Kliimanutika tuleviku keskuse struktuuri ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud rohepöörde prorektori 28.11.2022 korraldusega nr 157

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 28.11.2022

1. Üldsätted

1.1 1 Käesoleva korraldusega sätestatakse kliimanutika tuleviku keskuse (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Osakond on rohepöörde prorektori otsealluvuses.

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Center for Climate Smart Future.

2. Osakonna põhieesmärk

2.1 Osakonna põhieesmärk on lõimida ülikooli õppesse ja teadustegevustesse kestliku arengu, ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse alaseid algatusi, aidata ülikoolil areneda rohetehnoloogiaid rakendava tulevikulinna testkeskuseks ning saada süsinikneutraalseks aastaks 2035.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Osakond tervikuna:
3.1.1 toetab rohepöörde prorektori tööd;
3.1.2 koordineerib jätkusuutliku ja kliimanutika ülikooli kontseptsiooni väljatöötamist, kaasab erinevad osapooled ja kavandab tegevuskava;
3.1.3 kutsub ellu töörühma ja koordineerib ülikooli jätkusuutliku arengu strateegia ja rakenduskava loomist, selle rakendamist ning seiret;
3.1.4 kutsub ellu töörühma ja koordineerib ülikooli süsinikjalajälje mudeli väljaarendamist (kliimakava), mõõdikute seadmist, selle rakendamist ning seiret;
3.1.5  kutsub ellu töörühma ja koordineerib ülikooli ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamist ning mõõdikute süsteemi loomist;
3.1.6 kutsub ellu töörühma ja koordineerib ülikooli elurikkuse kava väljaarendamist, mõõdikute seadmist, selle rakendamist ning seiret;
3.1.7 konsulteerib, osaleb või juhib ülikoolile rohepöördega seotud oluliste muudatuste planeerimisel ja läbiviimises;
3.1.8 tagab juhtimiseks vajaliku info – andmed, analüüsid, kokkuvõtted, ülevaated, strateegilised positsioonid jms, mida koondab erinevatelt osapooltelt, üksustelt ja kõneisikutelt;
3.1.9 selgitab koostöös valdkonna juhtidega välja võimalikud takistused rohepöörde eesmärkide saavutamiseks;
3.1.10 moodustab ekspertidest ja spetsialistidest toimiva koostöövõrgustiku rohepöörde strateegiate ja poliitikate kujundamiseks;
3.1.11 koordineerib võrgustikupõhiselt horisontaalseid üleülikoolisi protsesse, vajadusel käivitab ja juhib projekte, kui selleks puudub sobiv struktuuriüksus;
3.1.12 kommunikeerib koostöös turundusosakonnaga ülikooli rohepöörde eesmärke sidusgruppidele ja välistele partneritele;
3.1.13 loob vajadusel rohepöörde partnerlussuhteid ning koordineerib rahvusvaheliste võrgustike ning koostöömeetmete osaluspoliitikat.
3.1.14 tegutseb õigusaktide piires iseseisvalt.