Meremajanduse keskuse tegevuse alused

Kinnitatud Eesti Mereakadeemia direktori 15.01.2020 korraldusega nr 14

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 15.01.2020

1. Üldsätted

1.1 Meremajanduse keskus  on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.

1.2 Meremajanduse keskuse inglise keelne nimetus on Centre for Blue Economy.

1.3 Tegevuse alustega sätestatakse meremajanduse keskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

1.4 Meremajanduse keskuse moodustab, kujundab ümber ja lõpetab EMERA direktor.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1 Meremajanduse keskuse tegevusvaldkonnad on:
2.1.1 kõrghariduse võimaldamine rakenduskõrghariduse- ja magistriõppe õppekavade alusel;
2.1.2 teadus- ja arendustöö korraldamine  meremajanduse valdkonnas.
2.2 Meremajanduse keskuse eesmärk on tagada oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.

2.3 Meremajanduse keskuse põhiülesanded on:
2.3.1 õppe-, teadus- ja arendustegevus punktis 2.1 nimetatud valdkondades;
2.3.2 teadmusteenuste, s h täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3 õppejõudude järelkasvu kindlustamine;
2.3.4 koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ning valdkondlike erialaorganisatsioonidega;
2.3.5 õppetööks ning teadus- ja arendustegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete, teabevahendite, kirjanduse, inventari ja muude tarvikute tagamine;
2.3.6 meremajanduse keskuse koosseisus olevate laborite tegevuse koordineerimine;
2.3.7 muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur ja juhtimine

3.1 Meremajanduse keskuse struktuuri kuuluvad:
3.2.1 meretehnika õppelabor;
3.2.2 väikelaevaehituse kompetentsikeskus, millel on eraldiseisvad tegevuse alused.

3.1 Meremajanduse keskust juhib meremajanduse keskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1 Meremajanduse keskuse kasutuses olev vara on ülikooli ja/või ülikooli kasutusse antud vara.

4.2 Meremajanduse keskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentide ja lepingutega.

4.3 Meremajanduse keskuse tegevust finantseeritakse EMERA eelarvest, meremajanduse keskuse algatatud projektide eelarvest ning meremajanduse keskuse tasuliste teenuste osutamisest ja sihtotstarbeliselt laekunud vahenditest.

4.4 Meremajanduse keskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Meremajanduse keskuse eelarvevahendite käsutajaks on meremajanduse keskuse juhataja.