Eesti Mereakadeemia> Keskuste tegevuse alused

Eesti Mereakadeemia laevanduskeskuse tegevuse alused

Dokumendi tähis: V1/5
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA laevanduskeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 15.01.2020 korraldusega nr 1-24/14

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1. Laevanduskeskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.
1.2. Laevanduskeskuse nimetus inglise keeles on Shipping Centre.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse laevanduskeskuse tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, koosseis, struktuur, juhtimine, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1. Laevanduskeskuse tegevusvaldkonnad on:
2.1.1. kõrghariduse võimaldamine rakenduskõrgharidusõppes „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni 1978“ koos muudatustega nõuetele vastavate õppekavade alusel ja magistriõppes;
2.1.2. teadus- ja arendustöö korraldamine laeva juhtimise, meresõiduohutuse, laeva tehnilise ekspluatatsiooni, külmatehnika ja laevaelektri valdkonnas.
2.2. Laevanduskeskuse eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkondades EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine.
2.3. Laevanduskeskuse põhiülesanded on:
2.3.1. õppe-, teadus- ja arendustegevus punktis 2.1 nimetatud valdkondades kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloaga tunnustatud tasemel;
2.3.2. teadmusteenuste, sh täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3. õppejõudude järelkasvu kindlustamine;
2.3.4. koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse, tööandjate ning erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5. õppetööks, rakendus- ja teadusuuringute läbiviimiseks ja arendustegevuseks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari ja muude vahendite tagamine;
2.3.6. laevanduskeskuse koosseisus oleva rivi- ja vahiteenistuse, simulaatorikeskuse ning laborite ja töökodade tegevuse koordineerimine;
2.3.7. muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele õigusaktidele.
2.4. Simulaatorikeskus (inglise keeles Simulator Centre)
2.4.1. üliõpilastele õppeteenuse mahu väljaselgitamine, planeerimine ja osutamine;
2.4.2. täiendusõppes osalejatele õppeteenuse osutamine;
2.4.3. meetmete väljatöötamine ja rakendamine treeningseadmete ja osutatava õppeteenuse pidevaks täiustamiseks;
2.4.4. ettevõtetele ning eraisikutele tasuliste teenuste osutamine;
2.4.5. Lähtuvalt vajadusest õppetööväliste ürituste planeerimine ja läbiviimine.
2.5. Rivi- ja vahiteenistus
2.5.1. Rivi-ja vahiteenistuse korraldamine EMERA õppehoones ja territooriumil vastavalt „EMERA meresõiduohutuse seadusega reguleeritavate õppekavade üliõpilaste kodukorrale“;
2.5.2. Meresõiduohutuse seadusega reguleeritud õppekavadel õppivate üliõpilaste vormiriietuse kandmise nõuete jälgimine vastavalt „EMERA vormiriietuse korrale“;
2.5.3. Meresõiduohutuse seadusega reguleeritud õppekavadel õppivate üliõpilaste üldrivistuste läbiviimine, riviõppuste korraldamine;
2.5.4. Eritoimkondade (aktused, tseremooniad, auvalved) korraldamine sh lipu väljatoomise korraldamine pidulikel üritustel.

3. Struktuur, juhtimine

3.1. Laevanduskeskuse struktuuri kuuluvad:
3.1.1. rivi- ja vahiteenistus;
3.1.2. simulaatorikeskus;
3.1.3. automaatikalabor;
3.1.4. pneumaatika-hüdraulika õppelabor;
3.1.5. külmatehnika labor;
3.1.6. keevitustöökoda;
3.1.7. lukksepatöökoda;
3.1.8. elektrimontaažilabor;
3.1.9. metallide lõiketöötlemise õppetöökoda;
3.1.10. diiseljõuseadmete ja remondilabor.
3.2. Laevanduskeskust juhib laevanduskeskuse juhataja.
3.2.1. Simulaatorikeskust juhib simulaatorikeskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Laevanduskeskuse kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Laevanduskeskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentide.
4.3. Laevanduskeskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Laevanduskeskuse eelarvevahendite käsutajaks on laevanduskeskuse juhataja.