Doktoritööde kaitsmise juhend loodusteaduskonnas

Käesolev juhend tugineb Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri eeskirjale. Juhend täpsustab doktoritööde kaitsmise korraldust loodusteaduskonna õppekavadel õppivate doktorantide kaitstavatele doktoritöödele.

Doktoritöö tuleb koostada vastavalt doktorantuuri eeskirjas toodud nõuetele (§ 21, § 22) ning vormistada kujundusmallil, mis koos juhenditega on kättesaadavad ülikooli siseportaalis ja TalTech Kirjastuse veebilehel.

Doktoritöö autor vastutab selle eest, et tema doktoritöö üldiseks kasutamiseks andmisel ei rikuta intellektuaalse omandi valdkonnas vastuvõetud eriseadustest, isikuandmete kaitse seadusest, autoriõiguse seadusest ning muudest seadustest tulenevaid teiste isikute õigusi. Doktoritöö autor tagab, et doktoritöös sisalduvad andmed, mis vajavad kaitset avalikuks tuleku ja kolmandatele isikutele teatavaks saamise eest on kaitstud ja neile ligipääs piiratud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning kannab doktoritööle selle koostamise ja vormistamise alguses vastavad märked, konsulteerides vajadusel ülikooli isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldava isikuga. Doktoritöö autor peab igas töö koostamise, menetlemise ja avalikustamise etapis tagama kõigi asjaosaliste informeerituse tööga seotud piirangutest.

1. Doktoritöö kaitsmisele esitamine

1.1 Eelretsenseerimine
Doktorikraadi taotleja esitab kaitsmisele tuleva doktoritöö instituudi direktorile, kes määrab doktoritööle eelretsensendi. Üldjuhul loetakse doktorandi instituudiks doktorandi juhendaja ametikohajärgne struktuuriüksus (vaid KBFI-poolse juhendajaga doktorantide struktuuriüksuseks loetakse vastavalt valdkonnale, kas keemia ja biotehnoloogia instituut või küberneetika instituut). Teistel juhtudel kui doktorandi juhendaja on väljastpoolt teaduskonda määrab eelretsensendi teadus- ja arendusprodekaan.
Eelretsensendiks on doktoritöö valdkonna sõltumatu spetsialist (üldjuhul instituudi töötaja või koostööpartner, kes ei kuulu doktorandi ega juhendajaga samasse uurimisrühma). Eelretsensendi ülesandeks on kindlaks teha, kas esitatud töö vastab põhimõtteliselt Tallinna Tehnikaülikooli kehtivatele doktoritööle esitatavatele nõuetele oma sisult, mahult ja tasemelt. Eelretsensioon esitatakse vabas vormis ja digitaalselt allkirjastatult.

1.2 Kaitsmistaotluse esitamine
Doktorikraadi taotleja sisestab ÕIS-i kaitsmistaotluse ja informeerib juhendajat vajadusest see kooskõlastada. Mitme juhendaja olemasolul määrab doktoritöö põhijuhendaja lisaks taotluse kooskõlastamisele juhendajate juhendamise koormusprotsendid.

1.3 Dokumentide esitamine dekaanile
Doktorikraadi taotleja esitab dekaanile järgmised dokumendid (dokumendid edastatakse teaduskonna nõukogu sekretärile: kertu.kosk@taltech.ee):
– avaldamiseks ettevalmistatud doktoritöö sh töö põhiosa ja publikatsioonid eraldi manustena pdf-formaadis (taotleja on kohustatud informeerima nõukogu sekretäri piirangutest publikatsioonide avalikustamisel);
– juhendaja(te) kirjalik arvamus (mitme juhendaja olemasolul võivad juhendajad koostada ühise arvamuse, aktsepteeritav on ka vaid põhijuhendaja arvamus);
– eelretsensioon;
– instituudi direktori kinnitus doktoritöö kättesaamise ja eelretsensendi määramise kohta;
– vajadusel avaldus doktoritöö kinniseks kaitsmiseks ja/või doktoritööle piiratud ligipääsu kehtestamiseks.

1.4 Plagiaadikontroll
Kõik kaitsmisele esitatud doktoritööd läbivad plagiaadikontrolli. Plagiaadi kontrolli teostab nõukogu sekretär, kes esitab plagiaadikontrolli raporti teadus- ja arendusprodekaanile arvamuse avaldamiseks. Plagiaadi kahtluse korral informeerib prodekaan sellest dekaani ja doktoritöö juhendajat.

2. Doktoritöö kaitsmisele lubamine, kaitsmiskomisjoni moodustamine ja oponentide määramine

2.1 Doktoritöö kaitsmisele lubamine
Dekaan otsustab hiljemalt kahe kuu jooksul kõigi dokumentide laekumisest, kas lubada doktoritöö kaitsmisele, tagastada nõuetele mittevastav töö või nõuda doktoritöö täiendamist/ümbertöötamist. Dekaan suunab üldjuhul töö arutlusele teaduskonna nõukokku. Teaduskonna nõukogu koosolekul osaleb vastava õppeprogrammi programmijuht. Juhul kui programmijuht arutelul osaleda ei saa edastab ta oma arvamuse teaduskonna nõukogule kirjalikult. Dekaan teavitab oma otsusest doktoritöö lõpetajat, juhendajat ning instituudi direktorit.

2.2 Kaitsmiskomisjoni moodustamine ja oponentide määramine
Hiljemalt poolteist kuud enne kaitsmist teeb instituudi direktor juhendaja ettepaneku alusel dekaanile esildise kaitsmiskomisjoni moodustamiseks ja oponentide määramiseks.
Kaitsmiskomisjoni kuulub vähemalt viis liiget, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kaitsmiskomisjoni võivad kuuluda doktoritöö oponendid, kuid mitte juhendaja(d). Vähemalt kaks kaitsmiskomisjoni liiget peavad olema väljaspool ülikooli, neist üks väljastpoolt eesti Vabariiki.
Oponentidel peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt üks neist peab olema väljastpoolt Eesti Vabariiki.
Kaitsmiskomisjoni liikmete ja oponentide valikul tuleb vältida huvide konflikti. Huvide konfliktiks antud korra mõistes loetakse ka:
– kaitsmiskomisjoni liikme või oponendi kaasautorlus doktoritöö publikatsioonides;
– oponendi ühiste publikatsioonide olemasolu kaitsja või juhendajaga viimase viie aasta jooksul. Mass-autorlusega publikatsioonide korral võib dekaan erandkorras kaaluda huvide konflikti sisulist olemasolu.
Direktor lisab esildisele kaitsmise aja ja koha. Virtuaalkaitsmise korral edastab direktor hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmist doktoritöö kaitsmise lingi nõukogu sekretärile ja teadusosakonna doktoriõppe spetsialistile veebis kajastamiseks.
Juhul kui dekaan lubab töö kaitsmisele ning kraaditaotleja õppekava on täidetud (va doktoritöö maht) vormistatakse kaitsmisele lubamine dekaani korraldusega, millega dekaan kinnitab kaitsmise aja ja koha, määrab doktoritööle oponendid ja moodustab kaitsmiskomisjoni.

3. Doktoritöö avaldamine

Hiljemalt üks kuu enne doktoritöö kaitsmist esitab doktoritöö autor ülikooli kirjastusele siseportaali tugiportaali kaudu doktoritöö käsikirja sh eraldi failidena publikatsioonid ning instituudi direktori poolt tellimiskirja doktoritöö trükkimiseks. Doktoritöö autor, kes pole ülikooli töötaja (ekstern, tööstusdoktorant, doktorant-üliõpilane) esitab dokumendid kirjastuse aadressil mirjam.piik@taltech.ee.
Doktoritöö avaldamist käsitleb doktorantuuri eeskirja § 23. Doktoritööd avaldatakse elektrooniliselt raamatukogu digikogus ja doktoritöö trükisena (min 10 eksemplari).
Pärast doktoritöö avaldamist digikogus korraldab teadusosakond ülikooli veebilehtedel doktoritöö kaitsmisega seotud teabe avalikustamise.

4. Doktoritöö kaitsmine

Kaitsmiskomisjoni esimees edastab kuu enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni liikmetele lingi digikogus avaldatud doktoritööle, informeerib kaitsmiskomisjoni liikmeid (k.a. oponente) kaitsmisprotseduurist ning oponente kirjalike arvamuste esitamise tähtajast. Juhul kui doktoritööle või kaitsmisele on kehtestatud piirangud tuleb nendega arvestada kaitsmisel läbi viimisel ja kaitsmiskomisjoni liikmetega lepingute sõlmimisel.

Kaitsmiskomisjoni esimehele edastatakse kaitsmise läbiviimiseks:
– doktoritöö;
– oponentide kirjalikud arvamused;
– juhendaja arvamus taotleja ja doktoritöö kohta, kui juhendaja ei osale kaitsmiskomisjoni instungil.

Kaitsmiskomisjoni esimehele edastatakse dekaani otsus doktoritöö kinniseks kaitsmiseks ja/või doktoritööle piiratud ligipääsu kehtestamiseks, misjärel kaitsmiskomisjoni esimees kuulutab välja kinnise kaitsmise ja viib kaitsmise läbi vastavalt doktoritööde kinnise kaitsmisele juhendile.

Üldjuhul toimub doktoritöö kaitsmine avalikul instungil. Doktoritöö kaitsmine toimub kui kohal on: doktorikraadi taotleja, viis kaitsmiskomisjoni liiget sh esimees ning vähemalt üks oponent. Dekaani nõusolekul võivad kaitsmiskomisjoni liikmed ja oponendid kaitsmisest osa võtta reaalajas toimuva kahesuunalise pilti ja heli võimaldava side (nt Zoom, Skype vms) vahendusel. Virtuaalkaitsmise korral tuleb vältida huvide konflikti (sh juhendaja ja doktorant ei viibi ühes ruumis ilma kaitsmiskomisjoni liikme juuresolekuta).

Kaitsmisprotseduur koosneb järgmistest põhietappidest:
– kaitsmisele esitatud dokumentide tutvustamine;
– doktorikraadi taotleja ettekanne (kuni 20 min);
– akadeemiline diskussioon doktorkraadi taotleja ja oponentide vahel (kuni kaks tundi);
– kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine;
– ülddiskussioon;
-juhendaja arvamuse ärakuulamine;
-otsuse vastuvõtmine ja kaitsmisprotokolli vormistamine.

5. Doktorikraadi andmine, doktoridiplomi vormistamine ja kätteandmine

Kaitsmiskomisjon otsustab doktorikraadi andmise kinnisel istungil salajasel hääletusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kaitsmise dokumentatsioon (kaitsmiskomisjoni protokoll sh oponentide kirjalikud arvamused) ning üks doktoritöö trükis allkirjastatuna töö autori poolt antakse üle teaduskonna dekanaadile ja on aluseks lõpudokumentide vormistamiseks.

Doktoridiplomi pidulik üleandmine toimub septembris Tallinna Tehnikaülikooli aastapäevaaktusel. Erandkorras võib taotleja taotlusel ja dekaani loal dekanaat väljastada lõpudokumendid ka muul ajal.