Õppetegevus> Tasemeõpe

Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord

Kinnitatud õppeprorektori 07.08.2017 korraldusega nr 83
Muudetud õppeprorektori 22.12.2017 korraldusega nr 164 (jõustunud 01.01.2018)
Muudetud õppeprorektori 30.01.2019 korraldusega nr 22
Muudetud õppeprorektori 05.11.2021 korraldusega nr 161

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 05.11.2021

1. Üldsätted

1.1 Külalisüliõpilaseks kandideerimise korraga sätestatakse üliõpilasele esitatavad nõuded ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TalTech).

2. TalTech-i üliõpilase õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi ja kahepoolsete lepingute alusel (edaspidi välisõpe)

2.1 Erasmus+ programmi ja kahepoolsete lepingute alusel õpirände konkursi kuulutab välja õppeosakond kaks korda aastas – veebruaris ja septembris. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis. [jõustunud 05.11.2021]
2.2 Konkursil võivad osaleda TalTech-i üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:
2.2.1 [kehtetu – jõustunud 05.11.2021]
2.2.2 [kehtetu – jõustunud 05.11.2021]
2.2.3 inglise keele oskus on vähemalt B2 tasemel ja vastab vastuvõtva kõrgkooli täiendavatele keelenõuetele;
2.2.4 ei oma rahalist võlgnevust TalTech-i ees.
2.3 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks täiendavaid tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis. [jõustunud 05.11.2021]
2.4 Konkursil osalemise avalduse esitab üliõpilane mobiilsusplatvormil Solemove (edaspidi Solemove). [jõustunud 05.11.2021]
2.5 Konkursitulemuste väljaselgitamiseks moodustatakse teaduskonnas komisjon(id), kuhu kuulub ka õppeosakonna esindaja.
2.6 Konkursil eelistatakse üliõpilasi, kes täidavad välisõppe perioodil oma õppekava.
2.7 Õppeosakond teavitab kandidaate konkursitulemustest e-posti teel nelja nädala jooksul kandideerimistähtajast.
2.8 Edukalt konkursi läbinud (valituks osutunud) üliõpilane esitab ÕIS-is külalisüliõpilaseks mineku taotluse. [jõustunud 05.11.2021]
2.9 Välisõppesse siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva kõrgkooli vahel kolmepoolne õppeleping. TalTech-i poolne õppelepingu allkirjastaja on programmijuht. Õppelepingus märgitakse välisõppes sooritatavad õppeained ja nendele vastavad TalTech-i õppeained või õppekava moodulid. Kõigi osapoolte allkirjastatud lepingu esitab üliõpilane õppeosakonnale (e-posti teel või paberkandjal).
2.10 Välisõppes on esimese ja teise astme üliõpilane kohustatud täitma oma õppekava õppeaineid ühe semestri kohta vähemalt 15-ne EAP mahus. Doktoriõppes tuleb üliõpilasel esitada õppeosakonnale vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri välisõppes viibimise perioodi kohta. [jõustunud 30.01.2019]
2.11 Juhul kui välisõppeks on vajalik taotleda õppimisviisat, siis väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi.
2.12 Erasmus+ stipendiumi saajaga sõlmib TalTech kahepoolse õpirände toetuse kasutamise lepingu. Üliõpilasele, kes planeerib lõpetada õpingud välisõppega samal semestril, määratakse Erasmus+ stipendium 15. maini ja 15. detsembrini.
2.13 Pärast välisõpet esitab üliõpilane õppeosakonnale õpisoorituse tõendi (Transcript of Records) ning Erasmus+ programmis osalemisel õpirände toetuse kasutamise lepingus või selle lisades nimetatud dokumendid, [jõustunud 05.11.2021]
2.14 Välisõppes läbitud õpingute arvestamine toimub vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korrale. [jõustunud 05.11.2021]
2.15 Punktis 2.13 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel või mittetäielikul esitamisel on TalTech-il õigus makstud stipendium tagasi nõuda.
2.16 [kehtetu – jõustunud 05.11.2021]
2.17 Üliõpilane võib viibida välisõppes kuni kaks semestrit õppetaseme kohta, välja arvatud integreeritud õppes, kus Erasmus+ programmist tulenevalt on lubatud viie aastase inseneriprogrammi raames viibida välisõppes kuni kaks semestrit esimese kolme õppeaasta jooksul ning uuesti kuni kaks semestrit viimase kahe õppeaasta jooksul. Üliõpilane võib esitada ÕIS-is uue taotluse välisõppe kestuse pikendamiseks, arvestades käesolevas punktis välja toodud õppe maksimaalset kestust. Taotlus välisõppe kestuse pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks. [jõustunud 05.11.2021]

3. Erasmus+ programmi alusel praktika välisriigis (välispraktika)

3.1 Erasmus+ programmi alusel praktika konkursi kuulutab välja õppeosakond. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis. [jõustunud 05.11.2021]
3.2 Praktika sooritamiseks vajaliku ettevõtte või organisatsiooni (edaspidi praktikaettevõte) otsib üliõpilane ise. Praktikaettevõtte tegevusala ja profiil peavad vastama üliõpilase erialale.
3.3 Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves. [jõustunud 05.11.2021]
3.4 Konkursil võivad osaleda TalTech-i üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:
3.4.1 [kehtetu 30.01.2019]
3.4.2 [kehtetu – jõustunud 05.11.2021]
3.4.3 olemas praktikaettevõtte kirjalik nõusolek;
3.4.4 ei oma rahalist võlgnevust TalTech-i ees.
3.5 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks täiendavaid tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis. [jõustunud 05.11.2021]
3.6 Konkursitulemuste väljaselgitamiseks moodustatakse teaduskonnas komisjon(id), kuhu kuulub ka õppeosakonna esindaja.
3.7 Õppeosakond teavitab kandidaate konkursitulemustest e-posti teel nelja nädala jooksul avalduse esitamisest. [jõustunud 01.01.2018]
3.8 [kehtetu 30.01.2019]
3.9 Välispraktikale siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva praktikaettevõtte vahel kolmepoolne praktikaleping. TalTech-i poolne praktikalepingu allkirjastaja on programmijuht. Praktikalepingus tuuakse välja välispraktika sisu ja sellele vastav(ad) TalTech-i õppeine(d). Kolmepoolselt allkirjastatud praktikalepingu esitab üliõpilane õppeosakonnale kas e-posti teel või paberkandjal. [jõustunud 30.01.2019]
3.10 Erasmus+ stpendiumi saajaga sõlmib ülikool kahepoolse õpirände toetuse kasutamise lepingu, mille lisa on punkti 2.9 nimetatud leping. Välispraktika eest saadavad ainepunktid tuleb TalTech-i üle kanda. Minimaalselt nõutavate ja TalTech-i ülekandmisele kuuluvate ainepunktide arv avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis. [jõustunud 05.11.2021]
3.11 Välispraktika kestus on vähemalt 2 kalendrikuud ja mitte rohkem kui 6 kalendrikuud.
3.12 Isikul, kes on lõpetamas TalTech-i, on õigus sooritada välispraktikat ühe aasta jooksul lõpetamisest. Äsjalõpetanute välispraktikale on õigus kandideerida üksnes enne TalTech-i lõpetamist. [jõustunud 30.01.2019]
3.13 Pärast välispraktikat esitab üliõpilane või äsjalõpetanu ühe kuu jooksul õppeosakonnale õpirände toetuse kasutamise lepingus või selle lisades nimetatud dokumendid.
3.14 Praktika arvestamine toimub vastavalt ülikoolis kehtivates õigusaktides sätestatule.
3.15 Punktis 3.12 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel või mittetäielikul esitamisel on Taltech-il õigus makstud stipendium tagasi nõuda.

4. Eesti-sisene õpiränne

4.1 TalTech-i üliõpilase õppimine külalisüliõpilasena Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või teistes kõrgkoolides, millega TalTech on sõlminud vastava lepingu, toimub järgmiselt: [jõustunud 05.11.2021]
4.1.1 üliõpilane, kes soovib asuda õppima eelnimetatud Eesti kõrgkoolides esitab ÕIS-is avalduse, millele märgib vastuvõtva kõrgkooli nime ja õppeained, mida ta soovib õppida;
4.1.2 teaduskonna dekanaat kooskõlastab üliõpilase esitatud külalisüliõpilaseks siirdumise suunamislehe ja vormistab korralduse välisõppesse siirdumiseks;
4.1.3 külalisüliõpilasena sooritatud õpitulemused kantakse üle vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale.
4.2 TalTech-i külalisüliõpilaseks siirdumine Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast või teistest kõrgkoolidest, millega TalTech on sõlminud vastava lepingu, toimub järgmiselt: [jõustunud 05.11.2021]
4.2.1 külalisüliõpilane esitab koduülikooli allkirjastatud suunamislehe TalTech-i õppeosakonnale;
4.2.2 õppeosakond vormistab suunamislehe alusel külalisüliõpilaseks vastuvõtmise korralduse;
4.2.3 külalisüliõpilane deklareerib soovitud õppeained TalTech-i ÕIS-is;
4.2.4 teaduskond väljastab külalisüliõpilasele pärast õppeperioodi lõppu õpisoorituste tõendi (eesti ja inglise keeles) või edastab selle külalisüliõpilase soovil tema koduülikooli.
4.3 Punktis 4.1 nimetatud suunamislehe peab üliõpilane esitama vähemalt 3 tööpäeva enne akadeemilises kalendris märgitud õpingukava esitamise tähtaega. [jõustunud 01.01.2018]

5. Õpiränne välisriigi kõrgkoolist TalTech-i Erasmus+ programmi ning kahepoolsete lepingute alusel

5.1 TalTechi õppima siirdumiseks esitab üliõpilase kandidatuuri tema kodukõrgkool (kõrgkool kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud) sh omal algatusel õppima siirduv üliõpilane (free mover). Omal algatusel õppima siirduvate üliõpilaste TalTech-is õppimine on võimalik juhul, kui TalTech-i partnerülikoolide üliõpilastest jääb TalTech-is õppima asumiseks vabu kohti. TalTech võib keelduda vastu võtmast omal algatusel õppima siirduvat üliõpilast, kelle usaldusväärsuses on põhjust kahelda või on kahtlus, et TalTech-i õppima siirdumine ei ole tema Eestis viibimise tegelik põhjus ega eesmärk. Keeldumise põhjust ei pea TalTech avaldama. TalTech-i doktoriõppesse omal algatusel siirduvate üliõpilaste tingimused ja kord reguleeritakse teadusprorektori korraldusega. [jõustunud 05.11.2021]
5.2 Kandideerimistähtajad koos nõutavate dokumentide loeteluga on kättesaadavad TalTech-i välisveebis. Tähtajaks esitamata dokumentide menetlemisest on TalTech il õigus keelduda. [jõustunud 05.11.2021]
5.3 Kandidaat peab vastama alljärgnevatele nõuetele:
5.3.1 ingliskeele oskus on vähemalt B2 tasemel (lisatud keeleoskuse tõend); [jõustunud 05.11.2021]
5.3.2 õpitavad õppeained peavad vastama kandidaadi erialale.
5.4 [kehtetu 30.01.2019]
5.5 Väliskülalisüliõpilastele pakutavate ingliskeelsete õppeainete loetelu on kättesaadav TalTech-i välisveebis. Loetelu uuendatakse kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris. [jõustunud 05.11.2021]
5.6 Õppeosakond teavitab kandidaate ja nende kodukõrgkoole konkursitulemustest e-posti teel viie nädala jooksul kandideerimistähtajast.
5.7 Juhul kui välisõppeks on vajalik taotleda viisat, väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi. [jõustunud 30.01.2019]
5.8 Teaduskond esitab õppeosakonnale iga semestri lõpus väliskülalisüliõpilaste ingliskeelsed õpisoorituste tõendid (Transcript of Records). Õppeosakond edastab õpisoorituste tõendi üliõpilase kodukõrgkooli ja üliõpilasele tema nõudmisel.
5.9 Väliskülalisüliõpilane võib õppida TalTech-is kuni kaks semestrit õppetaseme kohta, välja arvatud integreeritud õppes, kus Erasmus+ programmist tulenevalt on lubatud viie aastase integreeritud õppe raames viibida TalTech-is kuni kaks semestrit esimese kolme õppeaasta jooksul ning uuesti kuni kaks semestrit viimase kahe õppeaasta jooksul. Väliskülalisüliõpilane võib esitada ÕIS-is taotluse TalTech-is õppe kestuse pikendamiseks, arvestades käesolevas punktis välja toodud õppe maksimaalset kestust. Taotlus õppe kestuse pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 15. novembriks. [jõutunud 05.11.2021]
5.10 Kui väliskülalisüliõpilase lõputööd juhendab TalTech-i akadeemiline töötaja, võib väliskülalisüliõpilane TalTech-is  viibida kuni kaks semestrit. Lõputöö juhendamiseks peab väliskülalisüliõpilane ise leidma TalTech-i akadeemilise töötaja, kes nõustub lõputööd juhendama. Sel juhul sõlmitakse väliskülalisüliõpilase ja TalTech-i vahel leping, kus reguleeritakse muuhulgas TalTech-is viibimise periood, vastuvõtutingimused ning rahaliste vahendite olemasolu. [jõustunud 05.11.2021]