I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2022/2023. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.11.2021 otsusega nr 20 (jõustunud 18.11.2021)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.03.2022 otsusega nr 7 (jõustunud 03.01.2022)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 03.01.2022

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused ja lävendid 2022/2023. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).

2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused ja lävendid 2022/2023. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).

3. Moodustada kuni 15 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlaste vastuvõtuks.

3′. Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanik võib ülikooli 2022/2023. õa I ja II astme õppesse kandideerida üksnes juhul, kui teda on tunnustatud pagulase või täiendava kaitse saajana ja talle on antud rahvusvaheline kaitse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti otsusele. Nimetatud kandideerimise nõuet ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanikule, kes elab Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel ja kellel on elamisloakaart, kellel on Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduspiirkonna (EFTA) liikmesriigi elamisluba või pikaajaline viisa või kes õpib Eestis. [jõustunud 03.01.2022]

4. Otsus jõustub allkirjastamisel.