Eesti Mereakadeemia> Keskuste tegevuse alused

Eesti Mereakadeemia täiendusõppe keskuse tegevuse alused

Dokumendi tähis: V1/11
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA täiendusõppe keskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 17.06.2020 korraldusega nr 1-24/207

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1. Täiendusõppe keskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv üksus.
1.2. Täiendusõppe keskuse nimetus inglise keeles on Maritime Training Centre.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse täiendusõppe keskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, koosseis, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1. Täiendusõppe keskuse tegevusvaldkond on „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni 1978“ koos muudatustega nõuetele vastavate õppekavade alusel täiendusõppe ja muude merendusalaste koolituste, seminaride ning sündmuste loomine, arendamine ja läbiviimine;
2.2. Täiendusõppe keskuse eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkonnas EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.
2.3. Täiendusõppe keskuse põhiülesanded on:
2.3.1. teenuse mahu ning iseloomu väljaselgitamine ja planeerimine vastavalt klientide soovidele;
2.3.2. täiendusõppe teenuse osutamine punktis 2.1 nimetatud valdkondades kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloaga tunnustatud tasemel;
2.3.3. õppe-, teadus- ja arendustegevuse toetamine;
2.3.4. koostöö rahvusvaheliste partnerite, riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ning erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5. täiendusõppeks, seminarideks ja arendustegevuseks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari ja muude vahendite tagamine;
2.3.6. muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur, juhtimine

3.1. Täiendusõppe keskust juhib täiendusõppe keskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Täiendusõppe keskuse kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Täiendusõppe keskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentidega.
4.3. Täiendusõppe keskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Täiendusõppe keskuse eelarvevahendite käsutajaks on täiendusõppe keskuse juhataja.