Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiranne välisriikidesse taotlemise kord

Kinnitatud teadusprorektori 30.01.2017 korraldusega nr 12

Microsoft Word

Dora Pluss tegevuse 1 „Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses“ alategevuseks 1.1 „Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiranne välisriikidesse“ toetuse taotlemise juhend

1. Toetuse taotlemise alused

1.1 Üldised alused toetuse taotlemiseks on sätestatud SA Archimedese (edaspidi sihtasutus) poolt 29.03.2016 kinnitatud „Dora Pluss alategevuse 1.1 lühiajalise õpirände toetuse juhendis“.

1.2 Lühiajaline õpiränne kestab kuni 30 kalendripäeva, sh reisimiseks kuluv aeg.

1.3 Lühiajalise õpirände toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel, kas:
1.3.1 TTÜ doktorant;
1.3.2 TTÜ magistrant;
1.3.3 integreeritud õppekaval õppiv TTÜ üliõpilane, kes on läbinud õppeaineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
1.3.4 TTÜ-s töötav õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35 aastat või
1.3.5 TTÜ-s töötav õppejõud või teadlane, kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat.

1.4 Lühiajalise õpirände toetus koosneb:
1.4.1 sõidutoetusest, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, sh kohalik transport, reisikindlustus jmt. Sõidutoetuse suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm;
1.4.2 majutustoetusest, mis hüvitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud ühikuhindade alusel, arvestusega kuni 1 kalendripäev enne ja 1 kalendripäev pärast ürituse toimumise ametlikke kuupäevi;
1.4.3 päevarahadest, mis hüvitatakse arvestusega kuni 1 kalendripäev enne ja 1 kalendripäev pärast ürituse toimumise ametlikke kuupäevi ning
1.4.4 üritusel osalemise tasust, mis hüvitatakse kulupõhiselt.

1.5 Dora Pluss toetusega kaetud kulude katteks ei ole lubatud kasutada samaaegselt teisi struktuurivahenditest finantseeritavaid rahastusallikaid. Ürituse osavõtutasu on lubatud täies mahus rahastada muudest allikatest, tingimusel, et sihtasutust on sellest eelnevalt teavitatud.

1.6 Toetuse maksimaalne suurus on 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta. Kui ühikuhindade põhjal tehtav arvestus ületab nimetatud summat, makstakse välja maksimumsumma.

2. Toetuse taotlemise tingimused

2.1 Toetuse taotlemiseks esitab taotleja TTÜ Dora Pluss tegevuse 1 koordinaatorile (edaspidi TTÜ koordinaator) järgmised dokumendid:
2.1.1 taotlusvormi, mis on kättesaadav siseveebis teadustöö dokumentide alalehel;
2.1.2 konverentsi korraldaja kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta, või kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemise korral vastuvõtva ülikooli/teadus- ja arendusasutuse kinnituse (nt e kirja väljatrükk);
2.1.3 punktides 1.3.1–1.3.3 nimetatud isikud juhendaja soovituskirja;
2.1.4 osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnituse osavõtutasu suuruse kohta.

2.2 Taotluse koostamisel tuleb arvestada sihtasutuse poolt kinnitatud „Dora Pluss lühiajalise õpirände toetuste juhendi“ tingimustega, mis on kättesaadav sihtasutuse veebilehel.

2.3 Taotlusi võetakse vastu jooksvalt, kuid arvestada tuleb sihtasutuse kehtestatud tähtaegadega:
2.3.1 TTÜ koordinaator esitab taotlejate andmed sihtasutusele iga kuu 10. kuupäevaks, v.a 10. juuli;
2.3.2 taotlejate andmed peavad jõudma sihtasutuseni üldjuhul hiljemalt 6 nädalat enne õpirände algust.

2.4 Käesoleva korra punktides 1.3.2–1.3.5 nimetatud isikud saavad toetust taotleda 1 kord õppeaastas, doktorandid 2 korda õppeaastas.

3. Taotluste menetlemine

3.1 Taotluste menetlemisel lähtutakse sihtasutuse poolt TTÜ-le konkreetseks õppeaastaks eraldatud toetuste kvoodist. Teadusosakond jagab kvoodi instituutide1 vahel. Kvoodi arvestamise aluseks on nominaalajal õppivate doktorantide arv instituudis.

3.2 Teadusosakonnal on õigus moodustada reserv kuni 10% ulatuses õppeaastaks eraldatud kvoodist. Reservist toetatakse taotlusi teadusosakonna juhataja otsuse alusel juhul, kui instituudi kvoot on väiksem kui taotletav toetussumma.

3.3 Lähtuvalt instituudile eraldatud kvoodist, võib instituut jagada kvoodi oma üksuste vahel ning kehtestada instituudi sisesed taotluste esitamise tähtajad.

3.4 Toetuse eraldamise kinnitab instituudi direktor2.

3.5 TTÜ koordinaator esitab taotlejate andmed sihtasutusele elektrooniliselt iga kuu 10. kuupäevaks, v.a 10. juuli.

3.6 Sihtasutus kontrollib esitatud andmeid ning võtab seejärel taotlejaga ühendust toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks.

3.7 Lepingu sõlmimiseks tuleb taotlejale esitada sihtasutusele nende poolt nõutavad taotlusdokumendid elekroonselt läbi vastava taotluskeskkonna.

4. Aruandlus

4.1 Pärast õpirändelt saabumist 30 kalendripäeva jooksul tuleb taotlejal sihtasutusele posti teel esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.

5. Teavitamine

5.1 Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, ettekannetes, slaididel ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt.

5.2 Logo kujundusfailid on kättesaadavad Euroopa Liidu struktuuritoetuste veebilehel.


Lisaks eraldatakse kvoot KBFI-le
2 Juhendaja järgi Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti (KBFI) kuuluvate doktorantide taotlused kinnitab õppekavale vastava teaduskonna dekaan