Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi statuut

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.12.2020 määrusega nr 9

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 21.12.2020

Microsoft Word

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 9 punkti 19 alusel ja lähtudes kõrgharidusseaduse § 36 lõigetest 3 ja 4.

§ 1. Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmine

(1) Emeriitprofessori nimetuse võib ülikooli senat anda ülikoolis vähemalt kümme aastat professorina või uurija-professorina töötanud või vähemalt kahel korral korraliseks professoriks valitud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks ega jätka ülikoolis töötamist  professori või uurija-professori ametikohal.

(2) Emeriitdotsendi nimetuse võib ülikooli senat anda ülikoolis vähemalt viisteist aastat dotsendina töötanud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks ega jätka ülikoolis töötamist dotsendi ametikohal. Emeriitdotsendi nimetuse andmisel võib dotsendi tööstaaži hulka lugeda ka töötamise professori või uurija-professorina.

(3) Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmist arutab senat reeglina kaks korda aastas: aprilli- ja oktoobrikuu koosolekul.

(4) Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmisel arvestatakse isiku tulemusi õppe-, teadus-, arendus- ja  administratiivses tegevuses ning panust akadeemilise järelkasvu kindlustamisel ja akadeemilise kultuuri edendamisel.

(5) Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmine algatatakse emeriteeruda sooviva isiku kirjaliku avalduse alusel. Ülikooli veebilehel avaldatud vormikohane avaldus esitatakse personaliosakonda, kes kontrollib isiku vastavust lõikes 1 või 2 sätestatud nõuetele ja edastab selle e-posti teel isiku ametikohale vastava teaduskonna nõukogule ja ülikooli senatile.

(6) Emeriteerumisavalduse võib esitada kuni 2 aastat enne soovitavat emeriteerumise aega.

(7) Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmine otsustatakse taotleja akadeemilise eluloo kirjelduse (CV) ja teaduskonna nõukogu soovituse alusel ülikooli senatis salajase hääletuse teel.

(8) Emeriitprofessor ja emeriitdotsent kuuluvad ülikooli liikmeskonda, neil on õigus osaleda ülikooli tegevuses ja nende nimed avaldatakse ülikooli akadeemilise struktuuriüksuse liikmete nimekirjas, kelle koosseisus nad töötasid või kus nad hetkel töötavad.

(9) Ülikool tööandjana käsitleb emeriteerumist töölepingu korralise ülesütlemise alusena ja emeriteeruva isiku tööleping senisel ametikohal lõpetatakse. Üldjuhul teeb senat emeriteerumise otsuse vähemalt kaks kuud enne emeriteerumist ja tööleping lõpetatakse emeriteerumisele eelneva kuupäeva seisuga.

(10) Emeriitprofessor või emeriitdotsent võib jätkata ülikoolis töötamist:

1) lektori või teaduri ametikohal tähtajalise töölepinguga, mille pikkus ei ületa kolme aastat, mille järjestikune sõlmimine ei ole piiratud ja millele kohaldatakse kõrgharidusseaduses seaduses külalistöötaja kohta sätestatut;

2)  mitteakadeemilisel ametikohal tähtajalise töölepinguga, mille pikkus ei ületa kolme aastat, kusjuures töölepingu järjestikune sõlmimine toimub vastavalt töölepingu seaduses sätestatule;

3) võlaõigusliku lepingu alusel.

(11) Emeriitprofessoril ja emeriitdotsendil on õigus saada vastavalt emeriitprofessori või emeriitdotsendi tasu. Tasu makstakse igakuiselt ja tasu suuruse kinnitab rektor lähtudes ülikooli eelarvest.

§ 2. Määruse rakendamine

(1) Emeriitprofessori ja emeriitdotsendi statuut (kehtestatud nõukogu 20.06.2017 määrusega nr 10, muudetud senati 22.101.2019 määrusega nr 9) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub allakirjutamisel.