Üld- ja alusõppe keskuse tegevuse alused

Kinnitatud Eesti Mereakadeemia direktori 15.01.2020 korraldusega nr 14

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 15.01.2020

1. Üldsätted

1.1 Üld- ja alusõppe keskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.

1.2 Üld- ja alusõppe keskuse  nimetus inglise keeles on Centre of General and Basic Studies.

1.3 Tegevuse alustega sätestatakse üld- ja alusõppe keskuse  tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

1.4 Üld- ja alusõppe keskuse  moodustab, kujundab ümber ja lõpetab EMERA direktor.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1 Üld- ja alusõppe keskuse  tegevusvaldkonnad on:
2.1.1 kõrghariduse võimaldamine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppekavade alusel üld- ja alusõppega seotud valdkondades;
2.1.2  valdkonna teadus- ja arendustöö korraldamine.

2.2 Üld- ja alusõppe keskuse  eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.

2.3 Üld- ja alusõppe keskuse  põhiülesanded on:
2.3.1 õppe-, teadus- ja arendustegevus tegevuse aluste punktis 2.1 nimetatud valdkondades.
2.3.2 teadmusteenuste, s h täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3 õppejõudude järelkasvu kindlustamine;
2.3.4 koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ja erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5 õppetööks, rakendus- ja teadusuuringute läbiviimiseks ja arendustegevuseks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari ja muude vahendite tagamine;
2.3.6 üld- ja alusõppe keskuse  koosseisus olevate laborite tegevuse koordineerimine;
2.3.7 muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur ja juhtimine

3.1 Üld- ja alusõppe keskuse  struktuuri kuuluvad järgmised laborid:
3.1.1 füüsika labor;
3.1.2 elektrotehnika ja elektroonika labor.

3.2 Üld- ja alusõppe keskust juhib üld- ja alusõppe keskuse  juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1 Üld- ja alusõppe keskuse  kasutusse antud vara on ülikooli vara.

4.2 Üld- ja alusõppe keskuse  vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentide.

4.3 Üld- ja alusõppe keskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Üld- ja alusõppe keskuse  eelarvevahendite käsutajaks on üld- ja alusõppe keskuse  juhataja.