Eesti Mereakadeemia metallide lõiketöötlemise õppetöökoja (MA2-012) sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/10
Versiooni nr: 2
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud : EMERA direktori 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/132
Muudetud : EMERA direktori 04.01.2024 korraldusega nr 1-24/3

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne metallide lõiketöötlemise õppetöökojas tööle asumist on kõik isikud kohustatud läbima tööohutusalase juhendamise. Tööohutusalase juhendamise läbinu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud käesoleva regulatsiooniga ja selles toodud nõuetega ning kohustub neid nõudeid järgima (Vorm V5-1/0).
1.2. Tööohutusalase juhendamise aluseks on käesolev metallide lõiketöötlemise õppetöökoja sisekorra- ja tööohutuseeskiri, millest tulenevaid nõudeid on töökojas viibivad inimesed kohustatud täitma.
1.3. Tööohutusalase juhendamise käigus tutvustatakse töökojas tööd alustavale isikule käesolevat sisekorra- ja tööohutuseeskirja, töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomilisi tööasendeid ja töövõtteid, töökorraldust, tuleohutuse ja elektriohutuse nõudeid, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohti, töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohti.
1.4. Tööohutusalase juhendamise viib läbi juhendaja/õppejõud.
1.5. Metallide lõiketöötlemise õppetöökoja seadmete korrasoleku eest vastutab merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud.
1.6. Sissepääs töökotta toimub läbipääsukaardi alusel, üliõpilastel ainult juhendaja/õppejõu loal.
1.7. Töökoja kasutaja on kohustatud koheselt teatama avastatud puudustest ja seadmestiku vigadest töö juhendajale/õppejõule ja teistele töökoja kasutajatele. Korrast ära seadmetega on keelatud töötada, ohtliku olukorra tekkimisel tuleb koheselt katkestada töö.
1.8. Töökoja kasutaja ei tohi üksinda töötada ühegi seadmega, mille osas ei ole ta saanud juhendajalt/õppejõult ohutusalast juhendamist ning heakskiitu tööle asumiseks. Kahtluste ja küsimuste korral tuleb pöörduda juhendaja/õppejõu poole.
1.9. Märgates, et kaastöökojakasutaja teeb midagi valesti või keelatut, tuleb teda sellest teavitada, samuti tuleb vajaduse korral sellest informeerida juhendajat/õppejõudu.
1.10. Töötamine töökojas peab olema ohutu, tööde sooritamise ajal on soovitav ringi liikuda ainult vajadusel ja kiirustamata, et mitte segada teisi. Liikudes tuleb olla ettevaatlik, et mitte libastuda või kukkuda, vältimaks enda vigastamist ja töökoja seadmete kahjustamist. Õppetööd segavad tegevused on töökojas keelatud.
1.11. Töökeskkond tuleb korraldada viisil, et oleks tagatud ergonoomiline töötamine. Mittevajalikud ja segavad esemed tuleb tööd hõlvavalt alalt koristada.
1.12. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete eiramisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja viivitamatult läbiviidavalt töölt. Nõuete korduval rikkumisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja kõikidelt töödelt.
1.13. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete tahtlikust rikkumisest või hooletust täitmisest tulenev materiaalne kahju ülikoolile kuulub selle tekitaja poolt hüvitamisele täies mahus.
1.14. Tööde teostamisel tekkinud õnnetustest/vigastustest ja tulekahjust tuleb viivitamatult teavitada tööde juhendajat/õppejõudu. Vastavalt õnnetusele tuleb võtta tarvidusele vajalikud abinõud.
1.15. Kannatanuga õnnetuse korral, tuleb korraldada kannatanu eemaldamine ohupiirkonnast, vajadusel kutsuda kohale esmaabiandjad või kiirabi (numbril 112) ning korraldada kannatanule esmaabi andmine.
1.16. Raske õnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed puutumatuna kuni töökeskkonna peaspetsialisti, tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö jätkamiseks loa saamiseni.
1.17. Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada.
1.18. Tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral tuleb tarvitusele võtta abinõud vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgede vältimiseks ka sellisel juhul, kui juhendajaga/õppejõuga ei ole võimalik kohe ühendust saada.
1.19. Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad tööde teostajad töökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult, omavoliliselt lahkunut ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
1.20. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
1.20.1. Tulekahju avastanud isik on kohustatud teatama viivitamatult hädaabi numbril 112 ning edastama päästekeskusesse järgmised andmed:
1.20.1.1. tulekahju täpne aadress, mis põleb ja kes tulekahjust teatab;
1.20.1.2. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
1.20.1.3. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
1.21. Võimaluse piires tuleb alustada esmaste tulekustutusvahenditega tule kustutamist ning sulgeda uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut.
1.22. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja päästemeeskonna juhti:
1.22.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
1.22.2. võimalikust ohust inimestele;
1.22.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid, elektriseadmed jms).

2. Ohutusnõuded töökojas enne töö alustamist

2.1. Käesoleva eeskirja tööohutusnõuded kehtivad kõikide õppetöökojas teostatavate metallide lõiketöötlemise viisidele (treimine, freesimine, puurimine, saagimine, tööriistade teritamine jms).
2.2. Loa praktilise töö alustamiseks annab juhendaja/õppejõud.
2.3. Õppeülesannete täitmisel peab üliõpilane kandma korrastatud ja kinni nööbitud tööriietust, pikkade juuste olemasolul peab kandma peakatet.
2.4. Vahetada vajadusel jalatsid – kergete jalanõudega tööpinkide juures töötada ei tohi.
2.5. Enne õppeülesande täitmisele asumist kontrollida töökohta ja töövahendeid järgnevalt:
2.5.1. kas jalgealune puitrest on korras ning selle kõrgus vastab kasvule;
2.5.2. pingi liikuvate osade kinnituste ja rakiste korrasolek (pragude ja mõrade puudumine);
2.5.3. kaitsekatete olemasolu ja kinnitused;
2.5.4. lõike- ja mõõteriistade olemasolu;
2.5.5. kohtvalgustuse korrasolek;
2.5.6. vajalike töövahendite korrasolek;
2.5.7. eemaldada õppeülesande täitmiseks mittevajalikud töövahendid.
2.6. Kõikidest leitud puudustest teavitada koheselt juhendajat/õppejõudu.
2.7. Tutvuda üksikasjalikult kasutatava pingi ehituse ja omadustega ning veenduda tema korrasolekus. Kontrollida määrdeõli olemasolu.
2.8. Paigutada töö- ja mõõteriistad ning rakised töölauale vastavalt kasutamise järjekorrale.
2.9. Seadmeid võib lülitada vooluvõrku ja käivitada alles pärast seda, kui juhendaja/õppejõud on kontrollinud tööpingi seadistust.
2.10. Kui metallide töötlemisel tekib lenduv laast ja pingil puuduvad sellekohased kaitseseadised, tuleb kasutada kaitseprille või läbipaistvast materjalist kaitsekilpi.
2.11. Voolavlaastu andvate plastiliste metallide töötlemisel, töötlemise käigus eralduvate laastude eemaldamiseks, tuleb kasutada vastavaid laastu eemaldeid.
2.12. Katkendlaastu andvate rabedate metallide töötlemisel peab kasutama läbipaistvaid ekraane või kaitsekilpe (näo kaitseks).
2.13 Laboriseadmeid ja -instrumente tohib kasutada ainult õppe- ja uurimistöö eesmärgil.
2.14 Laboris on keelatud hoida ja kasutada labori tegevusega mitteseotud esemeid ja aineid (sh. toiduaineid ja jooke).

3. Ohutusnõuded töökojas töötamise ajal

3.1. Tööle asumisel võtke mugav asend, seista tuleb puitrestil ja mitte toetudes tööpingile või lauale.
3.2. Vahetult enne tööle asumist panna ette kaitseprillid.
3.3. Pingil ei tohi töötada kinnastes.
3.4. Kinnitada toorik või töödeldav detail kindlalt tööpingi padrunisse või töölauale ning lõikeriist tööpinki.
3.5. Võtit ei tohi jätta padrunisse pärast tooriku kinnitamist või vabastamist.
3.6. Enne tööpingi käivitamist veenduge käivitamise ohutuses.
3.7. Viia lõikeriist tööalasse alles pärast töökiiruse saavutamist.
3.8. Töötamise ajal jälgida pidevalt lõikeriista liikumist, olles valmis vajadusel tööpingi koheseks seiskamiseks.
3.9. Enne tööpingi peaajami väljalülitamist eemaldada lõikeriist tööalast.
3.10. Ärge tegelege kõrvaliste asjadega ega jätke tööpinki järelevalveta.
3.11. Töötamisel automaatettenihkega, mitte käsitseda ettenihkemehhanismi pöörlevaid osi.
3.12. Treimisel kontrollida supordi ja kelgu liikumist kiiretel ettenihetel.
3.13. Töödeldavate detailide ülesseadmiseks, mahavõtmiseks ja mõõtmiseks, lõikeriistade vahetamiseks, pindade puhastamiseks ja määrimiseks, samuti laastude kõrvaldamiseks tuleb tööpink seisata.
3.14. Teravaid lõikeriistu ja detaile (toorikuid) käsitseda kinnastes.
3.15. Kui pink töötab, ei tohi laastu koristada, pärast pingi seiskamist tuleb seda teha konksu ja harja abil.
3.16. Tööpinke ei tohi pidurdada kätega padruni, spindli, töödeldava detaili, rihmaajami jne kaudu.
3.17. Kui tööpingi töötamisel esineb tugev vibratsiooni, tuleb pink kohe seisatada ja kõrvaldada vibratsiooni tekkepõhjus (ekstsentriliselt kinnitatud pöörlevad osad, vale töörežiim, lõikeriista kulumine, juhtpindade lõtkud jne).
3.18. Iga elektrikatkestuse korral tuleb viivitamatult pingi elektriseadmed välja lülitada.
3.19. Kaitseseadiseid ja piirdeid ei tohi eemaldada ega avada, samuti ei tohi avada ilma põhjuseta elektrikapi ust.

4. Elektriohutus

4.1. Elektrijuhtmeid tohib ühendada ainult siis, kui elektritoide on välja lülitatud!
4.2. Enne elektriseadme kasutamist tuleb veenduda, et pistikupesad, elektriseadmete juhtmed ja pistikud on kahjustamata ning seadmed sobivad tööks vooluvõrguga.
4.3. Elektriseadmete sisse või välja lülitamisel tuleb hoiduda teise käega puudutamast maandatud metallesemeid.
4.4. Kui elektriseadme kasutamisel on tunda kõrbelõhna, on näha sädemeid või esineb seadme või mõne tema osa ootamatu kuumenemine, siis tuleb töö viivitamatult katkestada ja seade vooluvõrgust eemaldada ja informeerida labortöö juhendajat.
4.5. Põlev elektriseade tuleb eemaldada vooluvõrgust elektrikilbist, teda puudutamata.
4.6. Põlevat elektriseadet ei tohi kustutada veega, kustutamiseks kasutada pulber- või CO2 kustutit.

5. Töö lõpetamisel

5.1. Seisata tööpink ja eemaldada töödeldud detail. NB! Eelnevalt kontrollida, et detail ei oleks liiga kuum!
5.2. Koristada töökoht, puhastada ja õlitada pink.
5.3. Teatada juhendajale/õppejõule töö lõpetamisest ja esitada töö.