Eesti Mereakadeemia> Keskuste tegevuse alused

Eesti Mereakadeemia üld- ja alusõppe keskuse tegevuse alused

Dokumendi tähis: V1/7
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA üld- ja alusõppe keskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 15.01.2020 korraldusega nr 1-24/14

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1. Üld- ja alusõppe keskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.
1.2. Üld- ja alusõppe keskuse nimetus inglise keeles on Centre of General and Basic Studies.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse üld- ja alusõppe keskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.
1.4. Üld- ja alusõppe keskuse moodustab, kujundab ümber ja lõpetab EMERA direktor.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1. Üld- ja alusõppe keskuse tegevusvaldkonnad on:
2.1.1. kõrghariduse võimaldamine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppekavade alusel üld- ja alusõppega seotud valdkondades;
2.1.2. valdkonna teadus- ja arendustöö korraldamine.
2.2. Üld- ja alusõppe keskuse eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.
2.3. Üld- ja alusõppe keskuse põhiülesanded on:
2.3.1. õppe-, teadus- ja arendustegevus tegevuse aluste punktis 2.1 nimetatud valdkondades.
2.3.2. teadmusteenuste, s h täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3. õppejõudude järelkasvu kindlustamine;
2.3.4. koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ja erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5. õppetööks, rakendus- ja teadusuuringute läbiviimiseks ja arendustegevuseks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari ja muude vahendite tagamine;
2.3.6. üld- ja alusõppe keskuse koosseisus olevate laborite tegevuse koordineerimine;
2.3.7. muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur ja juhtimine

3.1. Üld- ja alusõppe keskuse struktuuri kuuluvad järgmised laborid:
3.1.1. füüsika labor;
3.1.2. elektrotehnika ja elektroonika labor.
3.2. Üld- ja alusõppe keskust juhib üld- ja alusõppe keskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Üld- ja alusõppe keskuse kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Üld- ja alusõppe keskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentide.
4.3. Üld- ja alusõppe keskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Üld- ja alusõppe keskuse eelarvevahendite käsutajaks on üld- ja alusõppe keskuse juhataja.