Juhtimine ja tugiteenused> Finantside juhtimine

Üldkulu eraldise ja hinnakujundamisel kasutatavate kaudsete kulude määrad

Kinnitatud rektori 18.07.2022 käskkirjaga nr 33

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2022

Tuginedes rektori 15.07.2022 käskkirjaga nr 32 kinnitatud finantseeskirja punktile 6.4:

1. Kinnitan üldfondidesse eraldatavate üldkulu eraldiste määrad järgnevalt:

1.1 Lepingutelt ja sarnastelt kokkulepetelt on üldkulu eraldise määraks 15%, sh järgmistelt tuludelt:
1.1.1 täiendusõppe teenustasud;
1.1.2 muud õppetegevuse tulud, v.a ühisõppekavade raames läbiviidava õppetöö tulud;
1.1.3 teadus- ja arendustegevuse teenuslepingute, ettevõtluslepingute ning teenustööde tulud;
1.1.4 muud teadus- ja arendustegevusest tulud;1.1.5 tulud majandustegevusest ja muud tulud;
1.1.6 projektitoetused, sh uurimistoetused.

1.2 Üldkulu eraldis arvestatakse üldfondi tulude laekumisel.

1.3 Projektitoetustelt, mille kohta on sõlmitud leping või tehtud haldusotsus mitte varem, kui 01.11.2015, arvestatakse üldkulu eraldis üldfondi vastavalt rahastaja kehtestatud määrale, kuid mitte rohkem kui 15% otsestest kuludest. Projektitoetusena käsitletakse muuhulgas valitsussektori sihtasutusega sõlmitud teenuslepingutest ja nende lepingute täitmiseks moodustatud konsortsiumite liikmetelt nimetatud lepingutega seonduvalt saadud rahalisi vahendeid, mille aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus. Nimetatud lepingute täitmisel osaleb ülikool valitsusasutuse (rakendusasutus) õigusaktis sätestatu alusel ja teenusleping on vajalik avalikkusele ning ühiskonna arengule tervikuna suunatud projekti elluviimiseks.

1.4 Projektitoetustelt arvestatakse üldkulu eraldis rahastaja poolsel kulude kinnitamisel ja partneritele edasikantavatelt toetustelt üldkulu eraldist ei arvestata.

1.5 Toetuslepingutele kohaldatakse projektitoetuste kohta sätestatut.

1.6 Projektitoetustelt on struktuuriüksusel õigus võtta kuni 10% määraga instituudi üldkulu eraldist, kui ülikooli üldkulu eraldis 15% on eelnevalt arvestatud ja eraldise maht ei lähe vastuollu rahastaja kehtestatud reeglitega.

1.7 Üldkulu eraldise määr on 0%:
1.7.1 sisearveldustelt;
1.7.2 kulude kompenseerimise laekumistelt;
1.7.3 ülikooli korraldatavate konverentside osavõtumaksudelt;
1.7.4 raamatute müügi tulult;
1.7.5 kapitalieelarve laekumistelt;
1.7.6 annetustelt.

1.8 Tasemeõppe õppeteenustasudelt võetakse eraldist 35%, mis suunatakse otse tugistruktuuri üksuste eelarve täitmiseks (s.t. mitte üldfondi).

1.9 Kui lepingu täitmisel kasutatakse allhanget, arvestatakse üldkulu eraldist ülikooli täidetud lepingu osalt punktis 1.1 nimetatud määras ning allhankelt võib eraldist arvestada alltoodud tabelis esitatud määras.

Allhanke maht põhilepingust Üldkulu eraldise määr
20-25% 14%
26-30% 12,5%
31-35% 11%
36-40% 9,5%
41-45% 8%
46-50% 6,5%
51-70% 5%
Üle 70% või üle 100 000 euro Finantsjuhi otsuse alusel

1.10 Allhanke üldkulu eraldise määra rakendamiseks esitab struktuuriüksus rahandusosakonnale allhankelepingu ning taotluse üldkulu eraldise tagasikande tegemiseks.
1.11 Targa linna tippkeskuse lepingutelt ja kokkulepetelt on üldkulu eraldise määraks 1/3 üldfondi eraldise määrast (allakirjutamise ajal 5%).
1.12 AIRE EDIH projekti Digitaalse Euroopa programmi sihtfinantseeritavatelt toetustelt on üldkulu eraldise määraks 1/2 üldfondi eraldise määrast (allakirjutamise ajal 3,5%).
1.13 Erandeid üldkulu eraldiste määradele on võimalik taotleda, kui projekti kogumaht ilma vahendatavate toetusteta on üle 1 miljoni euro, projekt on ülikoolile strateegilise tähtsusega ja erandi taotlemine toimub enne rahastajale taotluse esitamist.

2. Teenuste või tehtavate tööde (punktis 1.1 nimetatud tulud) hinnakujundamisel rakendatakse esmalt hinna kalkuleerimisel tehtavatele otsestele kuludele arvestuslikud kaudsed kulud, mille summa kalkuleeritakse lähtudes konkreetsest teenusest või tööst ja finantseeskirja punktis 22 sätestatust.

3. Teenuste hind peab sisaldama kaudseid kulusid määras, mis katab vähemalt üldkulu eraldise.

4. Tunnistan kehtetuks rektori 24.10.2016 käskkirja nr 156 „Üldkulu eraldise ja hinnakujundamisel kasutatavate kaudsete kulude määrade kinnitamine“.

5. Käskkiri jõustub 01. augustil 2022.