Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise struktuuri kinnitamine teaduskondade ja asutuste tasandil

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 01.07.2016 otsusega nr 6

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) seaduse § 4 lõikele 5 ja lõikele 8 ning TTÜ põhikirja § 6 lg 4 punktile 8
kuratoorium OTSUSTAB:
1. Korraldada TTÜ akadeemiline struktuur ümber 1. jaanuarist 2017 võttes aluseks rektori 2. märtsi 2016 käskkirjaga nr 47 moodustatud akadeemilise struktuuri ümberkorralduse komisjonide lõpparuanded.
2. Kinnitada TTÜ akadeemiline struktuur teaduskondade tasandil järgmiselt:
2.1 infotehnoloogia teaduskond;
2.2 inseneriteaduskond;
2.3 loodusteaduskond;
2.4 majandusteaduskond;
2.5 Eesti Mereakadeemia.
3. Teha rektorile ülesandeks korraldada tänaste TTÜ asutuste, instituutide ja teiste akadeemiliste struktuuriüksuste ümberkujundamine uute teaduskondade ja haldus-tugistruktuuri koosseisu kuuluvateks struktuuriüksusteks hiljemalt 1. aprilliks 2017.
4. Otsus jõustub allakirjutamisel.