Õppetegevus> Tasemeõpe

I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2021/2022. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli seanti 20.10.2020 otsuega nr 24

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 28.10.2020

Microsoft Word

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2
senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused ja lävendid 2021/2022. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).

2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused ja lävendid 2021/2022. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).

3. Moodustada kuni 10 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlaste vastuvõtuks.

4. Immatrikuleerida 2021/2022. õa-l üliõpilaskandidaadid, kes täitsid 2020/2021. õa vastuvõtutingimused, kuid keda ei immatrikuleeritud ülikooli sellel õppeaastal tulenevalt senati 22. juuli 2020 otsusest nr 19 „Üliõpilaste 2020/2021. õa vastuvõtutingimuste täiendamine“, kui üliõpilaskandidaat vastab järgmistele tingimustele:
1) tema taotlus ülikooli õppima asumiseks 2020/2021. õppeaastal kehtis seisuga 22. juuli 2020;
2) ta on esitanud vastuvõtusüsteemi kaudu 2021/2022. õppeaastaks vastuvõtutaotluse ülikoolile hiljemalt 1. aprilliks 2021 ning on tähtaegselt oma õppekoha vastavalt vastuvõtusüsteemi kaudu talle ülikooli poolt esitatud teatisele kinnitanud.

5. Otsus jõustub allkirjastamisel.