Õppetegevus> Tasemeõpe

Majandusteaduskonna praktika kord

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 09.04.2019 korraldusele nr 101
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2019
  1. Praktikat koordineerivad õppejõud (praktika kuraatorid), kelle määrab õpetav üksus. Õpetav üksus teavitab programmi juhti ja õppekonsultanti kuraatorite muutumisest.
  2. Praktika toimub vastavalt praktika juhendile, mille koostab praktika kuraator järgides Lisas A toodud näidisvormi ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktika juhend on ÕIS-is kättesaadav laiendatud ainekava asemel.
  3. Praktika kuraator koostab praktikakoha juhendaja hinnanguvormi vastavalt Lisas B toodud vormile ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm on ÕIS-is kättesaadav.
  4. Kui praktikal on oma e-tugi Moodle’is, siis võib punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid teha kättesaadavaks seal. Sel juhul lisab praktika kuraator praktika ÕIS-i ainekaardile praktika e-toe lingi.
  5. Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vajalikkuse õppekaval. Praktika kuraator korraldab praktika kaitsmise ning informeerib kaitsmise toimumise aegadest programmijuhti ja õppekonsultanti hiljemalt iga semestri teise õppenädala reedeks.
  6. Praktika arvestuse saamiseks esitab õppur ÕIS-is praktika kuraatorile vormikohase avalduse, vormikohase allkirjaga praktikakoha juhendaja hinnangu ja praktikaaruande või muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid (nt Europass). Kui õppekaval on määratud praktika kaitsmine, kaitseb õppur arvestuse saamiseks praktikaaruande.
  7. Praktika arvestuse saamiseks jooksval semestril esitab õppur punktis 6 nimetatud dokumendid hiljemalt semestri 14. õppenädala reedeks. Praktika kuraator annab hinnangu lõputöö kaitsjate praktika sooritusele hiljemalt 16. õppenädala reedeks, teistele õppuritele hiljemalt semestri eksamite sooritamise lõpptähtajaks.