Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe hea tava

Heaks kiidetud TTÜ nõukogu teaduskomisjoni koosolekul 07.06.2012

Microsoft Word

1. Üldised põhimõtted

1.1 Doktoriõppe eesmärgiks on, et doktorandi kui noorteadlase ja juhendaja kui vanema teadustöö kolleegi koostöö tulemusena oleks noorteadlane suuteline andma uusi ideid ühiskonna, teaduse, tehnoloogia ja majanduse arendamiseks.
1.2 Doktoriõppe eesmärgiks on samuti tagada ettevalmistus professionaalseks tegevuseks nii akadeemilises sfääris (õppejõu ja teadustöötajana) kui väljaspool seda.
1.3 Doktoritöö teema peab olema originaalne, pakkudes samas huvi nii doktorandile, tema juhendajale kui ka laiemalt kogu ühiskonnale ning vastama muudele teadustöö kriteeriumitele.
1.4 Doktorandi ja juhendaja vaheline usalduslik koostöö tekib läbi vastastikuse lugupidamise.

2. Juhendamise eeldused ja juhendaja kohustused

2.1 Juhendaja peab olema erialaselt kompetentne teadlane, kes orienteerub hästi nii ülikooli kui ka rahvusvahelises teadustöö süsteemis ning oskab doktorandile anda praktilisi nõuandeid stipendiumite ning grantide taotlemiseks.
2.2 Juhendaja peab tagama doktoritöö tegemiseks vajaliku infrastruktuuri, materjalide ja tarvikute ning finantsvahendite olemasolu.
2.3 Vajadusel aitab juhendaja doktorandil doktoritööle kaasjuhendajat otsida või teadusartikli kirjutamisele eksperte kaasata.
2.4 Doktorandi juhendajal on soovituslik doktorandile täiendavalt tagada uurimistöö teemaga seotud teadusprojektide arvelt palga või stipendiumi maksmine.
2.5 Juhendaja soovitab ja aitab doktorandil kaasata uurimistöösse bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid, et kõrghariduse erinevatel astmetel tekiks side teadustööga.
2.6 Juhendaja soovitab, et millistel konverentsidel ja seminaridel osaleda ning millistele teadusajakirjadele keskenduda artiklite kirjutamisel.
2.7 Ühel juhendajal on reeglina kuni viis juhendatavat doktoranti, et tagada piisav tähelepanu igale juhendatavale.

3. Doktorandi kohustused

3.1 Doktorandi esmane prioriteet on õppekava tähtaegne täitmine ja doktoriõppega seotud teadustöö.
3.2 Struktuuriüksuse doktoriseminaridel/- konverentsidel osalemine on doktorandile kohustuslik.
3.3 Doktorant esineb enda õpingute jooksul vähemalt ühel rahvusvahelisel teaduskonverentsil ning osaleb aktiivselt erialastel konverentsidel ja seminaridel Eestis.
3.4 Doktorant peab olema aktiivne, et taotleda doktoritöö teostamiseks ettenähtud toetusmeetmeid ja rahastamisvõimalusi (nt. DoRa, Kristjan Jaak jt)
3.5 Doktorant peab doktoritöö raames tekkivate teaduslike ja organisatoorsete probleemide lahendamisega tegelema operatiivselt ja teavitama nendest koheselt ka oma juhendajat.
3.6 Doktorant osaleb aktiivselt teadust populariseerivates tegevustes.

4. Atesteerimine

4.1 Atesteerimine on doktorandi jaoks õppeaasta üks tähtsamaid sündmusi, kus saab valdkonna tunnustatud ekspertidelt tagasisidet tehtud uurimistöö kvaliteedi ja sisu kohta.
4.2 Atesteerimisel on doktorant kohustatud esitama eelneva aasta jooksul tehtud uurimistöö sisulise kokkuvõtte, avaldatud artiklite ülevaate ja järgneva aasta tegevusplaani.
4.3 Atesteerimise käigus antakse vajadusel tagasisidet juhendamise ja doktoritöö teostamise kvaliteedi ning esile kerkinud probleemide kohta, et tagada süstemaatiline ülevaade juhendamise kvaliteedist.

5. Doktorandi kaasamine õppetöösse

5.1 Juhendaja kaasab või soovitab õppejõududel kaasata doktoranti tema eriala raames õppetöösse.
5.2 Doktorant juhendab reeglina doktorantuuri jooksul vähemalt ühte bakalaureuse- ja magistritööd.
5.3 Doktorant retsenseerib reeglina doktorantuuri jooksul vähemalt ühte bakalaureuse- ja magistritööd.

6. Suhtlus

6.1 Doktorant ja juhendaja teevad tähtaegadest lähtuvalt koostööd individuaalplaani koostamisel, selle täitmise kontrollil, uurimisprojekti arendamisel, atesteerimiste ettevalmistamisel ja tööplaanide korrigeerimisel.
6.2 Kohtumised juhendaja ja doktorandi vahel toimuvad vastastikusel kokkuleppel regulaarselt (reeglina mitte harvem kui kord nädalas).