Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord

Kinnitatud õppeprorektori 07.11.2022 korraldusega nr 138

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 07.11.2022

1. Üldsätted

1.1 Külalisüliõpilaseks kandideerimise korraga sätestatakse nõuded ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TalTech).

2. TalTech-i üliõpilase füüsiline õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi või kahepoolsete lepingute alusel (edaspidi välisõpe)

2.1 Erasmus+ programmi või kahepoolsete lepingute alusel õpirände konkursi kuulutab välja õppeosakond kaks korda aastas – veebruaris ja septembris. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis.

2.2 Konkursil võivad osaleda TalTech-i üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:
2.2.1 inglise keele oskus on vähemalt B2 tasemel ja on täidetud vastuvõtva kõrgkooli täiendavad keelenõuded;
2.2.2 TalTech-i ees ei ole rahalisi võlgnevusi.

2.3 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks täiendavaid tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis.

2.4 Konkursil osalemise avalduse esitab üliõpilane mobiilsusplatvormis Solemove (edaspidi Solemove).

2.5 Konkursitulemuste väljaselgitamiseks moodustatakse teaduskonnas komisjon(id), kuhu kuulub ka õppeosakonna esindaja.

2.6 Konkursil eelistatakse üliõpilasi, kes täidavad välisõppe perioodil oma õppekava. Juhul kui üliõpilane on varasemalt välisõppes käinud, kuid ta ei ole välisõppe perioodi jooksul oma õppekava punktist 2.10 tulenevalt nõutavas mahus täitnud, on TalTechil õigus nimetatud üliõpilast lugeda konkurssi mitteedukalt läbinuks ka siis, kui üliõpilase poolt on täidetud punktis 2.2. toodud tingimused ja teaduskonna poolt kehtestatud täiendavad tingimused.

2.7 Õppeosakond teavitab kandidaate konkursitulemustest e-posti teel nelja nädala jooksul kandideerimistähtajast alates.

2.8 Edukalt konkursi läbinud ja välisõppesse nomineeritud üliõpilane, sh omal algatusel välisõppesse siirduv üliõpilane (free mover) esitab ÕIS-is külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse välisõppesse siirdumise semestri õppeainete deklareerimise tähtajaks TalTech-is. Üliõpilase avalduse alusel vormistatakse ÕIS-is välisõppesse siirdumise korraldus.

2.9 Välisõppesse siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva kõrgkooli vahel kolmepoolne õppeleping (edaspidi kolmepoolne leping). TalTech-i esindab õppelepingu allkirjastamisel programmijuht. Õppelepingus märgitakse välisõppes sooritatavad õppeained ja nendele vastavad TalTech-i õppeained või õppekava moodulid. Kõigi osapoolte allkirjastatud lepingu esitab üliõpilane õppeosakonnale e-posti teel või paberkandjal.

2.10 Välisõppes on esimese ja teise astme üliõpilane kohustatud sooritama oma õppekavasse sobivaid õppeaineid ühe semestri kohta vähemalt 15-ne EAP mahus. Doktoriõppes tuleb üliõpilasel esitada õppeosakonnale vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri välisõppes viibimise perioodi kohta.

2.11 Juhul kui välisõppeks on vajalik taotleda õppimisviisat, siis väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi.

2.12 Erasmus+ stipendiumi saajaga sõlmib TalTech kahepoolse õpirände toetuse kasutamise lepingu välisõppes viibimise perioodiks. Üliõpilasele, kes planeerib lõpetada õpingud välisõppega samal semestril, määratakse Erasmus+ stipendium 15. maini või 15. detsembrini.

2.13 Pärast välisõpet esitab üliõpilane õppeosakonnale õpisoorituse tõendi (Transcript of Records) ning Erasmus+ programmis osalemisel õpirände toetuse kasutamise lepingus või selle lisades nimetatud dokumendid.

2.14 Välisõppes läbitud õpingute arvestamine toimub vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korrale.

2.15 Punktis 2.13 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel või mittetäielikul esitamisel on TalTech-il õigus makstud stipendium tagasi nõuda.

2.16 Üliõpilane võib viibida välisõppes kuni kaks semestrit õppetaseme kohta, välja arvatud integreeritud õppes, kus Erasmus+ programmist tulenevalt on lubatud viieaastase õppekava raames viibida välisõppes kuni kaks semestrit esimese kolme õppeaasta jooksul ning uuesti kuni kaks semestrit viimase kahe õppeaasta jooksul. Viibides välisõppes sügissemestril võib üliõpilane esitada ÕIS-is uue avalduse välisõppe kestuse pikendamiseks, arvestades käesolevas punktis välja toodud õppe maksimaalset kestust. Avaldus välisõppe kestuse pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks.

2.17 Juhul kui väliskõrgkool teavitab TalTechi üliõpilase poolt välisõppe perioodil akadeemiliste tavade rikkumisest ja/või muust ebaeetilisest käitumisest ja/või kui üliõpilane on kandideerinud välisõppesse terveks akadeemiliseks aastaks, kuid ei ole täitnud oma õppekava välisõppe sügissemestril punktist 2.10 tulenevalt nõutavas mahus, on TalTechil õigus kolmepoolne leping üles öelda, teavitades sellest üliõpilast ja vastuvõtvat kõrgkooli ning katkestades üliõpilase õpingud välisõppes õppetöö korraldusega.

3. TalTech-i üliõpilase lühiajaline põimitud õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi raames

3.1 Erasmus+ programmi raames toimuva lühiajalise põimitud õpirände (nii õppimise kui ka praktika eesmärgil) konkursi kuulutab välja õppeosakond. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis.

3.2 Lühiajalise põimitud õpirände kursuse sisu peab vastama üliõpilase erialale.

3.3 Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves.

3.4 Konkursil võivad osaleda TalTech-i üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:

3.4.1 inglise keele oskus on vähemalt B2 tasemel ja on täidetud vastuvõtva kõrgkooli täiendavad keelenõuded;

3.4.2 on olemas vastuvõtva kõrgkooli kirjalik nõusolek kursusel osalemise kohta;

3.4.3 TalTech-i ees ei ole rahalisi võlgnevusi.

3.5 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks täiendavaid tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis.

3.6 Nõuetele vastavad avaldused rahuldatakse nende esitamise ajalises järjekorras kuni jätkub rahalisi vahendeid ning lepingujärgseid mobiilsuskohti välisriigi kõrgkooli.

3.7 Õppeosakond teavitab kandidaate konkursitulemustest e-posti teel.

3.8 Edukalt konkursi läbinud (valituks osutunud) üliõpilane esitab ÕIS-is külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse.

3.9 Programmijuht kooskõlastab üliõpilase külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse.

3.10 Välisõppesse siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva kõrgkooli vahel kolmepoolne õppeleping. TalTech-i esindab õppelepingu allkirjastamisel programmijuht. Õppelepingus märgitakse välisõppes sooritatav(ad) õppeaine(d) ja nendele vastav(ad) TalTech-i õppeaine(d) või õppekava moodul. Kõigi osapoolte allkirjastatud lepingu esitab üliõpilane õppeosakonnale e-posti teel või paberkandjal.

3.11 Juhul kui välisõppeks on vajalik taotleda õppimisviisat, siis väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi.

3.12 Põimitud õpirände füüsilise osa kestus peab olema 5-30 päeva, millele peab lisanduma virtuaalne osa (kestusnõudeta).

3.13 Doktorantide lühiajalise füüsilise õpirände kestus peab olema 5-30 päeva, millele võib aga ei pea lisanduma virtuaalne osa.

3.14 Põimitud õpirände õppemahu nõue on vähemalt 3 EAP-d.

3.15 Doktorantide lühiajalise füüsilise õpirände puhul (ilma virtuaalse osata) õppemahu nõuet ei rakendata.

3.16 Erasmus+ stipendiumi saajaga sõlmib TalTech kahepoolse õpirände toetuse kasutamise lepingu.

3.17 Pärast põimitud õpirändes osalemist esitab üliõpilane õppeosakonnale õpisoorituse tõendi (Transcript of Records).

3.18 Põimitud õpirändes läbitud õpingute arvestamine toimub vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korrale.

4. TalTech-i üliõpilase virtuaalne õpiränne välisriigi kõrgkoolis (edaspidi virtuaalne välisõpe)

4.1 Virtuaalse välisõppe konkursi kuulutab välja õppeosakond kaks korda aastas – sügis- ja kevadsemestril. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis.

4.2 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis.

4.3 Konkursil osalemise avalduse esitab üliõpilane ÕIS-is.

4.4 Programmijuht kooskõlastab üliõpilase virtuaalse väliõppe avalduse.

4.5 Õppeosakond teavitab vastuvõtvat väliskõrgkooli avalduse esitanud TalTechi üliõpilasest.

4.6 Vastuvõtval väliskõrgkoolil on õigus põhjendatud juhtudel/ oma valikuprotsessist lähtuvalt TalTechi üliõpilase avaldus tagasi lükata.

4.7 Pärast virtuaalset välisõpet esitab üliõpilane õppeosakonnale õpisoorituse tõendi (Transcript of Records).

4.8 Virtuaalses välisõppes läbitud õpingute arvestamine toimub vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korrale.

5. Erasmus+ programmi alusel praktika välisriigis (edaspidi välispraktika)

5.1 Üliõpilane võib sooritada välispraktikat ettevõttes, asutuses või organisatsioonis (edaspidi praktikaettevõte) oma õpingute ajal või äsja ülikooli lõpetanu ühe aasta jooksul ülikooli lõpetamisest alates. Äsja lõpetanu välispraktikale siirdumise avaldus esitatakse Solemoves hiljemalt üks kuu enne lõputöö kaitsmist.

5.2 Välispraktikat toetavate rahaliste vahendite konkursi kohta informatsioon avaldatakse TalTech-i välisveebis.

5.3 Välispraktika sooritamiseks praktikaettevõtte otsib üliõpilane ise. Praktikaettevõtte tegevusala ja profiil peavad vastama üliõpilase erialale.

5.4 Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves.

5.5 Konkursil võivad osaleda TalTech-i üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:

5.5.1 olemas on praktikaettevõtte kirjalik nõusolek;

5.5.2 rahalise võlgnevuse puudumine TalTech-i ees.

5.6 Teaduskond võib kehtestada konkursil osalemiseks täiendavaid tingimusi, mis avaldatakse koos konkursikuulutusega TalTech-i välisveebis.

5.7 Konkursitulemuste väljaselgitamiseks moodustatakse teaduskonnas komisjon(id), kuhu kuulub ka õppeosakonna esindaja.

5.8 Õppeosakond teavitab kandidaate konkursitulemustest e-posti teel nelja nädala jooksul avalduse esitamisest.

5.9 Juhul, kui õppekava täitmiseks vajalik välispraktika maht on vähemalt 15 EAP-d, esitab üliõpilane ÕIS-is külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse välispraktikale siirdumise semestri õppeainete deklareerimise tähtajaks TalTech-is. Avalduse alusel vormistatakse ÕIS-is välisõppesse siirdumise korraldus.

5.10 Välispraktikale siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva praktikaettevõtte vahel kolmepoolne praktikaleping. TalTech-i esindab praktikalepingu allkirjastamisel programmijuht. Praktikalepingus tuuakse välja välispraktika sisu ja sellele vastav(ad) TalTech-i õppeine(d) või õppekava moodul, v.a.  äsja lõpetanu välispraktika puhul. Kolmepoolselt allkirjastatud praktikalepingu esitab üliõpilane õppeosakonnale kas e-posti teel või paberkandjal.

5.11 Erasmus+ stpendiumi saajaga sõlmib ülikool kahepoolse õpirände toetuse kasutamise lepingu, mille lisa on punktis 5.10 nimetatud leping.

5.12 Sooritatud välispraktika arvestamine toimub vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korrale.

5.13 Välispraktika kestus on vähemalt kaks kalendrikuud ja mitte rohkem kui kuus kalendrikuud.

5.14 Pärast välispraktikat esitab üliõpilane või äsja lõpetanu ühe kuu jooksul õppeosakonnale õpirände toetuse kasutamise lepingus või selle lisades nimetatud dokumendid.

5.15 Punktis 5.14 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel või mittetäielikul esitamisel on Taltech-il õigus makstud stipendium tagasi nõuda.

6. Eesti-sisene õpiränne

6.1 TalTech-i üliõpilase õppimine külalisüliõpilasena Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või teistes kõrgkoolides, millega TalTech on sõlminud vastava lepingu, toimub järgmiselt:
6.1.1 üliõpilane, kes soovib asuda õppima punktis 6.1 nimetatud Eesti kõrgkooli, esitab ÕIS-is suunamislehe, millele märgib vastuvõtva kõrgkooli nime ja õppeaine(d), mida ta soovib õppida;
6.1.2 programmijuht allkirjastab üliõpilase esitatud külalisüliõpilaseks siirdumise suunamislehe;
6.1.3 külalisüliõpilasena sooritatud õpitulemused kantakse üle vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Üliõpilane lisab vastuvõtvast ülikoolist saadud õpisoorituste tõendi oma VÕTA taotlusele.

6.2 TalTech-i külalisüliõpilaseks tulek Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast või teistest kõrgkoolidest (edaspidi koduülikool), millega TalTech on sõlminud vastava lepingu, toimub järgmiselt:
6.2.1 külalisüliõpilane esitab koduülikoolis allkirjastatud suunamislehe TalTech-i õppeosakonnale;
6.2.2 õppeosakond vormistab suunamislehe alusel külalisüliõpilaseks vastuvõtmise korralduse;
6.2.3 külalisüliõpilane deklareerib soovitud õppeained TalTech-i ÕIS-is;
6.2.4 teaduskond väljastab külalisüliõpilasele pärast õppeperioodi lõppu õpisoorituste tõendi (eesti ja inglise keeles) või edastab selle külalisüliõpilase soovil tema koduülikooli.

6.3 Punktis 6.1.1 nimetatud suunamislehe peab üliõpilane esitama vähemalt kolm tööpäeva enne TalTechi akadeemilises kalendris märgitud õpingukava esitamise tähtaega. Tähtajaks esitamata dokumentide menetlemisest on TalTech il õigus keelduda.

7. Füüsiline õpiränne välisriigi kõrgkoolist TalTech-i Erasmus+ programmi või kahepoolsete lepingute alusel

7.1 TalTechi õppima tulekuks esitab üliõpilase, sh omal algatusel õppima tuleva üliõpilase (free mover) kandidatuuri kõrgkool, kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud. Omal algatusel õppima tulevate üliõpilaste TalTech-is õppimine on võimalik juhul, kui TalTech-i partnerülikoolide üliõpilastest jääb TalTech-is õppima asumiseks vabu kohti. TalTech võib keelduda vastu võtmast omal algatusel õppima tulevat üliõpilast, kelle usaldusväärsuses on põhjust kahelda või kui on kahtlus, et TalTech-i õppima tulek ei ole tema Eestis viibimise tegelik põhjus ega eesmärk. Keeldumise põhjust ei pea TalTech avaldama. Omal algatusel TalTech-i doktoriõppesse tulevate üliõpilaste tingimused ja kord reguleeritakse teadusprorektori korraldusega.

7.2 Kandideerimistähtajad koos nõutavate dokumentide loeteluga on kättesaadavad TalTech-i välisveebis. Tähtajaks esitamata dokumentide menetlemisest on TalTech il õigus keelduda. Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves.

7.3 Kandidaat peab vastama alljärgnevatele nõuetele:
7.3.1 ingliskeele oskus on vähemalt B2 tasemel (lisatud keeleoskuse tõend);
7.3.2 õpitavad õppeained peavad vastama kandidaadi erialale.

7.4 Väliskülalisüliõpilastele pakutavate ingliskeelsete õppeainete loetelu on kättesaadav TalTech-i välisveebis. Loetelu uuendatakse kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris.

7.5 Õppeosakond teavitab konkursitulemustest kandidaate ja kõrgkoole, kus kandidaadid on immatrikuleeritud, e-posti teel viie nädala jooksul kandideerimistähtajast alates.

7.6 Juhul kui TalTechi õppima tulekuks on vaja taotleda viisat, väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi.

7.7 TalTech-i õppima tulev väliskülalisüliõpilane vormistatakse külalisüliõpilaseks prorektori korraldusega.

7.8 Teaduskond esitab õppeosakonnale iga semestri lõpus väliskülalisüliõpilaste ingliskeelsed õpisoorituste tõendid (Transcript of Records). Õppeosakond edastab õpisoorituste tõendi üliõpilase koduülikooli ja üliõpilasele tema nõudmisel digitaalselt.

7.9 Väliskülalisüliõpilane võib õppida TalTech-is kuni kaks semestrit õppetaseme kohta, välja arvatud integreeritud õppes, kus Erasmus+ programmist tulenevalt on lubatud viieaastase integreeritud õppe raames viibida TalTech-is kuni kaks semestrit esimese kolme õppeaasta jooksul ning uuesti kuni kaks semestrit viimase kahe õppeaasta jooksul. Väliskülalisüliõpilane võib esitada ÕIS-is taotluse TalTech-is õppe kestuse pikendamiseks, arvestades käesolevas punktis välja toodud õppe maksimaalset kestust. Viibides TalTechis sügissemestril tuleb taotlus õppe kestuse pikendamiseks esitada hiljemalt 15. novembriks.

7.10 Kui väliskülalisüliõpilase lõputööd juhendab TalTech-i akadeemiline töötaja, võib väliskülalisüliõpilane TalTech-is  viibida kuni kaks semestrit. Lõputöö juhendamiseks peab väliskülalisüliõpilane ise leidma TalTech-i akadeemilise töötaja, kes nõustub tema lõputööd juhendama. Sel juhul sõlmitakse väliskülalisüliõpilase ja TalTech-i vahel leping, kus reguleeritakse muuhulgas TalTech-is viibimise periood, vastuvõtutingimused ning rahaliste vahendite olemasolu.

8. Lühiajaline põimitud õpiränne välisriigi kõrgkoolist TalTechi Erasmus+ programmi raames

8.1 TalTechi Erasmus+ programmi alusel toimuva lühiajalise põimitud õpirände kursusel osalemiseks esitab üliõpilase, sh omal algatusel õppima siirduva üliõpilase (free mover) kandidatuuri kõrgkool, kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud.

8.2 Kandideerimistähtajad koos nõutavate dokumentide loeteluga on kättesaadavad TalTech-i välisveebis. Tähtajaks esitamata dokumentide menetlemisest on TalTech il õigus keelduda.

8.3 Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves.

8.4 Kandidaat peab vastama alljärgnevatele nõuetele:
8.4.1 inglise keele oskus on vähemalt B2 tasemel (lisatud keeleoskuse tõend);
8.4.2 õpitav kursus peab vastama kandidaadi erialale.

8.5 Õppeosakond teavitab konkursitulemustest kandidaate ja kõrgkoole, kuhu kandidaadid on immatrikuleeritud,  e-posti teel.

8.6 Juhul kui välisõppeks on vajalik taotleda viisat, väljastab õppeosakond üliõpilase soovil vastavasisulise tõendi.

8.7 TalTech-i õppima tulev väliskülalisüliõpilane vormistatakse külalisüliõpilaseks prorektori korraldusega.

8.8 Teaduskond esitab õppeosakonnale iga semestri lõpus väliskülalisüliõpilaste ingliskeelsed õpisoorituste tõendid (Transcript of Records).

8.9 Õppeosakond edastab õpisoorituste tõendi kõrgkooli, kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud, ja üliõpilasele tema nõudmisel digitaalselt.

9. Virtuaalne õpiränne välisriigi kõrgkoolist TalTechi

9.1 TalTechi virtuaalsel kursusel osalemiseks esitab üliõpilase, sh omal algatusel õppima siirduva üliõpilase (free mover) kandidatuuri kõrgkool, kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud.

9.2. Kandideerimistähtajad koos nõutavate dokumentide loeteluga on kättesaadavad TalTech-i välisveebis. Tähtajaks esitamata dokumentide menetlemisest on TalTech il õigus keelduda.

9.3. Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves.

9.4. Õppeosakond teavitab konkursitulemustest kandidaate ja nende kodukõrgkoole e-posti teel.

9.5 TalTech-i õppima tulev väliskülalisüliõpilane vormistatakse külalisüliõpilaseks prorektori korraldusega.

9.6. Teaduskond esitab õppeosakonnale iga semestri lõpus väliskülalisüliõpilaste ingliskeelsed õpisoorituste tõendid (Transcript of Records). Õppeosakond edastab õpisoorituste tõendi kõrgkooli, kuhu üliõpilane on immatrikuleeritud, ja üliõpilasele tema nõudmisel digitaalselt.

10. Tunnistan kehtetuks 07.08.2017 õppeprorektori korralduse nr 83 „Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord“.

11. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.