Õppetegevus> Tasemeõpe

Õppekulude hüvitamise tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele 2021/2022. õppeaastaks

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.06.2020 otsusega nr 17 [jõustunud 25.06.2020]
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.06.2021 otsusega nr 14

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 22.06.2021

Microsoft Word

1. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga, aga ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, kohaldatakse õppekulude hüvitamisel täitmata ainepunktide eest tasumäära 1 EAP 40 eurot.

2. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev: [jõustunud 22.06.2021]

Õppekava Eesti- keelsed õppekavad Ingliskeelsed õppekavad
kuni 2019/2020. õ.a
2.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 44 60
2.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe 49 60
Magistriõpe ( v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava1) 50 60/552
2.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44 1003
2.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44 60
2.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

3.  Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega4, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, maksavad nominaalsel õppeajal semestritasu jooksva semestri eest sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust järgmiselt: [jõustunud 22.06.2021]
3.1 majandusteaduskonnas:
3.1.1 õppekaval TVTB, HAJB, TVTM 1700 eurot;
3.1.2 õppekaval HAJM 1500 eurot;
3.1.3 õppekaval HAGM 1250 eurot;
3.1.4 õppekaval MAEM nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 2750 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot.
3.2 inseneriteaduskonnas 1800 eurot;
3.3 infotehnoloogia teaduskonnas 3000 eurot ja
3.4 loodusteaduskonnas 1800 eurot.
4. Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh õpivad akadeemilise puhkuse ajal, on tasumäär õppeaine 1 EAP kohta inseneri-, majandus5– ja loodusteaduskonna õppekavadel 60 eurot ja infotehnoloogia teaduskonna õppekavadel 100 eurot. Käesolevas punktis sätestatud tasumäära kohaldatakse punktis 3. nimetatud üliõpilastele nende nominaalse õppeaja lõppemisest alates. [jõustunud 22.06.2021].
5. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes eesti- ja venekeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev: [jõustunud 22.06.2021]

Õppekava Enne 2017/2018. õ.a
5.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 41
Bakalaureuseõpe, integreeritud õpe, magistriõpe 44
5.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 45
Bakalaureuseõpe (v.a avalik haldus ja riigiteadused, halduskorraldus) 49
Avalik haldus ja riigiteadused; halduskorraldus 45
Magistriõpe 50
5.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44
5.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44
5.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

6.  Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes ingliskeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev: [jõustunud 22.06.2021]

Õppekava Enne 2017/2018. õ.a
6.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe 55
6.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe (v.a tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused) 60
Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused 47
6.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad (v.a küberturbe tehnoloogiad6) 557
6.4 Loodusteaduskonna õppekavad 55

7. Punktides 2, 5 ja 6 sätestatud tasuline õpe tähendab, et õpe on tasuline:
7.1 uuesti õppima asunud üliõpilastele, kes on eksmatrikuleeritud ja kahe aasta jooksul uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale; või
7.2 uuesti õppima asunud üliõpilastele, kes asuvad samale kõrgharidusastmele uuesti õppima enne, kui on möödunud õppekava, millel vastav üliõpilane varem õppis, kolmekordne nominaalkestus (või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava korral kahekordne nominaalkestus) samale kõrgharidusastmele õppima asumisest, ja kui need üliõpilased ei ole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses; või
7.3 üliõpilastele, kes õpivad immatrikuleerimisest alates tasulisel võõrkeelsel õppekaval.
8. Õppeaastatel 2013/2014 kuni 2016/2017 eestikeelsele majandusteaduskonna (v.a logistika bakalaureuse) õppekavale immatrikuleeritud täiskoormusega õppivale üliõpilasele, kes ei täida semestris kumulatiivselt õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat nominaalkoormuse nõuet, kohaldatakse õppekulude hüvitamisel nominaalkoormusest puudujäävas mahus õppekavajärgset ainepunkti hinda Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisaastaga seotud tasumäära järgi.
9. Üliõpilased väljastpoolt Euroopa Liitu maksavad enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu.
10. Lõputöö ja -eksami tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele
10.1 Lõputöö ja -eksami EAP tasumäär üliõpilasele ja eksternile on 50% vastava teaduskonna õppekava EAP tasumäärast (v.a õppekaval Euroopa arhitektuur eksternid ning ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine). Tasumäär arvutatakse üliõpilase puhul tema immatrikuleerimise aastaks ja eksterni puhul tema lõputöö kaitsmise või -eksami sooritamise õppeaastaks kehtestatud tasumäärast vastava teaduskonna õppekavale. Semestritasuga õppekavadel täiskoormusega õppes arvestatakse lõputöö ja -eksami eest tasu semestritasu hulka ning selle eest eraldi maksma ei pea kui üliõpilane lõpetab õpingud nominaalse õppeaja jooksul või nominaalsele õppeajale järgneval esimesel semestril; kui ta nominaalsele õppeajale järgneval esimesel semestril õpinguid ei lõpeta, maksab ta lõputöö või -eksami eest tasu vastava teaduskonna õppekava osakoormusega õppe EAP tasumäära alusel. Juhul, kui ekstern lõpetab õpingud semestritasuga õppekaval, leitakse lõputöö ja -eksami EAP tasumäär eksternile vastava teaduskonna õppekava osakoormusega õppe EAP tasumäärast tulenevalt.[jõustunud 22.06.2021]
11. Sisseastumisdokumentide läbivaatamistasu
11.1 Sisseastumisdokumentide ühekordne läbivaatamistasu Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele on 100 eurot.
12. Õppekulude hüvitamine ja võlgnevused
12.1 Esimese ja teise astme üliõpilasel, kes alustab õpinguid täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga , on kohustus hüvitada õppekulusid, kui õppekavakohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust on semestri lõpuks täitmata rohkem kui 6 EAP-d. Õppekulusid hüvitatakse vastavalt punktile 1 iga eelmistel semestritel üle 6 EAP täitmata jäänud EAP eest arvestusega, et täitmisele kuuluv õppe maht on 30 EAP-d semestris ning ainepunkte arvestatakse semestrite kohta kumulatiivselt.
12.2 Esimese ja teise astme üliõpilane, kes õpib tasulises õppes vastavalt punktile 7 või osakoormusega õppes, on kohustatud hüvitama õppekulud vastavalt ülikooli ja üliõpilase vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingule ning ülikooli senati poolt kehtestatud tasumääradele.
12.3 Üliõpilasele esitatakse õppekorralduse eeskirjast või õppekulude hüvitamise lepingust ja eksternile lepingust õpingute lõpetamiseks tulenevalt arve õppekulude hüvitamiseks (tasu maksmiseks). Arve tasumise tähtajaks on 10 (kümme) kalendripäeva arve esitamisest.
12.4 Tasu maksmisega viivitamisel nõutakse üliõpilaselt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
12.5 Kui punktis 12.3 nimetatud arvet ei tasuta tähtaegselt, pikendatakse õppekulude hüvitamise kohta esitatud arve tasumise tähtaega kolm kalendrikuud üliõpilase avalduse alusel.
12.6 Õppekulude hüvitamisest tulenev võlanõue üliõpilase vastu loovutatakse kas täielikult või osaliselt kolmandale isikule või nõutakse see sisse kohtu kaudu.
13. Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete õppimine on tasuline. Õppeprorektoril on õigus võimaldada üliõpilastel neid õppeaineid õppida tasuta.

[1]Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i Komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
[2] Madalamat tasumäära kohaldatakse 2017/2018. õ.a immatrikuleeritud üliõpilastele magistriõppe õppekaval tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused.
[3] Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
[4] Punktides 3.2 kuni 3.4 sätestatud tasumäära ei kohaldata üliõpilastele, kes on Euroopa Liidu kodanikud ja Eesti alalised elanikud, ning neile on inseneriteaduskonnas, infotehnoloogia teadukonnas ja loodusteaduskonnas õpe tasuta; juhul kui nad on õpingud katkestanud ja uuesti asuvad õppima samale õppekavale või samale kõrgharidusastmele, kohaldatakse neile vastavalt kas punkti 7.1 või 7.2 punktist 3 tulenevas määras.
[5] Õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA õppivatel üliõpilastel on tasumäär 1 EAP kohta 100 eurot. [jõustunud 22.06.2021]
[6]Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
[7] Kehtib ainult osakoormusega õppes.
[8]Õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA eksternina õpinguid lõpetava isiku lõputöö EAP tasumäära arvutamisel lähtutakse määrast 83 eurot EAP kohta.