Dekaani tänukirjaga tunnustamise alused inseneriteaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 28.09.2017 korraldusega nr 392
  1. Tänukirjaga tunnustatakse teaduskonna töötajaid ja teisi isikuid pikaajalise tulemusliku töö, silmapaistvate saavutuste, teaduskonnaga seotud ettevõtmise õnnestumise või olulise panuse eest teaduskonna arengusse.
  2. Tänukirja andmise otsustab dekaan instituudi direktori ettepanekul. Ettepanekus märgitakse tunnustatava nimi või nimetus, tänukirja andmise põhjendus ning selle üleandmise aeg ja koht.
  3. Tänukiri vormistatakse tänukirja plangil vastavalt ülikooli stiiliraamatule. Tänukirjale kirjutab alla dekaan.