Eesti Mereakadeemia> Keskuste tegevuse alused

Eesti Mereakadeemia merenduskeskuse tegevuse alused

Dokumendi tähis: V1/6
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA merenduskeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 15.01.2020 korraldusega nr 1-24/14

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1. Merenduskeskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.
1.2. Merenduskeskuse inglise keelne nimetus on Centre of Maritime Studies.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse merenduskeskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.
1.4. Merenduskeskuse moodustab, kujundab ümber ja lõpetab EMERA direktor.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1. Merenduskeskuse tegevusvaldkonnad on:
2.1.1. kõrghariduse võimaldamine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe õppekavade alusel;
2.1.2. teadus- ja arendustöö korraldamine meretranspordi ja sadamatöö korraldamise, veeteede ohutuse ja kalanduse tehnoloogiate valdkonnas.
2.2. Merenduskeskuse eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.
2.3. Merenduskeskuse põhiülesanded on:
2.3.1. õppe-, teadus- ja arendustegevus tegevuse aluste punktis 2.1 nimetatud valdkondades;
2.3.2. teadmusteenuste, sh täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3. õppejõudude järelkasvu kindlustamine;
2.3.4. koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ning erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5. õppetööks, rakendus- ja teadusuuringute läbiviimiseks ning arendustegevuseks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari ja muude vahendite tagamine;
2.3.6. merenduskeskuse koosseisus olevate laborite tegevuse koordineerimine;
2.3.7. muude ülesannete täitmine vastavalt merenduskeskuse tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur, juhtimine

3.1. Merenduskeskuse struktuuri kuuluvad järgmised laborid:
3.1.1. kalatehnoloogia labor;
3.1.2. kalakvaliteedi-, ökoloogia-, ihtüoloogia labor.
3.2. Merenduskeskust juhib merenduskeskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Merenduskeskuse kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Merenduskeskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentidega.
4.3. Merenduskeskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Merenduskeskuse eelarvevahendite käsutajaks on merenduskeskuse juhataja.