Lõputöödele juurdepääsu piirangu seadmise kord loodusteaduskonnas

KINNITATUD loodusteaduskonna dekaani 06.01.2022 korraldusega nr 1-24/8

Juurdepääsu piirangu kehtestamise taotlus.doc

Loodusteaduskonna bakalaureuse ja magistriõppe õppekavadel õppivate üliõpilaste lõputööde avalikustamine toimub vastavalt ülikoolis kehtivale lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskirjale.

Kui lõputöö avalikustamine ei ole teisele isikule kuuluvate autori varaliste õiguste, juurdepääsupiiranguga teabe, isikuandmete, riigisaladuse, salastatud välisteabe või muu salastatud teabe tõttu võimalik, esitab üliõpilane enda ja lõputöö juhendaja poolt allkirjastatud taotluse lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks dekanaati.

Otsuse lõputööle juurdepääsu piirangu kehtestamiseks teeb dekaan. Kõigi osapoolte poolt allkirjastatud taotlus edastatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile. Kaitsmiskomisjoni sekretär informeerib juurdepääsupiirangust kaitsmiskomisjoni esimeest ning edastab taotluse juurdepääsupiirangu seadmiseks koos lõputööga raamatukogule.

Piiratud ligipääsuga lõputööd käsitletakse vastavalt ülikooli isikuandmete töötlemise ja kaitse korrale, teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise korrale ning riigisaladuse ja salastatud teabe töötlemise ja kaitse juhendile.

Juurdepääsupiiranguga lõputöö autor koostab lühikokkuvõtte, mille ette paigutab lõputöö tiitellehe esikülje. Lühikokkuvõttes tuuakse välja lõputöö autori nimi ja lõputöö pealkiri. Lühikokkuvõte ei tohi sisaldada lõputöös sisalduvaid konfidentsiaalseid aspekte. Juurdepääsu piiranguga lõputööst avalikustatakse piirangu kehtivuse ajal vaid lõputöö kokkuvõte.