Juhtimine ja tugiteenused> Tugistruktuuriüksuste kirjeldused

Raamatukogu struktuur ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud teadusprorektori 02.11.2018 korraldusega nr 169
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 02.11.2018

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse raamatukogu struktuur ja ülesannete kirjeldus.
1.2 Raamatukogu on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele ning raamatukogu põhimäärusele.
1.3 Rektor on määranud raamatukogu kuulumise teadusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.
1.4 Raamatukogu nimetus inglise keeles on Library.

2. Raamatukogu põhieesmärk

Raamatukogu põhieesmärk on vastavalt raamatukogu põhimäärusele tagada ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse varustatus informatsiooniga; pakkuda avaliku teadusraamatukogu ja Eesti tehnikateaduste infokeskuse teenuseid; populariseerida teadust ning tutvustada tehnikateadusi ja ülikooliharidust TalTechi ajaloo, muuseumikogu ja kaasaja teadussaavutuste kaudu; kirjastada ja avaldada õppe- ja teaduskirjandust ning muid vajalikke väljaandeid.

3. Raamatukogu struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel raamatukogu tervikuna:
3.1.1 arendab kasutajasõbralikke tava- ja e-teenuseid lähtudes sihtgruppide vajadustest;
3.1.2 tagab kogude ajakohasuse ja ligipääsu e-ressurssidele arvestades sihtgruppide vajadusi;
3.1.3 viib läbi infovajaduste, teenuste kvaliteedi ja lugejate rahulolu uuringuid;
3.1.4 avaldab digikogus ülikooli doktori- ja lõputöid, õpikuid ja õppevahendeid;
3.1.5 osaleb erialaterminoloogia arendamises ja standardite väljatöötamises;
3.1.6 osaleb ühisuuringutes ja koostöövõrgustikes;
3.1.7 osaleb riiklike programmide, arengukavade ja raamatukogude tegevust reguleeriva seadusandluse väljatöötamises;
3.1.8 kogub, säilitab, uurib ja vahendab ülikooliga seonduvat kultuuripärandit;
3.1.9 kirjastab õppe- ja teaduskirjandust, korraldab selle trükkimist ja levitamist;
3.1.10 levitab infot raamatukogu teenuste ja tegevuse kohta;
3.1.11 teeb oma tegevusvaldkondades koostööd ülikoolisiseselt, rahvuslikul tasandil ja rahvusvaheliselt;
3.1.12 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
3.2.1 teeninduskeskus (inglise keeles Library Services Centre);
3.2.2 erialainfo talitus (inglise keeles Information Services Division);
3.2.3 bibliograafiatalitus (inglise keeles Bibliographic Services Division);
3.2.4 arendustalitus (inglise keeles Development Division);
3.2.5 muuseum (inglise keeles Museum).

3.3 Teeninduskeskuse ülesanded on:
3.3.1 lugejateenindus (sh lugejate registreerimine ja lugejate andmebaasi haldamine, kojulaenutus, töö võlglastega, vaegnägijate teenindamine);
3.3.2 lugejate nõustamine (sh Overalli prinditeenus);
3.3.3 raamatukogudevaheline laenutus (RVL), elektrooniline dokumendiedastus;
3.3.4 kogude (avakogu, hoidlakogu, õpikute kogu) kujundamine, säilitamine ja korrashoid, inventuuride läbiviimine;
3.3.5 lugemisalade, rühma- ja individuaaltööruumide kasutuse jälgimine ja korrashoid;
3.3.6 raamatukogu sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
3.3.7 raamatukogu trükiste köitmine, parandamine ja skaneerimine;
3.3.8 köitmis-, printimis- ja skaneerimisteenuse osutamine klientidele.

3.4 Erialainfo talituse ülesanded on:
3.4.1 teaduskondade infoteenindus (sh infovajaduste täpsustamine ja tellimuste kooskõlastamine, andmebaaside testkasutuste korraldamine);
3.4.2 teavikute ja e-ressursside hankimine (sh ühishanked ELNET Konsortsiumi kaudu);
3.4.3 teavikute arvelevõtmine ja kogude arvestus;
3.4.4 sügavusindikaatoritega komplekteerimise teemaplaani kaasajastamine;
3.4.5 teatmeteenindus ja nõustamine (sh infootsingud andmebaasidest);
3.4.6 infokirjaoskuse koolitus (sh erialainfoallikate ja infootsingu õpetamine üliõpilastele), infotrükiste ja interaktiivsete õppevahendite koostamine;
3.4.7 raamatukogu veebi sisuloome haldamine;
3.4.8 avatud juurdepääsuga digikogu täiendamine ja haldamine;
3.4.9 töö avaandmetega, DOIde registreerimine;
3.4.10 raamatukogu teenuste ja kogude tutvustamine;
3.4.11 raamatukogu näitustegevuse korraldamine;
3.4.12 posti vastuvõtmine ja väljasaatmine.

3.5 Bibliograafiatalituse ülesanded on:
3.5.1 teavikute kirjeldamine, liigitamine, märksõnastamine ja raamatukogunduslik töötlemine;
3.5.2 e-kataloogi kirjete sisestamine ja redigeerimine, nimenormkirjete koostamine ja täiendamine;
3.5.3 ülikooli publikatsioonide bibliografeerimine ja andmebaaside jooksev täiendamine;
3.5.4 Eesti artiklite andmebaasi (ISE) tehnika valdkonna haldamine;
3.5.5 ülikooli publikatsioonide kirjete kinnitamine ETISes;
3.5.6 kirjanduse nimestike koostamine, ülikooli publikatsioonide näituste korraldamine;
3.5.7 ülikooli arhiivkogu täiendamine, professorite isikuarhiivide haldamine;
3.5.8 ülikooli väljapaistvate isikute kohta artiklite koostamine Vikipeedias;
3.5.9 bibliograafiapäringutele vastamine.

3.6 Arendustalituse ülesanded on:
3.6.1 teadusuuringute (sh raamatukogutöö tulemuslikkuse mõõtmine ja raamatukogu mõju hindamine), arendusprojektide ja personalikoolituse kavandamine ning läbiviimine;
3.6.2 raamatukogu tegevuse analüüs, arengusuundade väljatöötamine, koostöös talitustega tööprotsesse reguleerivate dokumentide koostamine;
3.6.3 erialapäevade ja seminaride korraldamine;
3.6.4 raamatukogusüsteemi Sierra (sh e-kataloog ESTER) haldamine ja töö tagamine;
3.6.5 e-ressurssidele ligipääsu tagamine ja nende kasutusstatistika pidamine; infootsingu portaali haldamine ja arendamine;
3.6.6 visuaalinfo ja digitaalsete kujunduslahenduste kavandamine ning teostamine
3.6.7 näituste, ruumide ja rakendustrükiste kujundamine

3.7 Muuseumi ülesanded on:
3.7.1 ülikooli ja tehnika ajalooga seonduva materjali kogumine koostöös teaduskondade ja struktuuriüksustega;
3.7.2 kogutud museaalide säilitamise, nende arvelevõtmise ja teadusliku inventeerimise ning andmebaasidesse sisestamise tagamine;
3.7.3 kultuuripärandi avalikkusele vahendamine;
3.7.4 muuseumikogu kasutamise võimaldamine õppe- ja teadustööks;
3.7.5 muuseumipedagoogilise töö korraldamine.