Eesti Mereakadeemia lukksepatöökoja (MA2-021) sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/8
Versiooni nr: 2
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud : EMERA direktori 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/132
Muudetud : EMERA direktori 04.01.2024 korraldusega nr 1-24/3

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne lukksepatöökojas tööle asumist on kõik isikud kohustatud läbima tööohutusalase juhendamise. Tööohutusalase juhendamise läbinu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud käesoleva regulatsiooniga ja selles toodud nõuetega ning kohustub neid nõudeid järgima (Vorm V5-1/0).
1.2. Tööohutusalase juhendamise aluseks on käesolev lukksepatöökoja sisekorra- ja tööohutuseeskiri, millest tulenevaid nõudeid on töökojas viibivad inimesed kohustatud täitma.
1.3. Tööohutusalase juhendamise käigus tutvustatakse töökojas tööd alustavale isikule käesolevat sisekorra- ja tööohutuseeskirja, töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomilisi tööasendeid ja töövõtteid, töökorraldust, tuleohutuse ja elektriohutuse nõudeid, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohti, töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohti.
1.4. Tööohutusalase juhendamise viib läbi juhendaja/õppejõud.
1.5. Lukksepatöökoja seadmete korrasoleku eest vastutab merehardiuskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud.
1.6. Sissepääs töökotta toimub läbipääsukaardi alusel, üliõpilastel ainult juhendaja/õppejõu loal.
1.7. Töökoja kasutaja on kohustatud koheselt teatama avastatud puudustest ja seadmestiku vigadest töö juhendajale/õppejõule ja teistele töökoja kasutajatele. Korrast ära seadmetega on keelatud töötada, ohtliku olukorra tekkimisel tuleb koheselt katkestada töö.
1.8. Töökoja kasutaja ei tohi üksinda töötada ühegi seadmega, mille osas ei ole ta saanud juhendajalt/õppejõult ohutusalast juhendamist ning heakskiitu tööle asumiseks. Kahtluste ja küsimuste korral tuleb pöörduda juhendaja/õppejõu poole.
1.9. Märgates, et kaastöökojakasutaja teeb midagi valesti või keelatut, tuleb teda sellest teavitada, samuti tuleb vajaduse korral sellest informeerida juhendajat/õppejõudu.
1.10. Töötamine töökojas peab olema ohutu, tööde sooritamise ajal on soovitav ringi liikuda ainult vajadusel ja kiirustamata, et mitte segada teisi. Liikudes tuleb olla ettevaatlik, et mitte libastuda või kukkuda, vältimaks enda vigastamist ja töökoja seadmete kahjustamist. Õppetööd segavad tegevused on töökojas keelatud.
1.11. Töökeskkond tuleb korraldada viisil, et oleks tagatud ergonoomiline töötamine. Mittevajalikud ja segavad esemed tuleb tööd hõlvavalt alalt koristada.
1.12. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete eiramisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja viivitamatult läbiviidavalt töölt. Nõuete korduval rikkumisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja kõikidelt töödelt.
1.13. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete tahtlikust rikkumisest või hooletust täitmisest tulenev materiaalne kahju ülikoolile kuulub selle tekitaja poolt hüvitamisele täies mahus.
1.14. Tööde teostamisel tekkinud õnnetustest/vigastustest ja tulekahjust tuleb viivitamatult teavitada tööde juhendajat/õppejõudu. Vastavalt õnnetusele tuleb võtta tarvidusele vajalikud abinõud.
1.15. Kannatanuga õnnetuse korral, tuleb korraldada kannatanu eemaldamine ohupiirkonnast, vajadusel kutsuda kohale esmaabiandjad või kiirabi (numbril 112) ning korraldada kannatanule esmaabi andmine.
1.16. Raske õnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed puutumatuna kuni töökeskkonna peaspetsialisti, tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö jätkamiseks loa saamiseni.
1.17. Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada.
1.18. Tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral tuleb tarvitusele võtta abinõud vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgede vältimiseks ka sellisel juhul, kui juhendajaga/õppejõuga ei ole võimalik kohe ühendust saada.
1.19. Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad tööde teostajad töökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult, omavoliliselt lahkunut ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
1.20. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
1.20.1. Tulekahju avastanud isik on kohustatud teatama viivitamatult hädaabi numbril 112 ning edastama päästekeskusesse järgmised andmed:
1.20.1.1. tulekahju täpne aadress, mis põleb ja kes tulekahjust teatab;
1.20.1.2. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
1.20.1.3. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
1.21. Võimaluse piires tuleb alustada esmaste tulekustutusvahenditega tule kustutamist ning sulgeda uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut.
1.22. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja päästemeeskonna juhti:
1.22.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
1.22.2. võimalikust ohust inimestele;
1.22.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid, elektriseadmed jms).

2. Ohutusnõuded töökojas enne töö alustamist

2.1. Õppeülesannete täitmisel peab kandma korrastatud ja kinninööbitud tööriietust, pikkade juuste olemasolul peab kandma peakatet.
2.2. Metallide raiumisel kasutada kaitseprille ja kaitsevõrku või -kilpi.
2.3. Erinevate lukksepatööde puhul valida kindel tööasend. Komistamise ja kukkumise vältimiseks koristada põrandalt liigsed esemed ja töötlemisel maha kukkunud metallitükid.
2.4. Enne õppeülesande täitmisele asumist kontrollida töökohta ja töövahendeid järgnevalt:
2.4.1. kas jalgealuse puitresti kõrgus vastab kasvule (kruustangid peavad olema küünarnuki kõrgusel);
2.4.2. kruustangide seisukord (spindli vint ei tohi olla kulunud ega loksuda, haardepakid ei tohi olla kulunud ega loksuda ning sulguma ühtlaselt);
2.4.3. vasara põhi peab olema mõlkideta ja kergelt kumer. Vasara vars peab olema sile, ovaalse ristlõikega ja otsa poolt jämedam;
2.4.4. meisel, ristmeisel, torn ja auguraud peavad olema vähemalt 150 mm pikad. Kidaliseks taotud päradega instrumente pole lubatud kasutada;
2.4.5. kas viilidel ja kaabitsatel on hästi kinnitatud puidust pead;
2.4.6. mutrivõtmed peavad vastama täpselt poldipea või mutri mõõtmetele. Kasutada ei tohi laialikangutatud või kokku taotud mokkadega võtmeid;
2.4.7. puuride lõikeservad peavad olema teritatud ühtlaselt, silindriliste puuride sabad ei tohi olla koonuses, omada sügavaid kriimustusi ega olla kõverad;
2.4.8. rauasae lehed peavad olema pragudeta ja murdunud hammasteta ning pingutatud saeraami vahele vajaliku pingega;
2.4.9. rihtimisplaat, alasi ja teised rasked abinõud peavad olema pragudeta ja püsima kindlalt alusel;
2.4.10. kohtvalgusti peab olema paigaldatud nii, et hõõgniiti poleks näha ja valgustatav pind ei peegeldaks.
2.5. Kõikidest leitud puudustest teavitada koheselt juhendajat/õppejõudu.
2.6. Laboriseadmeid ja -instrumente tohib kasutada ainult õppe- ja uurimistöö eesmärgil.
2.7. Laboris on keelatud hoida ja kasutada labori tegevusega mitteseotud esemeid ja aineid (sh. toiduaineid ja jooke).

3. Ohutusnõuded töökojas töötamise ajal

3.1. Kinnitada töödeldav toorik kindlalt kruustangide vahele.
3.2. Kruustangide käepideme allalaskmisel hoiduda löögist vastu jalga ja et käsi ei jääks käepideme ja kruustangide kruvi vahele.
3.3. Viilimisel hoida vasaku käe sõrmed sirged, toetades viili esiotsale ainult käe päkaga. Viili puhastada ainult terasharjaga.
3.4. Metallipuru mitte suuga puhuda ega käega pühkida, vaid kasutada selle eemaldamiseks ainult harja.
3.5. Seadmete demonteerimisel või lahti võtmisel kasutada selleks ettenähtud tööriistu või rakiseid; vasarat kasutada ainult erandjuhtudel praktika juhendaja loal.
3.6. Pikkade materjalide ja toorikute (detailide) töötlemisel kasutada jalgadega tugipukke. Keelatud on tugedena kasutada juhuslikke esemeid, lauaotsi, kaste jms.
3.7. Elektriliste instrumentidega töötamisel kontrollida nende maandust. Töötamisel kasutada kummikindaid (niisketes ruumides ka kalosse). Toitejuhe peab olema varustatud nõuetekohase pistikuga, kategooriliselt on keelatud lahtiste juhtmeotste toppimine seinakontakti.

4. Töö lõpetamisel

4.1. Koristada ja puhastada töökoht.
4.2. Paigaldada tööriistad ettenähtud kohtadesse.
4.3. Tagastada juhendajale/õppejõule saadud tööriistad ja vahendid.
4.4. Teatada juhendajale/õppejõule tööülesande täitmisest ja esitada töö.

5. Elektriohutus

5.1. Elektrijuhtmeid tohib ühendada ainult siis, kui elektritoide on välja lülitatud!
5.2. Enne elektriseadme kasutamist tuleb veenduda, et pistikupesad, elektriseadmete juhtmed ja pistikud on kahjustamata ning seadmed sobivad tööks vooluvõrguga.
5.3. Elektriseadmete sisse või välja lülitamisel tuleb hoiduda teise käega puudutamast maandatud metallesemeid.
5.4. Kui elektriseadme kasutamisel on tunda kõrbelõhna, on näha sädemeid või esineb seadme või mõne tema osa ootamatu kuumenemine, siis tuleb töö viivitamatult katkestada ja seade vooluvõrgust eemaldada ja informeerida labortöö juhendajat.
5.5. Põlev elektriseade tuleb eemaldada vooluvõrgust elektrikilbist, teda puudutamata.
5.6. Põlevat elektriseadet ei tohi kustutada veega, kustutamiseks kasutada pulber- või CO2 kustutit.
5.7. Kui seade toimib töötamisel teisiti kui tavapäraselt, võib tegemist olla seadme tehnilise rikkega. Sellistel juhtudel lülitada seade välja või võtta juhe vooluvõrgust välja ning teavitada koheselt juhendajat/õppejõudu.