Tallinna Tehnikaülikooli „Hea õppejõu arenguprogrammi“ tegevustoetuse taotlemise ja määramise juhend

Kinnitatud õppeprorektori 28.06.2022 korraldusega nr 84

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 28.06.2022

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Tehnikaülikooli „Hea õppejõu arenguprogrammi“  tegevustoetuse (edaspidi tegevustoetus) eesmärk on toetada õpetamise arendamist sihtotstarbelise enesetäiendamisega kaasnevate kulutuste katmisega ja luua võimalusi õpetamiskogemuse jagamiseks.

1.2 Käesolev juhend reguleerib tegevustoetuse taotlemist, konkursil osalemist, tegevustoetuse määramist ja konkursitulemuste kinnitamist.

1.3 Tegevustoetuse konkursi viib läbi õppeosakond.

2. Tegevustoetuse taotlemine

2.1 Tegevustoetust on õigus taotleda kõigil ülikooli korralistel õppejõududel ja võlaõigusliku lepingu alusel ülikoolis õppetööd läbiviivatel isikutel kas individuaalselt või grupina.

2.2  Tegevustoetuse taotlemine toimub igal aastal vastavas veebikeskkonnas õppeosakonna poolt välja kuulutatud ajavahemikus.

2.3 Tegevustoetuse taotlemisel tuleb kandidaatidel esitada kirjeldus toetuse kasutamise eesmärgist, toetuse raames läbi viidavatest tegevustest ja oodatavast tulemusest.

2.4 Taotluses peab olema määratud tegevuste täitmise orienteeruv ajakava ning kulude jaotus.

2.5 Tegevustoetusega võib katta välismobiilsuse ja lähetusega seotud kulutused ning seda võib kasutada vabal semestril.

2.6 Tegevustoetust võib  kasutada koos teiste toetuste, stipendiumite, vms.

2.7  Tegevustoetust saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse kinnitamise kuupäevast.

2.8 Tegevustoetuse raames läbiviidavad tegevused peavad olema kooskõlastatud otsese juhiga.

3. Tegevustoetuse määramine ja konkursitulemuste kinnitamine

3.1 Tegevustoetuse taotluses kirjeldatud tegevused peavad kaasa aitama õppetegevuse ja õppejõu õpetamisoskuste arendamisele.

3.2  Tegevustoetuse sihtotstarbelise kasutusvaldkonna hulka kuulub:

3.2.1 õpetamist ja õppetegevust toetavatel koolitustel, konverentsidel, seminaridel vms osalemine;

3.2.2 õpetamise ja õppimise uurimine ja sellega seonduvad tegevused;

3.2.3 didaktika- või pedagoogikakeskuste külastamine ja nende kursustel või koolitustel osalemine ;

3.2.4 kursuste kaasajastamine, digitaliseerimine;

3.2.5 õpikute ja õppematerjalide koostamine (sh e-õppega seonduv).

3.3 Õppeosakond moodustab igaks õppeaastaks tegevustoetuse fondi ja määrab tegevustoetuse suuruse ühe taotleja kohta.

3.4 Tegevustoetuse määramisel võetakse arvesse ka üliõpilaste tagasisidet ja eelistatakse kandidaate, kellele pole viimase kahe aasta jooksul tegevustoetust määratud.

3.5 Tegevustoetuse saajad otsustab õppeosakonna poolt moodustatud hindamiskomisjon. Võrdse konkursi korral teeb otsuse tegevustoetuse hindamiskomisjoni esimees. Tegevustoetuse saajad kinnitab õppeprorektor hiljemalt kolm nädalat pärast taotlusvooru lõppu.

3.6  Tegevustoetuse väljamaksmise eelduseks on tegevustoetuse saajaks kinnitatud isiku ja ülikooli vahel sõlmitud leping, mille alusel viiakse ülikoolis läbi õppetööd, kehtivus tegevustoetuse väljamaksmise hetkel.

3.7 Tegevustoetuse vastuvõtmisel on õppejõud valmis esitlema tegevustoetuse tulemusi õppeosakonna korraldatavatel üritustel ja tegevustoetuse sisulehel TalTechi siseportaalis.

________

¹ Analoogsed keskused nagu TalTech-i inseneripedagoogika keskus ja mis asuvad mh  järgmiste ülikoolide juures: Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT), Aalto Ülikool, KTH Kuninglik Tehnoloogiainstituut, Taani Tehnikaülikool, Tampere Tehnikaülikool, Stanfordi Ülikool, Harvardi Ülikool või EuroTeQi projekti kaasatud ülikoolide keskused.