Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse põhimäärus

Kinnitatud rektori 22.12.2016 käskkirjaga nr 188
Muudetud rektori 20.01.2017 käskkirjaga nr 19

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2017

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva põhimäärusega kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse (edaspidi sertifitseerimisasutus) kui sõltumatu ja erapooletu vastavushindamise teenuseid osutava haldus- ja tugistruktuuriüksuse tegevuse alused.

1.2 Sertifitseerimisasutus on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele (edaspidi HTS põhimäärus). Käesoleva põhimäärusega on sätestatud sertifitseerimisasutuse tegevuse erisused võrreldes HTS põhimäärusega.

1.3 Rektor on määranud sertifitseerimisasutuse kuulumise teadusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.4 Sertifitseerimisasutuse ingliskeelne nimetus on Certification Centre of Tallinn University of Technology.

1.5 Sertifitseerimisasutuse aadress on Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn.

1.6 Sertifitseerimisasutusel on oma sümboolika ja pitsat. Sertifitseerimisasutusel on õigus kasutada ülikooli sümboolikat ja pitsatit vastavalt kehtestatud korrale.

1.7 Sertifitseerimisasutus juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu regulatsioonidest, Eesti Vabariigi seadustest, Tallinna Tehnikaülikooli põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, sertifitseerimisasutuse kvaliteedikäsiraamatust, standardist EVS-EN ISO/IEC 17065 ja teistest õigusaktidest.

2. Põhieesmärk ja tegevusvaldkonnad

2.1 Sertifitseerimisasutuse tegevuse eesmärgiks on kolmanda osapoolena vastavushindamise teenuste osutamine.

2.2 Sertifitseerimisasutuse tegevusvaldkondadeks on:
2.2.1 toodete ja tootmisohje vastavuse hindamine ja tõendamine
2.2.2 akrediteeritud ja teavitatud asutusena toodete-, tootmisohje sertifikaatide aga samuti vabatahtlike sertifikaatide väljastamine;
2.2.3 vastavuse järelevalve toodete ja tootmisohje üle;
2.2.4 muu tegevus, mis vastab sertifitseerimisasutuse eesmärgile.

3. Juhtimine

3.1 Sertifitseerimisasutuse nõukoda (edaspidi nõukoda) on nõuandev kogu.

3.2 Nõukoja esimees on sertifitseerimisasutuse juhataja, kes korraldab ja juhib nõukoja tööd.

3.3 Nõukotta kuuluvad:
3.3.1 juhataja;
3.3.2 [kehtetu 20.01.2017]
3.3.3 juhataja nimetatud kuni kaks liiget ülikoolist ja kuni kaks välisliiget.
3.4 Nõukoja koosseisu kinnitab vastutusala juht kuni kolmeks aastaks.

3.5 Nõukoda:
3.5.1 arutab sertifitseerimisasutuse strateegilisi arenguküsimusi;
3.5.2 arutab sertifitseerimisasutuse koosseisu ja eelarvet;
3.5.3 kuulab vähemalt kord aastas ära juhataja ülevaate ja annab omapoolse hinnangu sertifitseerimisasutuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta;
3.5.4 teeb juhatajale ja rektoraadile sertifitseerimisasutust puudutavaid ettepanekuid;
3.5.5 võib nõuda juhatajalt puuduste kõrvaldamist sertifitseerimisasutuse töös;
3.5.6 arutab muid juhataja ja nõukoja poolt tõstatatud sertifitseerimisasutuse tegevusega seonduvaid küsimusi.

3.6 Juhataja:
3.6.1 täidab HTS põhimääruses sätestatud ülesandeid;
3.6.2 sõlmib tellijatega sertifitseerimisasutuse tegevusvaldkonda kuuluvaid teenuste osutamise lepinguid ja teeb muid tehinguid rektorilt saadud volituste alusel;
3.6.3 vastutab sertifitseerimisasutuse kvaliteedisüsteemi toimimise eest;
3.6.4 koordineerib sertifitseerimisasutuse koostööd teiste juriidiliste isikutega;
3.6.5 vastutab sertifitseerimisasutuse sõltumatu, asjatundliku, erapooletu ja mittediskrimineeriva tegutsemise eest.
3.6.6 määrab selleks ajaks, kui ta tegutseb punktis 2.2.3 nimetatud järelevalve teenuse osutamisel inspekteerijana, selle teenuse raames ennast asendama teise sertifitseerimisasutuse töötaja.

4. Sõltumatuse tagamine

4.1 Sertifitseerimisasutus on ülikooli autonoomne struktuuriüksus, mis on oma tegevuses sõltumatu teistest ülikooli struktuuriüksustest.

4.2 Sertifitseerimisasutuse töötaja ei tohi olla teavitava asutuse poolt kindlaksmääratud valdkondades vastavushindamisele kuuluvate toodete tootja, tootja volitatud esindaja, kavandaja, paigaldaja, omanik või tarnija, samuti ei tohi tema muu tegevus olla seotud vastavate toodetega määral, mis tekitab kahtlusi tema erapooletuses.