Tööstusdoktorantuuri statuut

Kinnitatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 otsusega nr 50

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 21.11.2017

Microsoft Word

1. Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe erivorm, mille raames viiakse doktoriõppe osaks olevat teadus- ja arendustööd läbi era- või avaliku sektori organisatsiooni (edaspidi organisatsioon) huvides.

2. Tööstusdoktorantuuri koha loomise eelduseks on organisatsiooni poolne huvi ja valmisolek panustada teadus- ja arendustöö läbiviimisesse koostöös ülikooliga, mille kohta sõlmitakse või on sõlmitud vastavasisuline leping või luuakse ühisprojekt.

3. Tööstusdoktorant on ülikooli immatrikuleeritud doktoriõppe üliõpilane, kes töötab organisatsiooni juures, kellega ülikoolil on teadus- ja arendustöö alane koostöö ning kelle töö organisatsioonis on tihedalt seotud doktoritöö teemaga.

4. Tööstusdoktorandil on kõik seadustest ja ülikooli õigusaktidest tulenevad doktoriõppe üliõpilase õigused ja kohustused.

5. Tööstusdoktorandi juhendaja peab olema ülikooli töötaja. Organisatsioon määrab isiku, kes vastutab organisatsiooni poolsete teadus- ja arendustöö eesmärkide täitmise eest (kaasjuhendaja või konsultant).

6. Tööstusdoktorantuuris võib õppida ka osakoormusel, millisel juhul doktoriõppe kestvus võib olla kuni 6 aastat.

7. Täiskoormusel õppival tööstusdoktorandil on õigus saada doktoranditoetust vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu seadusele ning ülikooli õigusaktidele.

8. Teadustulemuste ja autori varaliste õiguste kuuluvus lepitakse kokku poolte vahelises lepingus.