Tallinna Tehnikaülikooli keelepoliitika

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 20.12.2016 otsusega nr 71
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 25

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi ülikool) on rahvusvaheline ülikool, toimib rahvusvahelises keskkonnas ja on välisüliõpilastele, -õppejõududele ning -teaduritele atraktiivseks sihtkohaks. Samaaegselt rahvusvahelistumisega tagab ülikool eestikeelse hariduse kättesaadavuse ning eestikeelse erialase terminoloogia arendamise.
1.2 Keelepoliitikaga sätestatakse keelekasutuse reeglid ülikoolis, keelekvalifikatsiooni nõuded üliõpilastele ja töötajatele ning tegevused nende elluviimiseks.

2. Tasemeõpe

2.1 Kõrghariduse esimese astme õppekavad on reeglina eestikeelsed. Kõik eestikeelsed õppekavad peavad sisaldama eesti ja inglise keele suulist ning kirjalikku erialast eneseväljendust arendavaid õppeaineid.
2.2 Kõrghariduse teisel astmel soosib ülikool heal tasemel rahvusvaheliselt atraktiivsete ingliskeelsete õppekavade arendamist. Igas ülikooli vastutusvaldkonnas säilib magistriõppes ka eesti keeles õppimise võimalus.
2.3 Doktoriõpe toimub reeglina inglise keeles.

3. Üliõpilased

3.1 Eestikeelsetel õppekavadel:
3.1.1 sisseastumisel eeldatakse üliõpilaskandidaatidelt inglise ja eesti keele oskust tasemel B2. Kõrghariduse esimese astme üliõpilastel, kellel tase B2 puudub, on kohustus õppeperioodi jooksul tase B2 saavutada;
3.1.2 lõpetajate eesti ja inglise keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus vastab tööturu ootustele.
3.2 Ingliskeelsetel õppekavadel:
3.2.1 sisseastumisel seatakse kõikidele üliõpilaskandidaatidele üheks vastuvõtutingimuseks inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
3.2.2 välisüliõpilastel on võimalus omandada eesti keele oskus vähemalt tasemel A1, mis võimaldab toime tulla ümbritsevas kultuurikeskkonnas ja tavasuhtluses.

4. Töötajad

4.1 Töötajad valdavad üldjuhul inglise keelt vähemalt tasemel B2, sealhulgas ingliskeelseid õppeaineid õpetavad õppejõud soovitavalt vähemalt tasemel C1.
4.2 Välisõppejõududel ja -teadustöötajatel on võimalus omandada eesti keelt vähemalt tasemel A1, mis võimaldab toime tulla ümbritsevas kultuurikeskkonnas ja tavasuhtluses.

5. Asjaajamine

5.1 Ülikooli peamine asjaajamiskeel on eesti keel. Ülikooli poolt pakutavad teenused on kättesaadavad ka inglise keeles.
5.2 Ülikooli olulisimad õigusaktid, sh üliõpilaste ja töötajate õigusi puudutav info on kättesaadav eesti ja inglise keeles.

6. Keelepoliitika elluviimine

6.1 Eesmärkide täitmisel ülikool:
6.1.1 pakub eesti keelt arendavaid ja eesti kultuuri tutvustavaid õppeaineid välisüliõpilastele ja õppejõududele ning teadustöötajatele, võimaldamaks neil paremini integreeruda Eesti ühiskonda;
6.1.2 loob võimalused kõikidele üliõpilastele eesti ja inglise keele akadeemilise ja erialase keeleoskuse arendamiseks, sh:
6.1.2.1 üliõpilastele, kelle üldine inglise keele tase ei vasta tasemele B2, pakub ülikool tasuta üldkeeleõpet mahus kuni 6 EAP. Üldkeeleõpe arendab üldist keele- ja suhtluspädevust;
6.1.2.2 punktis 3.1.1 nimetatud üliõpilastele, kelle eesti keele tase ei vasta tasemele B2, pakub ülikool tasuta üldkeeleõpet mahus 6 – 30 EAP;
6.1.2.3 arendab erialast inglise keelt ingliskeelsete erialaainete kaudu.
6.1.3 tagab kõrghariduse 1. astme eestikeelsete õppekavade lõpetajate eesti ja inglise keele oskuse tasemel B2. Eestikeelsete õppekavade lõpetajatel on lõputöö kaitsmisele või lõpueksamile pääsemise üheks eelduseks inglise ja eesti keele oskuse tõendamine tasemel B2;
6.1.4 loob võimalused töötajatele punktis 4.1. nimetatud vajaliku keeletaseme saavutamiseks või inglise keele suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamiseks;
6.1.5 loob võimalused üliõpilastele ja töötajatele teiste üldvõõrkeelte arendamiseks ülikooli kehtestatud tingimustel;
6.1.6 panustab senisest enam koolitustesse ning loob töötajatele võimalused ingliskeelseks suhtluspraktikaks, sh keelering, rahvusvahelised praktikandid jmt;
6.1.7 panustab senisest enam üliõpilaste ning töötajate rahvusvahelisse mobiilsusse, sh mitteakadeemiliste töötajate mobiilsusse.
6.2 Keelepoliitika elluviimist koordineerib vastav struktuuriüksus, mis muuhulgas:
6.2.1 hindab töötajate, üliõpilaste ja sisseastujate keeleoskustaset ja väljastab vastavaid tunnistusi;
6.2.2 koordineerib üliõpilaste ja töötajate keeleõpet ja tagab keeleõppe kvaliteedi. Keeleõppe läbiviimisel kasutatakse võimalusel õpetatavat keelt emakeelena rääkivaid isikuid;
6.2.3 teeb erialakeele õpetamisel koostööd teaduskondadega;
6.2.4 pakub keelealaseid teenused ülikooli liikmeskonnale ja väljapoole ülikooli.

7. Rakendumine

7.1 Punkti 3.1.1 nõudeid rakendatakse alates 2017/2018. õa sisseastunud üliõpilastele.
7.2 Punkti 4.1 nõuete täitmiseks on üleminekuaeg neli aastat, mille jooksul luuakse võimalused töötajatele punktis 4.1 nimetatud vajaliku taseme saavutamiseks või inglise keele suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamiseks.