Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord infotehnoloogia teaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 03.10.2019 korraldusega nr 1-24/280

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse- ning magistriõppe lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise põhimõtted, ühtlasi õpingute lõpetamisega seonduvad programmijuhi, juhendaja ning üliõpilase õigused ja kohustused.

1.2 Käesolev kord tugineb ning selles sätestatut tuleb käsitleda koos õppekorralduse eeskirja ning lõputööde avalikustamise ja säilitamise korraga.

2. Programmijuhi õigused ja kohustused

2.1 Programmijuhil on õigus:
2.1.1 kehtestada vahetegevusi- ja tähtaegu lõputööde kirjutamise protsessi haldamiseks;
2.1.2 otsustada lõputöö ülesandepüstituse/kavandi esitamise vajadus, sh määrata nõuded ja esitamise kord;
2.1.3 otsustada lõputööde eelkaitsmise kasutamine õppekaval, sh määrata nõuded eelkaitstavatele töödele, eelkaitsmise tingimused ja tähtajad;
2.1.4 otsustada rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe lõputööde puhul retsenseerimise ja juhendaja kirjaliku arvamuse esitamise vajadus;

2.2 Programmijuhil on kohustus:
2.2.1 tagada üliõpilastele ajakohane info lõputööde näidisteemade ja võimalike juhendajate kohta;
2.2.2 nõustada üliõpilast juhendamisega ja juhendaja leidmisega seotud probleemide korral;
2.2.3 tagada koostöös kaitsmiskomisjoni esimehega plagiaadikontrolli teostamine kõikide õppekaval kaitstavate lõputööde osas;
2.2.4 tagada õppekavaga seotud nõuete, tingimuste ja tähtaegade kättesaadavus üliõpilastele õppekava kodulehel või muul sobival viisil.

3. Üliõpilase õigused ja kohustused

3.1 Üliõpilasel on õigus:
3.1.1 pöörduda programmijuhi või programmijuhi abi poole saamaks abi lõputöö juhendaja leidmisel või juhendamisega seotud probleemide lahendamiseks;
3.1.2 pöörduda lõputöö potentsiaalse juhendaja poole saamaks nõu teema määratlemisel;
3.1.3 pöörduda juhendaja poole tagasiside ja soovituste saamiseks lõputöö kirjutamise perioodil;
3.1.4 tutvuda retsensiooniga enne lõputöö kaitsmist.

3.2 Üliõpilasel on kohustus:
3.2.1 kooskõlastada planeeritava lõputöö teema juhendajaga;
3.2.2 koostada ja esitada lõputöö ülesandepüstitus/kavand vastavalt õppekaval kehtestatud nõutele ja korrale, kui ülesandepüstituse/kavandi esitamine on õppekaval nõutud;
3.2.3 esitada taotlus lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks ja/või kinniseks kaitsmiseks, kui lõputöö sisaldab riigisaladust, ärisaladust, isikuandmete kaitse seaduse alusel saladuses hoitavat teavet või muud salastatud teavet;
3.2.4 aru anda lõputöö kirjutamise protsessist ja esitada lõputöö osasid lugemiseks vastavalt õppekaval kehtestatud või juhendajaga kokku lepitud tähtaegadele;
3.2.5 järgida lõputöö koostamisel ja vormistamisel infotehnoloogia teaduskonnas ja õppekaval kehtestatud nõudeid;
3.2.6 esitada lõputöö eelkaitsmisele vastavalt õppekaval kehtestatud tähtaegadele ja tingimustele, kui eelkaitsmine on õppekaval nõutud;
3.2.7 esitada õppeinfosüsteemis (ÕIS) kaitsmistaotlus akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks;
3.2.8 esitada kaitsmisele kuuluv lõputöö, sh lihtlitsents õppekaval määratud tähtajaks. Kui lõputööle on kehtestatud juurdepääsupiirang, esitab üliõpilane lisaks lõputööle ka lõputöö lühikokkuvõtte.

4. Lõputöö juhendamine

4.1 Juhendajal on kohustus:
4.1.1 anda tagasisidet ja soovitusi juhendatava koostatud lõputöö kavandile/ülesandepüstitusele, sh planeeritud lõputöö eesmärgi, ülesehituse, teoreetilise raamistiku ning metoodika osas;
4.1.2 lugeda valminud teksti või selle osi, juhtida tähelepanu valmiva töö tugevustele ja nõrkustele;
4.1.3 hinnata lõputöö vastavust teaduskonnas kehtestatud vormistus- ja viitamisnõuetele;
4.1.4 hinnata lõputöö sobivust ja valmidust kaitsmisele esitamiseks;
4.1.5 kontrollida juhendatavaid lõputöid plagiaadi suhtes ning vaadata üle plagiaadituvastussüsteemi raport(id), kui see on õppekaval nõutud;
4.1.6 esitada kirjalik arvamus, kui see on õppekaval nõutud.

4.2 Kui juhendatav ei ole kinni pidanud juhendajaga kokkulepitud või muudest lõputöö kirjutamisel ettenähtud tähtaegadest, on juhendajal õigus keelduda üliõpilase edasisest juhendamisest, andes sellest kirjalikult teada nii üliõpilasele kui ka programmijuhile.

5. Lõputöö retsenseerimine

5.1 Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe lõputööde retsenseerimise vajalikkuse otsustab programmijuht. Magistritööd kuuluvad retsenseerimisele.

5.2 Retsensendid määrab programmijuht või tema poolt nimetatud isik koostöös (eel)kaitsmiskomisjoni liikmete ja/või lõputöö juhendajaga.

5.3 Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe lõputöö retsensendil peab olema vähemalt kõrgharidus, magistriõppe lõputöö retsensendil vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

5.4 Retsensiooni kirjutamisel võib võtta aluseks retsensiooni vormi (vt Lisa A);

5.5 Retsensent:
5.5.1 edastab tähtaegselt kirjaliku retsensiooni kaitsmiskomisjoni sekretärile või laeb selle üles vastavasse halduskeskkonda. Kaitsmiskomisjoni sekretär või muu määratud isik edastab retsensiooni üliõpilasele;
5.5.2 osaleb võimalusel lõputöö kaitsmisel.

6. Lõputööde kaitsmine

6.1 Kaitsmiskomisjonid moodustatakse dekaani korraldusega üldjuhul iga õppeaasta septembris kogu õppeaastaks.

6.2 Kevadsemestril langeb lõputööde esitamise lõpptähtaeg üldjuhul mai kolmandale nädalale, seejuures on programmijuhil õigus kehtestada lõputööde esitamiseks varasem tähtaeg. Sügissemestri osas määrab õppekava lõputööde esitamise lõpptähtaja programmijuht.

6.3 Lõputööde kaitsmist korraldab kaitsmiskomisjoni esimees koostöös programmijuhi ja kaitsmiskomisjoni sekretäriga, kelle ülesandeid täidab üldjuhul programmijuhi abi.

6.4 Õppekavaga seotud nõuded, tingimused, tähtajad ning korraliste kaitsmiste kuupäevad tehakse üliõpilastele teatavaks õppekava kodulehel ja/või muul sobival viisil.

6.5 Lõputööde kaitsmised toimuvad reeglina avalikul istungil, kinnised kaitsmised on lubatud vaid põhjendatud erandjuhtudel. Kinnise kaitsmise ja/või lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamise otsustab dekaan üliõpilase põhjendatud taotluse alusel:
6.5.1 taotlus lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks (sh kinniseks kaitsmiseks) esitatakse koos ülesandepüsitusega/kavandiga või hetkest, mil selgub vastava piirangu kehtestamise vajadus;
6.5.2 taotlus koostatakse vabas vormis ning koosneb järgnevast: asutuse/ettevõttepoolne selgitus piirangu seadmise vajadusest (soovitatavalt ametlik kiri), juurdepääsupiirangu tähtaeg ning luba lõputöö lühikokkuvõtte avaldamiseks raamatukogu digikogus. Taotlus võib koosneda mitmest dokumendist.
6.5.3 taotluse peavad allkirjastama kõik seotud osapooled, st lõputöö autor, juhendaja ja asutuse/ettevõtte esindaja;
6.5.4 allkirjastatud taotluse edastab üliõpilane programmijuhi abile, kes kooskõlastab selle programmijuhiga ning edastab seejärel dekaanile. Lõplikust otsusest teavitab osapooli programmijuhi abi.

6.6 Põhjendatud erandjuhul võib üliõpilane taotleda kaitsmisel osalemist reaalajas toimuva kahesuunalise pilti ja heli võimaldava sidevahendi abil (Skype, videokonverents jms). Juhendajaga kooskõlastatud vabas vormis taotlus esitatakse programmijuhi abile samaaegselt kaitsmistaotlusega. Programmijuhi abi edastab taotluse kooskõlastamiseks kaitsmiskomisjoni esimehele ning seejärel dekaanile. Lõplikust otsusest teavitab osapooli programmijuhi abi.

6.7 Lõputööde kaitsmistest võivad toimuda veebi vahendusel otseülekanded. Lõputöö kaitsjat teavitatakse eelnevalt otseülekande toimumisest.

6.8 Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbivad plagiaadikontrolli.

6.9 Lõpetaja kaitsmisele mittelubamisel, kas lõputöö nõuetele mittevastavuse või plagiaadi tõttu, edastab kaitsmiskomisjoni esimees programmijuhi abi vahendusel üliõpilasele vastava otsuse.

6.10 Hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmisi teavitab programmijuhi abi või muu määratud isik üliõpilasi lõplikust kaitsmisgraafikust.

6.11 Kaitsmise korralduse otsustab kaitsmiskomisjoni esimees järgmistest põhimõtetest lähtudes:
6.11.1 kaitsmiskomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm kaitsmiskomisjoni liiget;
6.11.2 kaitsmise keel on üldjuhul lõputöö kirjutamise keel;
6.11.3 tutvustatakse kaitsmisele esitatud dokumente;
6.11.4 lõputöö kaitsmine algab lõpetaja kaitsekõnega;
6.11.5 kaitsekõnele järgneb üldjuhul retsentsiooni tutvustamine ning retsensendi küsimustele vastamine ja/või kaitsmiskomisjoni ning kohalviibijate küsimustele vastamine;
6.11.6 diskussioonile eelnevalt või järel tutvustatakse juhendaja arvamust, kui see on õppekaval nõutud;
6.11.7 kaitsmise võib lõpetada üliõpilase lõppsõna, milles tal on võimalik tänada töö valmimisele kaasa aidanud inimesi ning kaitsmisdiskussioonis osalenuid.

6.12 Lõputöid ja nende kaitsmist hinnatakse ülikooli hindamissüsteemi ning õppekaval kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel.

6.13 Lõputöö kaitsmise tulemus kantakse ÕISi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaitsmise toimumist.

6.14 Lõputöö kaitsmise korral hindele „0“ on lõputööd võimalik uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimustel (nõuda olemasoleva lõputöö täiendamist, uue lõputöö esitamist jm).

6.15 Programmijuhi abi tagab, et kõik kaitstud lõputööd või nende lühikokkuvõtted oleksid lisatud tähtaegselt TalTechi raamatukogu digikogusse elektrooniliseks säilitamiseks..