Tööstusmagistrantuuri statuut

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.06.2021 otsusega nr 12
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 22.06.2021

Microsoft Word

1. Tööstusmagistrantuur on magistriõppe õppetöö vorm, mille raames korraldatakse üliõpilastele praktilist õpet asutuses või ettevõttes (edaspidi eraldi ja koos nimetatud „ettevõte“).

2. Tööstusmagistrantuuri eesmärk on:
2.1  saavutada üliõpilase õppekavas sätestatud ja tööstusmagistrantuuri lepingus kokku lepitud õpiväljundid süvendatud praktilise õppe kaudu ettevõtte reaalses töökeskkonnas;
2.2 valmistada ettevõtte ja ülikooli huvidest lähtuvalt ette tulevane erialaspetsialist ning võimaldada ettevõttel rakendada üliõpilase lõputööst tulenevaid lahendusi oma tegevuses.

3. Tööstusmagistrantuuri koha loomise eeldus on ettevõtte huvi ja valmisolek panustada tulevase erialaspetsialisti ettevalmistamisesse ning teadus- ja arendustöö läbiviimisesse koostöös ülikooliga vähemalt 50% ulatuses õppekava mahust.

4. Ettevõte maksab ülikoolile tööstusmagistrantuuris osalemise eest kahepoolses lepingus kokku lepitud tasu (käibemaksuga maksustatav), millest ülikool katab tööstusmagistrantuuri ülikoolipoolse korraldamisega seotud kulud.

5. Ülikoolis korraldab tööstusmagistrantuuri ja vastutab selle toimimise eest tööstusmagistrantuuri pakkuva õppekava programmijuht või tema määratud isik.

6. Enne tööstusmagistrantuuri algust lepivad ülikool, ettevõte ja üliõpilane kolmepoolselt sõlmitavas lepingus kokku praktilise õppe täpsed eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid, sh läbitavad moodulid ning õppeained ja lõputöö teema, ning muud poolte õigused ja kohustused.

7. Tööstusmagistrant on ülikooli immatrikuleeritud magistriõppe üliõpilane, kes läbib osa õppest ettevõtte reaalses töökeskkonnas ning kelle täitmisele kuuluvad ülesanded ettevõttes on tihedalt seotud õppekava ja magistritöö teemaga.

8. Tööstusmagistrandil on kõik seadustest ja ülikooli õigusaktidest tulenevad magistriõppe üliõpilase õigused ning kohustused.

9. Tööstusmagistrandi juhendaja peab olema ülikooli töötaja, kes koostöös ettevõtte määratud mentoriga toetab üliõpilase õppeprotsessi.

10. Tööstusmagistrantuuris omandatud õpiväljundeid ja pädevusi kontrollib ning hindab ülikool.

11. Tööstusmagistrandiks võib saada magistriõppe üliõpilane õppekaval, millele ülikool on kuulutanud kodulehel välja tööstusmagistrantuuri kandideerimise konkursi. Juhul kui ettevõte soovib luua tööstusmagistrantuuri koha enda töötajale, on kokkuleppel ülikooliga võimalik teha üliõpilasele otsepakkumine väljaspool konkurssi. Tööstusmagistrantuuri õpe algab üldjuhul teisel semestril ja kestab kolm semestrit.

12. Tööstusmagistrant loovutab oma lõputööst tulenevad varalised õigused ettevõttele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

13. Tööstusmagistrantuuris makstakse üliõpilasele stipendiumi kolmepoolses lepingus määratud summas. Stipendiumi ei maksta üksnes üliõpilasele, kes on praktilist õpet korraldava ettevõtte töötaja ja kes osaleb tööstusmagistrantuuri õppes oma töökohal. Ühe õppekava raames makstakse kõikidele tööstusmagistrantidele stipendiumi samadel tingimustel. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, välja arvatud vajaduspõhised stipendiumid.