Õppetegevus> Tasemeõpe

Õppekulude hüvitamise tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele 2022/2023. õppeaastaks

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.06.2021 otsusega nr 13

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 22.06.2021

Microsoft Word

1. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga, aga ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, kohaldatakse õppekulude hüvitamisel täitmata ainepunktide eest tasumäära 1 EAP 40 eurot.

2. Esimese ja teise astme üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega¹, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, maksavad nominaalsel õppeajal semestritasu jooksva semestri eest sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust järgmiselt:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast  kuni 2021/2022. õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes Alates 2022/2023. õppeaastast  immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes
2.1 Majandusteaduskond
2.1.1 TVTB, HAJB, TVTM 1700 1900
2.1.2 HAJM 1500 1650
2.1.3 HAGM 1250 1400
2.1.4 MAEM nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 2750 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot. nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot.
2.2 Inseneriteaduskond 1800 2000
2.3 Infotehnoloogia teaduskond 3000 3000
2.4 Loodusteaduskond 1800 2000

3. Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastel, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal ja pärast nominaalse õppeaja lõppemist õpingute pikenemisel on tasumäär:
3.1 alates 2019/2020. õppeaastast kuni 2021/2022. õppeaastani (kaasa arvatud) inseneri-, majandus-² ja loodusteaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 60 eurot;

3.2 alates 2022/2023. õppeaastast inseneri-, majandus-ja loodusteaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 70 eurot (välja arvatud õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA õppivatel üliõpilastel, kelle tasumäär on 1 EAP kohta 100 eurot);

3.3 alates 2019/2020. õppeaastast infotehnoloogia teaduskonna õppekavadele immatrikuleeritutel õppeaine 1 EAP kohta 100 eurot;

3.4 punktides 3.1 kuni 3.3 sätestatud tasumäära kohaldatakse ka punktis 2. nimetatud üliõpilastele nende nominaalse õppeaja lõppemisest alates.

4. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev:

Õppekava Eesti- keelsed õppekavad Ingliskeelsed õppekavad
kuni 2019/2020. õppeaastani
4.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 44 60
4.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe 49 60
Magistriõpe ( v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava³) 50 60/55
4.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44 100 ⁵
4.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44 60
4.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

5. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes eesti- ja venekeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev:

Õppekava Enne 2017/2018. õ.a
5.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 41
Bakalaureuseõpe, integreeritud õpe, magistriõpe 44
5.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 45
Bakalaureuseõpe (v.a avalik haldus ja riigiteadused) 49
Avalik haldus ja riigiteadused; 45
Magistriõpe 50
5.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 44
5.4 Loodusteaduskonna õppekavad 44
5.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 44

6. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud esimese ja teise astme üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes ingliskeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes (v.a lõputöö ja -eksam) alljärgnev:

Õppekava Enne 2017/2018. õ.a
6.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe 55
6.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe (v.a tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused) 60
Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused 47
6.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad (v.a küberturbe tehnoloogiad⁶) 55 ⁷
6.4 Loodusteaduskonna õppekavad 55

7. Punktides 4, 5 ja 6 sätestatud tasuline õpe tähendab, et õpe on tasuline:

7.1 uuesti õppima asunud üliõpilastele, kes on eksmatrikuleeritud ja kahe aasta jooksul uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale; või

7.2 uuesti õppima asunud üliõpilastele, kes asuvad samale kõrgharidusastmele uuesti õppima enne, kui on möödunud õppekava, millel vastav üliõpilane varem õppis, kolmekordne nominaalkestus (või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava korral kahekordne nominaalkestus) samale kõrgharidusastmele õppima asumisest, ja kui need üliõpilased ei ole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses; või

7.3 üliõpilastele, kes õpivad immatrikuleerimisest alates tasulisel võõrkeelsel õppekaval.

8. Õppeaastatel 2013/2014 kuni 2016/2017 eestikeelsele majandusteaduskonna õppekavale immatrikuleeritud täiskoormusega õppivale üliõpilasele, kes ei täida semestris kumulatiivselt õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat nominaalkoormuse nõuet, kohaldatakse õppekulude hüvitamisel nominaalkoormusest puudujäävas mahus õppekavajärgset ainepunkti hinda Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisaastaga seotud tasumäära järgi.

9. Üliõpilased väljastpoolt Euroopa Liitu maksavad enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu.

10. Lõputöö ja -eksami tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele

Lõputöö ja -eksami EAP tasumäär üliõpilasele ja eksternile on 50% vastava teaduskonna õppekava EAP tasumäärast (v.a õppekaval Euroopa arhitektuur eksternid ning ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine). Tasumäär arvutatakse üliõpilase puhul tema immatrikuleerimise aastaks ja eksterni puhul tema lõputöö kaitsmise või -eksami sooritamise õppeaastaks kehtestatud tasumäärast vastava teaduskonna õppekavale. Juhul, kui ekstern lõpetab õpingud semestritasuga õppekaval, leitakse lõputöö ja -eksami EAP tasumäär eksternile vastava teaduskonna õppekava osakoormusega õppe EAP tasumäärast tulenevalt.⁸ Semestritasuga õppekavadel täiskoormusega õppes arvestatakse lõputöö ja     -eksami eest tasu semestritasu hulka ning selle eest eraldi maksma ei pea, kui üliõpilane lõpetab õpingud nominaalse õppeaja jooksul või nominaalsele õppeajale järgneval esimesel semestril. Kui ta nominaalsele õppeajale järgneval esimesel semestril õpinguid ei lõpeta, maksab ta lõputöö või -eksami eest tasu vastava teaduskonna õppekava osakoormusega õppe EAP tasumäära alusel.

11. Sisseastumisdokumentide läbivaatamistasu

11.1 Sisseastumisdokumentide ühekordne läbivaatamistasu Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele on 100 eurot.

12. Õppekulude hüvitamine ja võlgnevused

12.1 Esimese ja teise astme üliõpilasel, kes alustab õpinguid  täiskoormusega ja tasuta  eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga , on kohustus hüvitada õppekulusid, kui õppekavakohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust on semestri lõpuks täitmata rohkem kui 6 EAP-d. Õppekulusid hüvitatakse vastavalt punktile 1. iga eelmistel semestritel üle 6 EAP täitmata jäänud EAP eest arvestusega, et täitmisele kuuluv õppe maht on 30 EAP-d semestris ning ainepunkte arvestatakse semestrite kohta kumulatiivselt.
12.2 Esimese ja teise astme üliõpilane, kes õpib tasulises õppes vastavalt punktile 7. või osakoormusega õppes, on kohustatud hüvitama õppekulud vastavalt ülikooli ja üliõpilase vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingule ning ülikooli senati poolt kehtestatud tasumääradele.
12.3 Üliõpilasele esitatakse õppekorralduse eeskirjast või õppekulude hüvitamise lepingust ja eksternile lepingust õpingute lõpetamiseks tulenevalt arve õppekulude hüvitamiseks (tasu maksmiseks). Arve tasumise tähtajaks on 10 (kümme) kalendripäeva arve esitamisest.
12.4 Tasu maksmisega viivitamisel nõutakse üliõpilaselt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
12.5 Kui punktis 12.3 nimetatud arvet ei tasuta tähtaegselt, pikendatakse õppekulude hüvitamise kohta esitatud arve tasumise tähtaega kolm kalendrikuud üliõpilase avalduse alusel.
12.6 Õppekulude hüvitamisest tulenev võlanõue üliõpilase vastu loovutatakse kas täielikult või osaliselt kolmandale isikule või nõutakse see sisse kohtu kaudu.

13. Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete õppimine on tasuline. Õppeprorektoril on õigus võimaldada üliõpilastel neid õppeaineid õppida tasuta.

————

¹ Punktides 2.2 kuni 2.4 sätestatud tasumäära ei kohaldata üliõpilastele, kes on Euroopa Liidu kodanikud ja Eesti alalised elanikud, ning neile on inseneriteaduskonnas, infotehnoloogia teadukonnas ja loodusteaduskonnas õpe tasuta; juhul, kui nad on õpingud katkestanud ja uuesti asuvad õppima samale õppekavale või samale kõrgharidusastmele, kohaldatakse neile kas punkti 7.1 või punkti 7.2 punktist 2. tulenevas määras.
² Õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA õppivatel üliõpilastel on tasumäär 1 EAP kohta 100 eurot.
³ Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
⁴ Madalamat tasumäära kohaldatakse 2017/2018. õ.a immatrikuleeritud üliõpilastele magistriõppe õppekaval tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused.
⁵ Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
⁶ Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
⁷ Kehtib ainult osakoormusega õppes.
⁸ Õppekaval ettevõtlik juhtimine MBA eksternina õpinguid lõpetava isiku lõputöö EAP tasumäära arvutamisel lähtutakse määrast 83 eurot EAP kohta.