Eesti Mereakadeemia keevitustöökoja (MA2-013) sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/7
Versiooni nr: 2
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud : EMERA direktori 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/132
Muudetud : EMERA direktori 04.01.2024 korraldusega nr 1-24/3

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne keevitustöökojas tööle asumist on kõik isikud kohustatud läbima tööohutusalase juhendamise. Tööohutusalase juhendamise läbinu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud käesoleva regulatsiooniga ja selles toodud nõuetega ning kohustub neid nõudeid järgima (Vorm V5-1/0).
1.2. Tööohutusalase juhendamise aluseks on käesolev keevitustöökoja sisekorra- ja tööohutuseeskiri, millest tulenevaid nõudeid on töökojas viibivad inimesed kohustatud täitma.
1.3. Tööohutusalase juhendamise käigus tutvustatakse töökojas tööd alustavale isikule käesolevat sisekorra- ja tööohutuseeskirja, töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomilisi tööasendeid ja töövõtteid, töökorraldust, tuleohutuse ja elektriohutuse nõudeid, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohti, töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohti.
1.4. Tööohutusalase juhendamise viib läbi juhendaja/õppejõud.
1.5. Keevitustöökoja seadmete korrasoleku eest vastutab merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud.
1.6. Sissepääs töökotta toimub läbipääsukaardi alusel, üliõpilastel ainult juhendaja/õppejõu loal.
1.7. Töökoja kasutaja on kohustatud koheselt teatama avastatud puudustest ja seadmestiku vigadest töö juhendajale/õppejõule ja teistele töökoja kasutajatele. Korrast ära seadmetega on keelatud töötada, ohtliku olukorra tekkimisel tuleb koheselt katkestada töö.
1.8. Töökoja kasutaja ei tohi üksinda töötada ühegi seadmega, mille osas ei ole ta saanud juhendajalt/õppejõult ohutusalast juhendamist ning heakskiitu tööle asumiseks. Kahtluste ja küsimuste korral tuleb pöörduda juhendaja/õppejõu poole.
1.9. Märgates, et kaastöökojakasutaja teeb midagi valesti või keelatut, tuleb teda sellest teavitada, samuti tuleb vajaduse korral sellest informeerida juhendajat/õppejõudu.
1.10. Töötamine töökojas peab olema ohutu, tööde sooritamise ajal on soovitav ringi liikuda ainult vajadusel ja kiirustamata, et mitte segada teisi. Liikudes tuleb olla ettevaatlik, et mitte libastuda või kukkuda, vältimaks enda vigastamist ja töökoja seadmete kahjustamist. Õppetööd segavad tegevused on töökojas keelatud.
1.11. Töökeskkond tuleb korraldada viisil, et oleks tagatud ergonoomiline töötamine. Mittevajalikud ja segavad esemed tuleb tööd hõlvavalt alalt koristada.
1.12. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete eiramisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja viivitamatult läbiviidavalt töölt. Nõuete korduval rikkumisel kõrvaldatakse töökoja kasutaja kõikidelt töödelt.
1.13. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete tahtlikust rikkumisest või hooletust täitmisest tulenev materiaalne kahju ülikoolile kuulub selle tekitaja poolt hüvitamisele täies mahus.
1.14. Tööde teostamisel tekkinud õnnetustest/vigastustest ja tulekahjust tuleb viivitamatult teavitada tööde juhendajat/õppejõudu. Vastavalt õnnetusele tuleb võtta tarvidusele vajalikud abinõud.
1.15. Kannatanuga õnnetuse korral, tuleb korraldada kannatanu eemaldamine ohupiirkonnast, vajadusel kutsuda kohale esmaabiandjad või kiirabi (numbril 112) ning korraldada kannatanule esmaabi andmine.
1.16. Raske õnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed puutumatuna kuni töökeskkonna peaspetsialisti, tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö jätkamiseks loa saamiseni.
1.17. Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada.
1.18. Tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral tuleb tarvitusele võtta abinõud vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgede vältimiseks ka sellisel juhul, kui juhendajaga/õppejõuga ei ole võimalik kohe ühendust saada.
1.19. Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad tööde teostajad töökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult, omavoliliselt lahkunut ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
1.20. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
1.20.1. Tulekahju avastanud isik on kohustatud teatama viivitamatult hädaabi numbril 112 ning edastama päästekeskusesse järgmised andmed:
1.20.1.1. tulekahju täpne aadress, mis põleb ja kes tulekahjust teatab;
1.20.1.2. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
1.20.1.3. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
1.21. Võimaluse piires tuleb alustada esmaste tulekustutusvahenditega tule kustutamist ning sulgeda uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut.
1.22. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja päästemeeskonna juhti:
1.22.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
1.22.2. võimalikust ohust inimestele;
1.22.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid, elektriseadmed jms).

2. Spetsiifilised ohutusnõuded keevitamisel

2.1. Keevitustöökojas töötamiseks peab teadma keevitusprotsesside teoreetilisi aluseid, tervist kahjustavaid faktoreid ning tundma ja oskama kasutada kaitsevahendeid tervisekahjustuste vältimiseks.
2.2. Korrastada töökoht, kontrollida valgustust ning veenduda, et töökoha vahetusümbruses poleks põlevmaterjalist esemeid või tarindeid.
2.3. Keevitustööd läbi viia ainult selleks ettenähtud kohas.
2.4. Keevitamine on tuletöö, mille käigus tuleb vältida tulekahju tekkimist ning kasutada meetmeid tulekahju tekkimise võimaluse vähendamiseks, tulekahju kiireks avastamiseks, tule leviku tõkestamiseks ja selle kiireks kustutamiseks.
2.5. Tekkinud tuleohtlikud sädemed või muud kuumad detailiosad tuleb koheselt kustutada.
2.6. Töötamisel tuleb kasutada spetsiaalset mittepõlevast ja sädemekindlast materjalist (present, nahk) kaitseriietust, jalanõusid ja kindaid. Tuleb jälgida, kaitseriietus oleks korralikult kinni nööbitud ning et käed, riietus ja jalanõud oleksid kuivad. Tööriietusel ei tohi olla õli, rasva, bensiini või muid põlevvedeliku jääke (k.a kinnastel).
2.7. Ilma kinnasteta on keelatud käidelda kuuma metalli, elektroodi juppe ja tootmisjääke.
2.8. Keevitamisel on keelatud kanda kontaktläätsi.

3. Ohutusnõuded töökojas enne töö alustamist

3.1. Enne tööde alustamist tuleb kontrollida keevitusaparatuuri, gaasiballooni ühendusvooliku kinnitust, elektrimõõteriistade, juhtmestiku ning maanduse korrasolekut. Elektriseadmete riketest teavitada juhendajat/õppejõudu, iseseisvalt elektririkkeid kõrvaldada ei tohi. Rikkis keevitusseadmetega töötamine on keelatud.
3.2. Enne töö alustamist kontrollida esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja asukohti.
3.3. Lülitada sisse ventilatsioon.
3.4. Töödeldav detail peab asuma igasugusest põlevmaterjalist ohutus kauguses.
3.5. Kui töödeldav detail on kaetud süttimisohtliku kattega, tuleb see enne keevitamist eemaldada.
3.6. Käsikeevitusseade peab toitevõrgust lahutamiseks olema varustatud kaitseseadmega, samuti liigvoolukaitsmega ning keevitusvoolu näituriga (ampermeeter või skaala keevitusvoolu regulaatoril).
3.7. Laboriseadmeid ja -instrumente tohib kasutada ainult õppe- ja uurimistöö eesmärgil.
3.8. Laboris on keelatud hoida ja kasutada labori tegevusega mitteseotud esemeid ja aineid (sh. toiduaineid ja jooke).

4. Ohutusnõuded töökojas töö ajal

4.1. Elekterkeevitajal on keelatud töötada ilma kaitsekiivrita, keevitamise ajal lisaks spetsiaalse tumedast klaasist või isetumeneva valgusfiltriga varustatud keevitusmaski või nägu varjava kilbita; abitööline peab kandma lisaks kiivrile kandma vähemalt valgusfiltriga kaitseprille.
4.2. Keevitamise ajal on keelatud taskutes hoida tuleohtlikke materjale (nt tikud, tulemasin).
4.3. Hoia pea keevitusaurudest eemal.
4.4. Valida keevitusoperatsiooni teostamiseks sobiv põleti kaugus ja asend. Keevituspüstoli hoidmisel tuleb jälgida, et kontaktoru kaugus keevitatavast detailist vastaks elektroodi (keevitustraadi) läbimõõdule. See on 0,6 mm läbimõõduga keevitustraadi puhul 5-8 mm ja 0,8 mm keevitustraadi puhul 7-10 mm.
4.5. Ajutistel töö vaheaegadel peab keevitusvoolu allika vooluvõrgust välja lülitama.
4.6. Keevisõmbluse puhastamisel räbust vasara või metallharjaga peab kandma kaitseprille.
4.7. Töö käigus märgatud töökoha korratuste või keevitusseadme rikete korral tuleb töö viivitamatult lõpetada ja teavitada juhendajat/õppejõudu, tööd võib jätkata pärast juhendaja/õppejõu sellekohast korraldust või luba.
4.8. Mitte keevitada kaetud metalli või metalli, mis sisaldab pliid, grafiiti, kaadmiumi, tsinki, kroomi, elavhõbedat või kui pole võimalik kasutada hingamiskaitsevahendit.

5. Elektriohu vältimiseks:

5.1. on keelatud puutuda seadme isoleerimata elektrilisi osasid;
5.2. tuleb hoida rõivastus ja keha kuiv;
5.3. kontrollida regulaarselt toitejuhtmeid;
5.4. mitte eemaldada seadme kaitseseadiseid;
5.5. mitte töötada seadmega, millel on eemaldatud või avatud korpus;
5.6. lõpetada koheselt töö, kui tunned pisimatki elektrilööki. Mitte kasutada seadet enne kui probleem on tuvastatud ja kõrvaldatud;
5.7. hooldustööde tegemise ajaks eemaldada seade vooluvõrgust.

6. Pärast töö lõpetamist peab:

6.1. töökoha hoolikalt üle vaatama veendumaks, et ei ole tulekahju ohtu;
6.2. lahutama keevitusseadme toitevõrgust;
6.3. lülitama välja ventilatsiooni;
6.4. panema kokku juhtmed ja kaitseseadised ning paigutama need ettenähtud kohta;
6.5. korrastama töökoha.