TTÜ Spin-off ettevõtete registreerimise kord

Kinnitatud rektori 27.06.2012 käskkirjaga nr 195
Muudetud rektori 31.03.2021 käskkirjaga nr 15 (jõustunud 01.04.2021)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.04.2021

Microsoft Word

1. Käesoleva korraga reguleeritakse Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete registreerimist TTÜ spin-off ettevõtete registris (edaspidi register).
2. TTÜ spin-off ettevõte käesoleva korra mõistes on TTÜ või tema liikme osalusega eraõiguslik juriidiline isik, kes kasutab oma tegevuses TTÜ teadus- ja arendustegevuse tulemusi või oskusteavet.
3. Spin-off ettevõte esitab TTÜ-le ettevõtlusosakonnale ettevõtte registreerimiseks TTÜ veebilehel avaldatud taotluse. [jõustunud 01.04.2021]
4. Registrit peab ja taotluse vormi avaldab TTÜ veebilehel ettevõtlusosakond. Taotluse vorm on käesoleva korra lisaks 1. [jõustunud 01.04.2021]
5. Registrisse kantakse järgmised andmed:
5.1 taotluse registrinumber;
5.2 taotluse esitamise kuupäev;
5.3 taotluse rahuldamise kuupäev;
5.4 spin-off ettevõtte nimetus;
5.5 spin-off ettevõtte registrikood;
5.6 spin-off ettevõtte aadress, telefon ja e-post;
5.7 spin-off ettevõtte tegevusala;
5.8 spin-off ettevõttega seotud TTÜ liikmeskonda kuuluvate isikute nimed ja nende isikukoodid;
5.9 viide spin-off ettevõtte kodulehele.
6. Iga spin-off ettevõte saab järjekorranumbri (registrinumber) vastavalt registrisse kandmise järjekorrale.
7. Register on avalik, v.a käesoleva korra p 5 alapunkt 8.
8. Ettevõtlusosakond avaldab TTÜ veebilehel Spin-off ettevõtete nimekirja järgmiste andmetega: ettevõtte nimi, tegevusala ja viide veebilehele. [jõustanud 01.04.2021]9. Üks kord aastas viib registripidaja läbi auditi registri korrastamiseks.
10. Registrist kustutatakse spin-off ettevõtted, kes on lõpetanud tegevuse, ei ole enam TTÜ-ga seotud või kahjustavad TTÜ mainet.