Eesti Mereakadeemia> Keskuste tegevuse alused

Eesti Mereakadeemia õppekeskuse tegevuse alused

Dokumendi tähis: V1/8
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA õppekeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 17.06.2020 korraldusega nr 1-24/207

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1. Õppekeskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) struktuuri kuuluv üksus.
1.2. Õppekeskuse ingliskeelne nimetus on Centre of Academic Affairs.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse õppekeskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, juhtimine, koosseis, struktuur, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1. Õppekeskuse tegevusvaldkonnad on:
2.1.1. õpikeskkonna hindamine ja ettevalmistamine;
2.1.2. tasemeõppe planeerimine ja korraldamine;
2.1.3. üliõpilaste nõustamine.
2.2. Õppekeskuse eesmärgiks on oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.
2.3. Õppekeskuse põhiülesanded on:
2.3.1. EMERA õppetegevuse kvaliteetne ja häireteta korraldamine;
2.3.2. õppetegevuse eeskirjade ja juhendite haldamine ning teiste õppetegevusega seotud õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine ning õigusaktide täitmise kontrolli korraldamine;
2.3.3. üliõpilaste ja õppurite vastuvõtu korraldamine;
2.3.4. üliõpilaste ja õppurite nõustamine õppetegevusega seotud küsimustes;
2.3.5. tõendite, üliõpilasstaatuse ja õppetöö korralduste vormistamine, väljastamine ning õppetööalase dokumentatsiooni nõuetekohane säilitamine;
2.3.6. EMERA tunniplaani koostamine ja avaldamine;
2.3.7. tüüpõpingukavade kooskõlastamine ja vormistamine ning rakendamise jälgimine;
2.3.8. õppejõudude kontaktõppe koormuse arvestamine;
2.3.9. õppekorraldusega seotud uuringute ja küsitluste tulemuste analüüsimine, parandustegevuste planeerimine ja parendustegevustes osalemine
2.3.10. praktikaalane nõustamine ja praktikaga seotud dokumentide (sh meresõidupraktika tõendite) väljastamine;
2.3.11. üliõpilaste õppetöös edasijõudmise jälgimine ja programmijuhtide informeerimine;
2.3.12. STCW konventsiooni nõuetest tuleneva tervisekontrolli ja ohutusalaste koolituste korraldamine;
2.3.13. Ülikooli välisveebi EMERA alalehe rubriigi „Tudeng“ haldamine;
2.3.14. üldkasutatavate auditooriumite valmisoleku jälgimine, vajadusel mööbli, IKT vahendite ja muude õppetegevuseks vajalike lahenduste korraldamine, nii Kopli kui Kuressaare õppehoonetes.

3. Struktuur, juhtimine

3.1. Õppekeskuse struktuuri kuuluvad:
3.1.1. õppekonsultandid (ingliskeelne nimetus on Student Counsellor);
3.1.2. praktikakoordinaator (ingliskeelne nimetus on Internship Coordinator).
3.2. Õppekeskuse tööd juhib õppekeskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Õppekeskuse valdusse ja kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Õppekeskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentidega.
4.3. Õppekeskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Eelarvevahendite käsutajaks on õppekeskuse juhataja.