Diplomi ja akadeemilise õiendi kinnitamine ning dublikaatide väljaandmine

Kinnitatud rektori 16.12.2010 käskkirjaga nr 256
Muudetud rektori 23.05.2018 käskkirjaga nr 25

1. Määran, et: [jõustunud 23.05.2018]

1.1 diplom kinnitatakse rektori ja teaduskonna dekaani/EMERA direktori allkirjadega ning ülikooli pitseriga;

1.2 akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend (Diploma Supplement) kinnitatakse teaduskonna õppeprodekaani/EMERA õppedirektori ja teaduskonna õppekonsultandi/EMERA õppespetsialisti poolt ning ülikooli pitseriga.

1.3 diplomi või akadeemilise õiendi dublikaat kinnitatakse rektori ja ülikooli õppedirektori poolt ning ülikooli pitseriga.

 2. Duplikaadi väljaandmine

2.1 Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise käskkirja valmistab ette õppeosakond, kes korraldab ka algdokumendi kehtetuks tunnistamise teate avaldamise ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

2.2 Riigilõivu väljaandes Ametlikud Teadaanded teate avaldamise eest tasub duplikaadi taotleja.

2.3 Duplikaadi taotleja hüvitab TTÜ-le duplikaadi väljaandmise kulud vastavalt rektori kehtestatud tasumääradele. Selleks esitab TTÜ taotlejale arve, mis kuulub tasumisele 10 (kümne) päeva jooksul. Duplikaadi väljastamise kulud kannab TTÜ juhul, kui algdokument on vormistatud ebatäpselt või algdokumendile kantud andmed on ebaõiged.

2.4 Õppeosakond vormistab diplomi duplikaadi ja edastab diplomi välja andnud teaduskonna/õppeasutuse dekanaati.

2.5 Akadeemilise õiendi duplikaadi vormistab teaduskonna/õppeasutuse dekanaat.

3. Duplikaadi vormistamine

3.1 Diplomi duplikaat vormistatakse diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kirjutatakse sõna „DUPLIKAAT”.

3.2 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a. kantud õppekava täitmisel välja antud diplomi duplikaat vormistatakse Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud duplikaadi plangile.

3.3 Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst, algdokumendi number ja väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid.

3.4 Duplikaat kinnitatakse rektori ja õppeosakonna juhataja allkirjaga,

3.5 Akadeemilise õiendi duplikaat vormistatakse akadeemilise õiendi plangil, mille paremasse ülanurka kirjutatakse eestikeelse akadeemilise õiendi duplikaadi puhul sõna „DUPLIKAAT“ ja ingliskeelse akadeemilise õiendi duplikaadi puhul sõna „DUPLICATE”.

3.6 Duplikaat registreeritakse teaduskonna/õppeasutuse diplomite registris.

3.7 Duplikaadi väljastab taotlejale teaduskonna/õppeasutuse dekanaat.