Vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise põhimõtted

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 25.11.2014 määrusega nr 2
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 08.11.2019 määrusega nr 2 (jõustunud 25.11.2019)

§ 1. Ülesanne

Määrusega sätestatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) vara omandamise, piiratud asjaõigustega koormamise ja võõrandamise üldised alused.

§ 2. Vara käsutamine

(1) Ülikool omandab ja võõrandab vara seaduse ja käesoleva määruse alusel põhikirjas ja selle alusel antud õigusaktides ettenähtud korras.
(2) Vara omandamisel lähtutakse põhimõttest, et vara peab olema tarvilik ülikooli eesmärkide saavutamiseks.
(3) Vara võõrandamisel lähtutakse põhimõttest suurendada rahalist või muud kasu, mida ülikool võib tehingutest saada, vältides kahju ning tagades, et varaga teostatavad tehingud on kooskõlas õigusaktidega ning läbipaistvad ja kontrollitavad.
(4) Ülikool ei anna üldjuhul garantiid ega käendust teiste isikute kohustuste tagamiseks. Nõukogu otsusel on ülikoolil õigus omatulude arvelt tagada oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks asutatud juriidiliste isikute kohustusi ja anda neile laenu. Selliste kohustuste suurus kokku ei tohi ületada 10 protsenti ülikooli eelarveaasta omatuludest.

§ 3. Vallasvara omandamine ja võõrandamine

(1) Vallasvara omandamise otsustab:
1) rektor;
2) prorektor, vastutusala direktor või struktuuriüksuse juht nende käsutuses olevate vahendite ja rektori antud volituse ulatuses;
3) muu isik vastavalt rektori antud volitusele.
(2) Vallasvara omandamiseks viiakse läbi riigihange või muu menetlus lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja rektori kehtestatud korrast.
(3) Kui vara omandatakse sihtsuunitlusega vahendite arvel, peab vara omandamise otsustaja kooskõlastama vastava kulu sihtsuunitluse vahendite käsutajaga.
(4) Vallasvara võõrandamise otsustab rektor või tema poolt nimetatud või volitatud isik rektori kehtestatud korras, sh võib vallasvara võõrandada vastavalt vajadusele enampakkumisel, otsustuskorras või muul viisil.

§ 4. Kinnisvara omandamine ja võõrandamine

(1) Kinnisvara omandamise ja võõrandamise tehingu tegemise ning hoonestusõiguse seadmise ülikoolile kuuluvale kinnistule või ülikooli kasuks otsustab rektor nõukogu nõusolekul, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.
(2) Ülikoolile kinkelepingu, muu tasuta võõrandamise tehingu ja pärandina üleantava kinnisvara omandamise otsustab rektor.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kinnisvaraga seotud tehingud, sh piiratud asjaõiguse seadmise ülikoolile kuuluvale kinnisvarale või ülikooli kasuks, otsustab rektor.
(4) Omandamise, võõrandamise ja piiratud asjaõigusega koormamise tingimused, viisi ja hinna otsustab rektor, sh võib kinnisvara võõrandada vastavalt vajadusele enampakkumisel, otsustuskorras või muul viisil, kui nõukogu ei ole otsustanud teisiti.

§ 5. Intellektuaalvara omandamine ja võõrandamine

(1) Intellektuaalvara käsutamise alused kehtestab nõukogu rektori ettepanekul.
(2) Intellektuaalvara omandamise ja võõrandamise otsustab rektor või tema poolt nimetatud või volitatud isik, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

§ 6. Rakendussätted

Määrus jõustub vastuvõtmisel.