Juhtimine ja tugiteenused> Tugistruktuuriüksuste kirjeldused

Innovatsioonikeskuse struktuuri ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud ettevõtlusprorektori 20.06.2022 korraldusega nr 77

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.07.2022


1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse innovatsioonikeskuse (edaspidi keskus) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Keskus on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud keskuse kuulumise ettevõtlusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.4 Keskuse nimetus inglise keeles on Innovation Centre.

2. Keskuse põhieesmärk

Keskuse põhieesmärk on ülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskkonna arengut ja eesmärke toetavate struktuuriüksuste, tudengi- ja vilistlasinitsiatiivide, projektide, organisatsioonide, ettevõtete, demoruumide ja -laborite majutamine ning erinevate (tugi)teenuste pakkumine ja ettevõtlikkuse populariseerimine.

3. Keskuse struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel keskus tervikuna:

3.1.1 rendib töökohti ja ruume ning pakub tugiteenuseid ettevõtetele;
3.1.2 pakub koostööala, töökohti ja ruume tudengite ettevõtlus- ja projektõppeks;
3.1.3 pakub töökohti, ruume ja tugiteenuseid ülikooli struktuuriüksustele (sh erinevatele projektimeeskondadele);
3.1.4 rendib ja pakub ruume seminaride, töötubade, leidluste jt ürituste läbiviimiseks;
3.1.5 korraldab erinevaid virtuaal- ja liitreaalsuse töötubasid ja koolitusi;
3.1.6 korraldab konverentse, seminare, töötubasid;
3.1.7 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Keskuse struktuuri kuuluvad:

3.2.1 Mektory administratsioon (inglise keeles Mektory Administration);
3.2.2 konverentsikeskus (inglise keeles Conference Centre);
3.2.3 XR keskus (inglise keeles XR Centre);
3.2.4 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (inglise keeles Education USA Advising Center).