Teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse hankimise ja kasutamise kord

Kinnitatud rektori 09.05.2012 käskkirjaga nr 156
Muudetud rektori 25.05.2016 käskkirjaga nr 83

Microsoft Word

1. Käesoleva korraga reguleeritakse teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö otstarbeks kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse (edaspidi piiritus) soetamist ja kasutamist Tallinna Tehnikaülikoolis.

2. Loa piirituse aktsiisivabastuseks taotleb kinnisvaraosakond. [jõustunud 25.05.2016]

3. Kinnisvaraosakond soetab ja väljastab piiritust TTÜ struktuuriüksustele vastavalt käesolevale korrale ning kontrollib piirituse kasutamist kehtestatud nõuetele ja kehtivatele õigusaktidele. [jõustunud 25.05.2016]

4. Struktuuriüksused esitavad kinnisvaraoakonnale kaks korda aastas, hiljemalt 1. aprilliks ja 1. oktoobriks vormikohase tellimislehe (lisa 1). [jõustunud 25.05.2016]

5. Teadus- ja arendustegevuseks kasutatava piirituse tellimisel on struktuuriüksus kohustatud põhjendama tellitava piirituse koguse vajalikkust. Eraldi märgitakse konkreetse uuringu nimetus ja selle läbiviimisel kasutatav piirituse kogus, samuti üht tüüpi toimingu/uuringu sooritamiseks kasutatav piirituse kogus ja planeeritavate uuringute arv.

6. Õppetööks kasutatava piirituse tellimisel lähtub struktuuriüksus piirituse koguse arvestamisel 250 ml üliõpilase kohta aastas. Tellimislehele kantakse piirituse kogus ja üliõpilaste arv, kelle õppetöös piirituse kasutamine on vajalik.

7. Struktuuriüksuse juht määrab töötaja, kes vastutab piirituse säilimise ja arvepidamise eest. Piirituse eesmärgipärase kasutamise eest vastutab struktuuriüksuse juht.

8. Kinnisvaraosakond väljastab soetatud piirituse 2 (kahe) tööpäeva jooksul selle laekumisest. Piiritus väljastatakse vastavalt struktuuriüksuse tellimusele allkirja vastu. Kinnisvaraosakond esitab piirituse saanud struktuuriüksusele sisearve (kauba sisekäibe arve). [jõustunud 25.05.2016]

9. Juhul kui struktuuriüksusele väljastati piiritus ka eelmisel perioodil, on struktuuriüksus kohustatud uue koguse piirituse tellimisel esitama kinnisvaraosakonnale eelmise perioodi piirituse kasutamise kuluaruande (seisuga vastavalt 31. märts või 30. september). [jõustunud 25.05.2016]

10. Kuluaruandes (lisa 2) märgitakse teostatud uuringu nimetus ja selle läbiviimisel kasutatud piirituse kogus, samuti üht tüüpi toimingu/uuringu sooritamiseks kasutatud piirituse kogus. Lisaks märgitakse kuluaruandes piirituse alg- ja lõppkogus (eristades teadus-ja arendustegevuse ning õppetöö).

11. Struktuuriüksuse poolt nõuetekohase aruande esitamata jätmise korral ei väljastata uut kogust piiritust enne kui nõuetekohane kuluaruanne on esitatud.
12. Kinnisvaraosakond haldab piirituse arvestuse andmebaasi Excel tabelina. Andmebaasis peetakse arvestust alljärgnevas: [jõustunud 25.05.2016]
12.1 A saatelehe alusel aktsiisilaopidajalt soetatud piirituse kogus (liitrites);
12.2 tellimislehe alusel struktuuriüksustele väljastatud piirituse kogus (eraldi teadus- aja arendustegevuseks ning õppetööks);
12.3 struktuuriüksuste poolt kasutatud kogus kuluaruande alusel (eraldi teadus- aja arendustegevuseks ning õppetööks);
12.4 kasutamata piirituse jääk (eraldi teadus- aja arendustegevuseks ning õppetööks).