Kinnitatud innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektori 19.05.2016 korraldusega nr 76
Muudetud rektori 11.04.2017 korraldusega nr 41
Muudetud õppeprorektori 04.10.2017 korraldusega nr 106
Muudetud õppeprorektori 08.01.2021 korraldusega nr 3 (jõustunud 01.01.2021)
Muudetud õppeprorektori 21.02.2023 korraldusega nr 28 (jõustunud 01.01.2023)
Muudetud õppeprorektori 01.09.2023 korraldusega nr 142 (jõustunud 01.09.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.09.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse avatud ülikooli (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.
1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.
1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise õppeprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse. [jõustunud 04.10.2017]
1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Open University.

2. Osakonna põhieesmärk

2.1 Avatud ülikooli põhieesmärk on elukestva õppe (sh gümnaasiumitega koostöö, avatud õpe, täiendusõpe jt) kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmist toetava tugiteenuse pakkumine ja arendamine, täiendusõppe korraldamine, kooliõpilaste tehnika- ja inseneeriakursuste, olümpiaadide ning lisaõppe läbiviimine ja põhieesmärgiga seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevus. [jõustunud 01.01.2021]

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:
3.1.1 töötab välja täienduskoolituse põhimõtted ja eesmärgid ning koordineerib ja korraldab nende elluviimist;
3.1.2 arendab struktuuriüksustele pakutavat tugiteenust, töötab välja uusi koolituste ja kursuste läbiviimise mudeleid; [jõustunud 01.01.2021]
3.1.3 algatab, koostab, esitab ja viib ellu täienduskoolitusi, kursusi, suve- ja talvekoole, kooliõpilastele suunatud olümpiaade ja ainevõistlusi, kursusi, lisaõpet, laagreid ja teisi projekte; [jõustunud 01.01.2021]
3.1.4 arendab ülikooli koostööd riigigümnaasiumite ja üldhariduskoolidega ning pakub koostöös ülikooli instituutide ja õppeosakonnaga koolidele valikainete kursusi; [jõustunud 01.01.2021]
3.1.5 analüüsib täiendusõppe eesmärkide täitmist ja kvaliteeti, arendab täiendusõppe kvaliteedisüsteemi;
3.1.6 koordineerib täienduskoolituse õppeinfosüsteemi arendusega seotud tegevusi ja haldab täiendusõppe registrit;
3.1.7 korraldab põhieesmärgiga seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevust;
3.1.8 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Osakonna struktuuri kuuluvad:
3.2.1 avatud õppe keskus (inglise keeles Centre for Open Education);
3.2.2 täiendusõppe keskus (inglise keeles Centre for Continuing Education);
3.2.3 tehnoloogiakool (inglise keeles School of Technology); [jõustunud 01.01.2021]
3.2.4 eksami- ja olümpiaadikool (inglise keeles School of Exams and Olympiads); [jõustunud 01.01.2021]
3.2.5 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (inglise keeles Education USA Advising Center); [jõustund 01.01.2023]
3.2.6 Unicorn Squad (inglise keeles Unicorn Squad). [jõustunud 01.09.2023]

3.3 Avatud õppe keskuse ülesanne on koordineerida, korraldada ja arendada ülikooli avatud õpet (tasemeõppe õppekavade ainetest koostatud õpingukava alusel toimuvat täiendusõpet). [jõustunud 01.01.2021]

3.4 Täiendusõppe keskuse ülesanne on koordineerida, korraldada ja arendada täiendusõppe õppekavadel toimuvat täiendusõpet ning suve- ja talvekoole, osutada konsultatsiooniteenuseid, algatada ja osaleda täiendusõppe õppekavade arendustöös ning ülikoolisisestes, riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, osaleda koolituspakkumusega siseriiklikel ja rahvusvahelistel koolitushangetel. [jõustunud 01.01.2021]
3.4.1 [kehtetu – jõustunud 01.01.2021]
3.4.2 [kehtetu – jõustunud 01.01.2021]
3.4.3 [kehtetu – jõustunud 01.01.2021]
3.4.4 [kehtetu – jõustunud 01.01.2021]
3.4.4 [kehtetu – jõustunud 01.01.2021]

3.5 Tehnoloogiakooli ülesanne on koordineerida, arendada ja korraldada üldharidus- ja kutsekoolidele suunatud tehnika- ja inseneeriavaldkonda populariseerivaid ja õppetegevust arendavaid tutvustus- ja koolitustegevusi. [jõustunud 01.01.2021]

3.6 Eksami- ja olümpiaadikooli ülesanne on koordineerida ülikooli koostööd riigigümnaasiumite ja üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiumiastmega, korraldada ettevalmistuskursusi riigieksamiteks ja õpiabi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (sh ettevalmistus TalTechi sisseastumiskatseteks), korraldada kooliõpilaste olümpiaade ja ainevõistlusi ning viia läbi nendeks ettevalmistavaid kursusi ja õpitubasid. [jõustunud 01.01.2021]

3.7 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse ülesanne on tutvustada õppimisvõimalusi USA ülikoolides, nõustada huvilisi ning viia läbi rahvusvahelisi keele- ja akadeemilisi teste. [jõustunud 01.01.2023]

3.9 Unicorn Squadi ülesanne on viia ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti Inseneriakadeemia tegevusi perioodil 2023-2026 tehnoloogiahariduse populariseerimiseks põhikooli ja gümnaasiumi tüdrukutele läbi kursuste korraldamise Unicorn Squadi võrgustikus. [jõustunud 01.09.2023]