Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 12.09.2019 korraldusega nr 367
Muudetud dekaani 20.01.2020 korraldusega nr 22
Muudetud dekaani 27.04.2020 korraldusega nr 105

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kord sätestab infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise ennetamise, menetlemise ja karistuste määramise korra.

1.2 Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise kord tugineb järgmistel dokumentidel: õppekorralduse eeskiri ning akadeemilise eetika põhimõtted. [jõustunud 20.01.2020]

1.3 Vastavalt õppekorralduse eeskirjas sätestatule loetakse akadeemiliste tavade rikkumiseks ja väärituks käitumiseks järgmisi tegevusi [jõustunud 20.01.2020]:
1.3.1 teadmiste kontrollil abimaterjalide kasutamist, kui õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud materjale kasutada;
1.3.2 teadmiste kontrollil igasuguse muu kõrvalise abi kasutamist (etteütlemine, maha kirjutamine, kodutööde mahakirjutamine jms) või eksamikorralduse nõuete rikkumist üliõpilase poolt;
1.3.3 plagieerimist ehk kellegi teise kirjaliku töö esitamist oma nime all või kellegi teise töö ulatuslikku ümbersõnastamist, refereeringut või tsiteerimist ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
1.3.4 iseenda töö uuesti esitamist, kui seda on varasemalt lõpphinde kujunemisel arvesse võetud (v.a. juhul, kui tööd on oluliselt edasi arendatud);
1.3.5 teise üliõpilase eest hindamisel osalemist või teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise võimaldamist;
1.3.6 tegelikkusele mittevastavate andmete (valeandmete) teadlikku esitamist oma töödes, taotlustes (sh VÕTA) jms;
1.3.7 ülikooli maine kahjustamist, milleks on ülikooli kohta põhjendamatute negatiivsete väärtushinnangute andmine, ülikooliga kooskõlastamata ja varalise kasu saamise eesmärgil ülikooli poolt pakutavate õppimisvõimaluste või teenuste vahendamine või ülikooli tutvustavate materjalide koostamine ja levitamine või muud tegevused, millega põhjustatakse ülikoolile varalist või mainekahju.

1.4 Tuginedes õppekorralduse eeskirjale on akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise korral dekaanil õigus sõltuvalt eksimuse raskusest:
1.4.1 teha noomitus;
1.4.2 teha prorektorile ettepanek õppuri eksmatrikuleerimiseks.

1.5 Dekaani korraldusena vormistatud noomitused ja muud juhtumit puudutavad asjakohased dokumendid säilitatakse infotehnoloogia teaduskonna dekanaadis.

1.6 Õppejõul on kohustus ainekursuse alguses teavitada õppureid teadmiste kontrollimise reeglitest ning õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule esitatavatest nõuetest.

2. Menetlus õppuri poolt toimepandud akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise avastamise korral

2.1 Õppejõul on kohustus jälgida üliõpilastööde sisu ja vormi vastavust esitatud nõuetele ning pöörata tähelepanu akadeemiliste tavade rikkumisele ja vääritule käitumisele.

2.2 Vastavalt õppekorralduse eeskirjas sätestatule on õppejõul õigus üliõpilane teadmiste kontrollilt eemaldada või esitatud tööd mitte hinnata, kui üliõpilane kasutab kõrvalist abi või rikub muul moel akadeemilisi tavasid. Õppejõud märgib sel juhul konkreetse teadmiste kontrolli või lõpphinde tulemuseks „0“ (puudulik) või „M“ (mittearvestatud). [jõustunud 20.01.2020]

2.3 Eksamil sooritatud ning teistlaadi rikkumiste ilmnemisel on õppejõul õigus edastada ülevaade juhtumist koos asjakohaste materjalidega (võrdlus esitatud teksti/lähtekoodi ja algallika vahel (sh viitamisvead), e-kirjad, teise nime all esitatud eksamitööd, eksamil kasutatud lisamaterjalid, kattuvad kodutööde lahendused vms.) õppekorralduse juhile ettepanekuga õppurile noomituse avaldamiseks. Samaaegselt teavitab õppejõud õppurit juhtumi menetluse alustamisest. [jõustunud 20.01.2020]

2.4 Õppekorralduse juhil on õigus küsida õppurilt täiendavaid selgitusi. Eksimuse tuvastamisel, on õppekorralduse juhil õigus, sõltuvalt eksimuse raskusest ja varasemate rikkumiste olemasolust, teha dekaanile ettepanek õppurile noomituse avaldamiseks või eksmatrikuleerimiseks. [jõustunud 20.01.2020]

2.5 Õppekorralduse juhil on õigus vajadusel (tõendusmaterjalide mitmeti tõlgendamise võimalus, õppuri argumentide kaalukus, ühist arusaama õppuriga rikkumise osas ei saavutata, korduv rikkumine, õppuri enda argumenteeritud sooviavaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, vms.) moodustada vääritu käitumise juhtumi arutamiseks ühekordne komisjon. [jõustunud 27.04.2020]

2.6 Õppurile antakse võimalus oma tegevuse selgitamiseks ja enda kaitsmiseks komisjoni ees. Komisjonil on õigus rikkumise tuvastamisel, olenevalt teo raskusastmest ja varasemate rikkumiste olemasolust, esitada dekaanile ettepanek õppurile noomituse avaldamiseks või eksmatrikuleerimiseks. [jõustunud 27.04.2020]

2.7 Esmakordse vääritu käitumise tuvastamisel vormistatakse üliõpilasele noomitus ning õppejõul on õigus võtta rikkujalt võimalus jooksva semestri vältel sooritada õppeaine eksamit või arvestust, millega seoses juhtum avastati. Teistkordse rikkumise tuvastamisel on dekaanil õigus teha prorektorile ettepanek õppuri eksmatrikuleerimiseks.

2.8 Kui mistahes kirjaliku töö avalikustamise tulemusena internetis, sotsiaalmeedias või muul moel esitab ilmselgelt sisult ulatuslikult kattuva töö mitu üliõpilast, loetakse vääritult käitunuks kõik kattuva töö esitanud õppurid.

3. Vaidlustamine

3.1 Õppuril on õigus vaidlustada õppetegevusega seotud haldusakti ja toimingut lähtudes haldusmenetluse seaduses ja TalTechi õigusaktides toodud põhimõtetest ning teistest õigusaktidest tulenevatest erisustest. [jõustunud 20.01.2020]