Õppekulude hüvitamise määr ja tasumäärad  I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2022/2023. õppeaastaks

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.04.2022 otsusega nr 14

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 25.04.2022  

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 9  punktile 8

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme üliõpilastele ja eksternidele 2022/2023. õppeaastaks (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks senati 15.06.2021 otsus nr 13 „Õppekulude hüvitamise tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele 2022/2023. õppeaastaks.

3. Otsus jõustub allakirjutamisel.


KINNITATUD
Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.04.2022
otsusega nr 14

 Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2022/2023. õppeaastaks

1. Üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, maksavad nominaalsel õppeajal semestritasu jooksva semestri eest sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast kuni 2021/2022. õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes Alates 2022/2023. õppeaastast  immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes
1.1 Majandusteaduskond
1.1.1 TVTB, HAJB, TVTM 1700 1900
1.1.2 HAJM 1500 1650
1.1.3 HAGM 1250 1400
1.1.4 MAEM nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 2750 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot
1.2 Inseneriteaduskond 1800 2000
1.3 Infotehnoloogia teaduskond 3000 3000
1.4 Loodusteaduskond 1800 2000

Üliõpilased väljastpoolt Euroopa Liitu maksavad enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu.

2. Semestritasu ei kohaldata täiskoormusega õppivatele üliõpilastele, kes on:
2.1 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes õpivad inseneri-, infotehnoloogia või loodusteaduskonnas,
2.2 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud, kes immatrikuleeritakse inseneri-, infotehnoloogia või loodusteaduskonda 2022/2023. õppeaastal.

3. Juhul, kui punktis 2.1 või 2.2 nimetatud üliõpilased:
3.1 on oma õppekavalt eksmatrikuleeritud ja asuvad uuesti õppima kahe aasta jooksul samale õppekavale või
3.2 asuvad samale kõrgharidusastmele uuesti õppima enne kui on möödunud õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne nominaalkestus ja kui üliõpilane ei ole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses, siis maksavad nad semestritasu punktis 1. nimetatud määras. Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava korral kohaldub antud juhul kolmekordse nominaalkestuse asemel kahekordne nominaalkestus.

4. Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastel, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on ainepunkti tasumäär:
4.1 alates 2019/2020. õppeaastast kuni 2021/2022. õppeaastani (kaasa arvatud) inseneri-, majandus- ja loodusteaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 60 eurot (v.a õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA õppivatel üliõpilastel, kelle tasumäär on 1 EAP kohta 100 eurot);
4.2 alates 2022/2023. õppeaastast inseneri-, majandus-ja loodusteaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 70 eurot (v.a õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA õppivatel üliõpilastel, kelle tasumäär on 1 EAP kohta 100 eurot);
4.3 alates 2019/2020. õppeaastast infotehnoloogia teaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 100 eurot;
4.4 punktides 4.1 kuni 4.3 sätestatud tasumäära kohaldatakse ka nominaalsel õppeajal semestritasu tasunud üliõpilastele pärast nende nominaalse õppeaja lõppemist.

5. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, kes on kaotanud sihtstipendiumi õiguse või kes õpivad tasulises õppes, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Õppekava Eesti-
keelsed
õppekavad
Ingliskeelsed
õppekavad

kuni 2019/2020.
õppeaastani (v.a)
5.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 44 60
5.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe 49 60
Magistriõpe ( v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava¹) 50 60/55²
5.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44 100³
5.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44 60
5.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

6. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes eesti- ja venekeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Õppekava Enne 2017/2018. õ. a
6.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 41
Bakalaureuseõpe, integreeritud õpe, magistriõpe 44
6.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 45
Bakalaureuseõpe (v.a avalik haldus ja riigiteadused) 49
Avalik haldus ja riigiteadused; 45
Magistriõpe 50
6.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44
6.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44
6.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

7. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes ingliskeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Õppekava Enne 2017/2018. õ.a
7.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe 55
7.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe (v.a tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused) 60
Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused 47
7.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad (v.a küberturbe tehnoloogiad⁴) 55 ⁵
7.4 Loodusteaduskonna õppekavad 55

8. Lõputöö ja -eksami EAP tasumäär üliõpilasele ja eksternile on 50% vastava teaduskonna õppekava EAP tasumäärast (v.a ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine):
8.1 üliõpilase lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse  tema immatrikuleerimise aastale kehtiva vastava õppekava tasumäära alusel;
8.2 eksterni lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse tema lõputöö kaitsmise või -eksami sooritamise semestril kehtiva vastava õppekava osakoormusega õppele kehtestatud tasumäära alusel⁶;
8.3 semestritasuga õppekavadel arvestatakse lõputöö ja -eksami tasu nominaalse õppeaja jooksul semestritasu hulka ning selle eest eraldi maksma ei pea.

9. Üliõpilased, kes õpivad täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga ja punktis 2. nimetatud üliõpilased, aga kes ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, hüvitavad õppekulusid täitmata jäänud ainepunktide eest tasumääraga 1 EAP 40 eurot, v.a lõputöö/lõpueksami ainepunktide eest.

10. Käesolevas otsuses sätestatud tasu määrasid ja õppekulude hüvitamise määra ei kohaldata Ukraina kodakondsusega välisüliõpilastele, kes õpivad I või II astme tasemeõppes või kes immatrikuleeritakse 2022/2023. õppeaastal. Nimetatud üliõpilased õpivad kõikidel õppekavadel tasuta.

______________________

¹ Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
² Madalamat tasumäära kohaldatakse 2017/2018. õ.a immatrikuleeritud üliõpilastele magistriõppe õppekaval tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused.
³ Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
⁵   Kehtib ainult osakoormusega õppes.
Õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA eksternina õpinguid lõpetava isiku lõputöö EAP tasumäära arvutamisel lähtutakse määrast 83 eurot EAP kohta.