekavale „Loodusteadused“ (i.k „Science“)
2. Loodusteaduste õppekava programmijuht määratakse ning programmi nõukoda moodustatakse vastavalt üleülikooliliselt kehtestatud kordadele.
3. Õppekava programmijuht määratakse üheks aastaks. Prorektorile programmijuhi nimetamise ettepanekut tehes kuulab dekaan ära erialajuhtide arvamuse.
4. Dekaan nimetab õppeprogrammi peaerialadele erialajuhid. Erialajuhtide tööd korraldab programmijuht.
5. Erialajuhid nimetatakse akadeemilise personali hulgast instituutidesse. Erialajuhtide arv instituudis sõltub instituudi doktorantide arvust ja peaerialade spetsiifikast.
6. Erialajuhid vastutavad oma eriala piires õppeprogrammi kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest ning on instituudis esmaseks kontaktisikuks seal õppivatele doktorantidele ning nende juhendajatele. Loodusteaduskonna õppekaval õppivate doktorantide, kelle juhendajajärgne instituut on väljaspool teaduskonda, va tervisetehnoloogiate instituut, on esmaseks kontaktisikuks õppekava programmijuht.
7. Erialajuhid osalevad õppeprogrammi loomisel. Hiljem teostab programmijuht koos erialajuhtidega ja programmi nõukojaga õppekava uuendamist vastavalt vajadusele.
8. Erialajuhtide töötasuks vajalikud rahalised vahendid nähakse ette teaduskonna dekanaadi eelarves võttes arvesse nende töökoormust, mis sõltub vastaval erialal õppivate doktorantide
arvust.