Mittetulundusühingu „Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi“ põhikiri

Vastu võetud MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli spordiklubi üldkoosoleku otsusega.

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon. Inglise keeles on ühingu nimi „TalTech Sports Club“.
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Eesmärk ja tegevus

2.1. Ühingu eesmärk on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TalTech) liikmeskonna spordiharrastuse ja -meisterlikkuse arendamine ning selleks vajalike tingimuste loomine;
2.2. Ühingu põhitegevused eesmärkide elluviimiseks on:
2.2.1. TalTech spordipoliitika elluviimine ja selleks vajalike tingimuste loomine;
2.2.2. treening- ja sportimisvõimaluste loomine, võistluste korraldamine, üliõpilasspordi propageerimine;
2.2.3. võistkondade ja üksikalade sportlaste komplekteerimine, treenimine ja suunamine, registreerimine ning osalemine kodu- ja välismaistel võistlustel;
2.2.4. koostöö spordiorganisatsioonidega Eestis ja rahvusvaheliselt;
2.2.5. muud ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud tegevused.
2.3. Põhitegevuste elluviimiseks on ühingul õigus:
2.3.1. tegeleda majandustegevusega, sh sponsortulude, toetuste ja annetuste hankimisega;
2.3.2. vallata, hallata ühingu eesmärkidega seotud vara;
2.3.3. anda välja stipendiume;
2.3.4. esitleda ja levitada info- ning reklaammaterjale;
2.3.5. muud ühingu põhitegevust toetavad tegevused.
2.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2.5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

3. Ühingu liikmeks ja lihtliikmeks vastuvõtmise, ühingust väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

3.1. Ühingu liikmed on liikmed mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Ühingu liikmeks võib vastu võtta iga juriidilise ja füüsilise isiku tema kirjaliku avalduse alusel, kes on valmis panustama ühingu eesmärkide elluviimiseks võrdväärselt teiste liikmetega. Liikmeks vastuvõtmise, liikme väljaastumise ja väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Liikme võib ühingust välja arvata, kui ta rikub oluliselt põhikirjast või seadusest tulenevaid kohustusi.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise, liikme väljaastumise ja väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Liikme võib ühingust välja arvata, kui ta rikub oluliselt põhikirjast või seadusest tulenevaid kohustusi.
3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduseüldkoosolekule juhatuse kaudu. Liige võib välja astuda pärast vähemalt 1-kuulise etteteatamis tähtaja möödumist.
3.4. Ühingu lihtliige ei ole liige mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Lihtliikmeks saab olla füüsiline isik, kes kuulub või on kuulunud TalTechi liikmeskonda, on TalTech-ga seotud ja soovib panustada ühingu tegevusse.
3.5. Ühingu lihtliikmeks astumisel esitab liikmekandidaat juhatusele avalduse, kes otsustab selle rahuldamise või mitterahuldamise.
3.6. Ühingust väljaastumiseks esitab lihtliige juhatusele kirjaliku avalduse, kes kustutab avalduse esitaja ühingu liikmete nimekirjast, millega loetakse ta ühingust lahkunuks.
3.7. Ühingu lihtliikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
3.7.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
3.7.2. ei täida põhikirjalisi kohustusi või üldkoosoleku või juhatuse poolt nende õiguspäraseid otsuseid;
3.7.3 kahjustab ühingu huve või mainet, põhjustab tahtlikult ühingule varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud ühingu liikmete usalduse.

4. Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda üldkoosolekul hääleõigusega;
4.1.2. osaleda ühingu tegevuses, saada teavet ja esitada ettepanekuid ühingu tegevuse kohta;
4.1.3. astuda ühingust välja.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. järgima ühingu põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;
4.2.2. tasuma ühingu liikmemaksu ja teisi kehtestatud makseid. Liikmemaksu tasutakse jooksva aasta kohta;
4.2.3. hoidma ühingu vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt;
4.2.4. mitte kahjustama oma käitumisega ühingu mainet.
4.3. Lihtliikmel on kõik ühingu liikme õigused ja kohustused, välja arvatud õigus osaleda üldkoosolekul ja võtta osa hääletamisest.

5. Üldkoosolek

5.1. Üldkoosolek koguneb vähemalt kaks (2) korda aastas.
5.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1. ühingu põhikirja, tegevuskava ja eelarve kinnitamine ning muutmine;
5.2.2. juhatuse määramine ja tagasikutsumine;
5.2.3. ühingule kuuluvate kinnisasjade, registrisse kantavate vallas asjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
5.2.4. ühingu liikmemaksu, sh lihtliikme liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
5.2.5. muude seadusest tulenevate küsimuste otsustamine, s.h selliste, mis ei kuulu seaduse või põhikirjaga teiste organite pädevusse.
5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt pool ühingu liikmetest.
5.5. Iga ühingu liiget esindab üldkoosolekul üks või mitu ühingu liikme määratud füüsilist isikut. Igal liikmel on üks hääl sõltumata teda esindavate isikute arvust. Iga liige määrab iseseisvalt, kas esindajad väljendavad liikme tahet konsensuslikult või häälteenamuse kaudu.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Põhikirja muutmiseks on vajalik kõikide liikmete 2/3 häälteenamus.
5.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik liikmed.

6. Juhatus

6.1. Üldkoosolek määrab kuni kolmeks (3) aastaks ühingu ühe- kuni kaheliikmelise juhatuse.
6.2. Juhatuse pädevuses on:
6.2.1. ühingu igapäevatöö korraldamine;
6.2.2. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine, üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine ja elluviimine;
6.2.3. majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
6.2.4. muud seaduses ja põhikirjas sätestatud ning üldkoosoleku poolt määratud ülesanded.

7. Ühingu vara

7.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.
7.2. Ühing valdab, kasutab ja käsutab tema kasutuses olevat vara enda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
7.3. Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse ja käsutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduse ja ühingu põhikirjaga.
7.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

8. Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine.

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijaks on juhatus või üldkoosoleku poolt määratud muu isik.