Õppetegevus> Tasemeõpe

I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2020/2021. õa vastuvõtu kandideerimise nõuete, konkursi tingimuste ja lävendid

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 20 (jõustunud 29.10.2019)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.07.2020 otsusega nr 19 (jõustunud 28.07.2020)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 28.07.2020

Microsoft Word

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused ja lävendid 2020/2021. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).
2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise nõuded ja konkursi tingimused 2020/2021. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).
3. Moodustada kuni 10 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlaste vastuvõtuks.
4. Moodustada kuni 5 õppekohta puudega kandidaatidele või lastekodust või turvakodust kõrgkooli õppima asuvatele gümnaasiumi lõpetajatele, eelistades paremate sisseastumistulemustega kandideerijaid.
4¹. I ja II kõrgharidusastme õppesse ei võeta üldjuhul vastu isikuid riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puuduvad eelnimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht. Kui ülikooli kandideerijat loetakse eelnimetatudtingimustele vastava riigi elanikuks või seal seaduslikult viibivaks selle riigi õiguse kohaselt 3. augustil 2020, siis teda üliõpilaseks 2020/2021. õa-l ei immatrikuleerita, kui ülikool ei otsusta teisiti. [jõustunud 28.07.2020]
5. Otsus jõustub allakirjutamisel.