Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord (jõustunud 01.01.2021)

Kinnitatud rektori 06.11.2020 käskkirjaga nr 52

Redaktsiooni jõustumise aeg: 01.01.2021

Alates 1. jaanuarist 2021.a. doktoriõppesse vastuvõetud üliõpilastele kohaldatakse üksnes käesolevale käskkirjale lisatud korda.
Enne 1. jaanuarit 2021.a. doktoriõppesse vastuvõetud üliõpilastele kohaldatakse rektori 25.10.2017 käskkirja nr 111 „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord“ kuni 2023/2024. õppeaasta lõpuni.
Eksternina doktorikraadi kaitsjatele kehtib rektori 25.10.2017 käskkirja nr 111 „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord“ kuni 31.12.2021, peale seda kuupäeva käesolev kord.

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse doktoritöödele esitatavad nõuded ning doktoritööde üldsusele kättesaadavaks tegemine ja levitamine autoriõiguse seaduse tähenduses (edaspidi avaldamine) Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool).
1.2 Doktoritöö on iseseisev uurimistöö, milles on esitatud doktoriõppe programmi teadusvaldkonna olulise probleemi uudne lahendus.
1.3 Doktoritöö vormistatakse kas:
1.3.1 teaduspublikatsioonide põhjal;
1.3.2 monograafiana;
1.3.3 loomeuurimusena.
1.4 Teaduspublikatsioonide põhjal vormistatud doktoritöö koosneb reeglina kolmest teaduspublikatsioonist ja neid ühtseks tervikuks siduvast kokkuvõttest, mis vastab teadusartikli struktuurile. Doktorant peab olema vähemalt ühe teaduspublikatsiooni põhiautor.
1.5 Teaduspublikatsioonina arvestatakse eelretsenseeritud teaduspublikatsioone, mis ilmuvad Scopus ja/või Web of Science andmebaasides indekseeritud väljaannetes.
1.6 Teaduspublikatsioonid võivad olla trükis ilmumata, kuid siis peab olema ametlik kinnitus nende avaldamiseks vastuvõtmise kohta.
1.7 Atesteerimiskomisjoni ettepanekul teadusprorektori kaalutletud otsuse alusel võib teaduspublikatsioonide põhjal vormistatud doktoritöö koosneda kahest teaduspublikatsioonist juhul, kui avaldatud publikatsioonid on rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel, st avaldatud oma eriala Q1 ja/või Q2 ajakirjades ja doktorant on vähemalt ühe publikatsiooni põhiautor.
1.8 Dekaani otsuse alusel võib ühe teaduspublikatsiooni asendada, kas:
1.8.1 patendiga, mis on välja antud ekspertiisisüsteemiga riigis või rahvusvahelise kokkuleppe alusel;
1.8.2 patenditaotlusega juhul, kui on lisatud otsingu teinud patendiameti positiivne kirjalik arvamus leiutise patentsuse kohta või
1.8.3 muu rakendusliku lahendusega (nt insener-tehniline või tarkvaraline lahendus), mis on positiivselt retsenseeritud doktoriõppe programmijuhi poolt valitud kahe sõltumatu, rahvusvaheliselt tunnustatud, doktorikraadiga eksperdi poolt.
1.9 Monograafiana vormistatud doktoritöö on välja antud rahvusvaheliselt tunnustatud kirjastuse poolt. Teadusprorektori otsusel võib monograafia olla avaldatud ka ülikooli väitekirjade seerias, millisel juhul on lisaks nõutav ühe teaduspublikatsiooni avaldamine põhiautorina doktoritöö valdkonnas punktis 1.5 toodud väljaannetes.
1.10 Loomeuurimusena vormistatud doktoritöö koosneb ühest ulatuslikust loomeprojektist või omavahel seotud loomeprojektide sarjast ning neid mõtestavast analüütilisest tekstist. Avaldatav tekstiosa peab sätestama töö uurimisküsimuse, eesmärgid, teadusliku uudsuse, meetodid ja tulemi ning seostama need loodud loomeprojektiga. Loomeuurimuslikku tööd eelretsenseeritakse doktoriõppe programmijuhi poolt valitud kahe sõltumatu rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdi poolt. Loomeuurimusliku doktoritöö valmimine peab olema kokku lepitud doktoritöö projekti käivitamisel. Loomeuurimusena vormistatud doktoritööd on võimalik teha ehituse ja arhitektuuri õppekava ehituse ja arhitektuuri peaerialal.

2. Doktoritöö vormistamine

2.1 Doktoritöö koostatakse inglise keeles. Põhjendatud juhul ja dekaani otsusel võib doktoritöö koostada ka mõnes muus keeles.
2.2 Doktoritöö vormistatakse käesoleva käskkirja alusel loodud doktoritöö kujundusmallil, mille kättesaadavuse siseveebis tagab teadusosakond. Doktoritöö kujundusmalli juurde kuuluvad kasutusjuhendid avaldab teadusosakond siseveebis.
2.3 Doktoritöö esi- ja tagakaas lisatakse ülikooli kirjastuses (edaspidi kirjastus). Doktoritöö esi- ja tagakaane näidised on avaldatud siseveebis.
2.4 Doktoritöö struktuur on reeglina alljärgnev:
2.4.1 tiitellehed;
2.4.2 sisukord (Contents);
2.4.3 doktoritöö aluseks olevate autori teaduspublikatsioonide nimekiri (List of Publications);
2.4.4 doktoritöö autori (kaastöö) panusest teaduspublikatsioonidele (Author’s Contribution to the Publications);
2.4.5 sissejuhatus (Introduction);
2.4.6 vajadusel töös kasutatavate lühendite, terminite ja sümbolite selgitused (Abbreviations, Terms, Symbols);
2.4.7 töö põhiosa;
2.4.8 jooniste loetelu (List of Figures);
2.4.9 tabelite loetelu (List of Tables);
2.4.10 viidatud kirjanduse loetelu (References);
2.4.11 tänuavaldused (Acknowledgements);
2.4.12 eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte (Abstract);
2.4.13 graafiline kokkuvõte (Graphical Abstract)
2.4.14 lisad (Appendix);
2.4.15 elulookirjeldus (Curriculum vitae) inglise ja eesti keeles.
2.5 Doktoritöö osade liigutamine struktuuris on põhjendatud tulenevalt vastava teadusvaldkonna traditsioonidest.
2.6 Doktoritööl on kaks tiitellehte. Esimene tiitelleht koos pöördel oleva infoga vormistatakse doktoritöö keeles, teine tiitelleht vormistatakse muus keeles (võõrkeelse töö puhul eesti keeles).
2.7 Tiitellehele märgib kirjastus ülikoolis kaitstud doktoritööde järjekorranumbri.
2.8 Juhul, kui doktoritöö:
2.8.1 on valminud lepingu või ühisõppekava alusel Tallinna Tehnikaülikoolis ja mõnes muus ülikoolis, viidatakse tiitellehe pöördel paiknevas autorideklaratsioonis ka teisele ülikoolile;
2.8.2 valmimisel või trükkimisel on kasutatud struktuuritoetuste vahendeid, märgitakse tiitellehe pöördele struktuuritoetuse andja logo.
2.9 Doktoritöö tiitellehe pöördel märgitakse kaks ISSN numbrit (International Standard Serial Number) ja kaks ISBN numbrit (International Standard Book Number – rahvusvaheline standardnumber, mis antakse ühele konkreetsele raamatule, seejuures eraldi numbrid trüki- ja elektroonilisele väljaandele). ISSN ja ISBN numbrid väljastab kirjastus.
2.10 Doktoritöö sisu liigendatakse peatükkideks, kasutades kuni kolme taset pealkirju. Pealkirjadele lisatakse araabia number. Mitme pealkirja taseme korral nummerdatakse pealkirjad viitega eelmiste tasemete pealkirjade numbritele. Iga uus peatükk algab uuest leheküljest. Lisatud publikatsioonid algavad parempoolsest, paaritu numbriga leheküljest.
2.11 Doktoritöös sisalduvad tabelid pealkirjastatakse ja joonised allkirjastatakse ning nummerdatakse kas läbivalt kogu doktoritöö ulatuses või peatükkide põhiselt. Tabelitele ja joonistele peab doktoritöös sisalduma viide.

3. Doktoritööde avaldamine

3.1 Doktoritööd avaldatakse trükisena ja elektrooniliselt raamatukogu digikogus, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.
3.2 Doktoritöö autori ja ülikooli vahel sõlmitakse autorileping doktoritöö kasutamiseks (edaspidi autorileping). Autorilepinguga annab autor ülikoolile õiguse doktoritöö avaldamiseks ja kirjastamiseks. Autorilepingu tekst on kättesaadav raamatukogu digikogu veebilehel.
3.3 Ligipääs doktoritööle võib olla piiratud, kui tulenevalt doktoritöö teemaga seotud lepingu tingimustest sisaldab doktoritöö riigisaladust, ärisaladust või muud salastatud teavet. Doktoritööle ligipääsu piiramise otsustab dekaan doktoritöö autori põhjendatud taotluse alusel. Riigisaladust sisaldavate doktoritööde puhul kaasatakse otsuse tegemisel isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik.
3.4 Raamatukogu säilitab doktoritöid alaliselt. Piiratud ligipääsuga doktoritööle (v.a salajase või täiesti salajase taseme riigisaladust sisaldavale doktoritööle) kantakse märge „Asutusesiseseks kasutamiseks” ja doktoritöö säilitatakse raamatukogu selleks ettenähtud kinnises hoidlas. Doktoritöid, milles sisaldub salajase või täiesti salajase taseme riigisaladus ülikoolis ei säilitata.
3.5 Vähemalt üks kuu enne doktoritöö kaitsmist esitab doktoritöö autor kirjastusele doktoritöö käsikirja elektrooniliselt, millele on lisatud:
3.5.1 eraldi failidena teaduspublikatsioonid;
3.5.2 kaitsmiskorraldus;
3.5.3 instituudi direktori allkirjastatud vormikohane tellimiskiri doktoritöö kirjastamiseks.
3.6 Kirjastus edastab doktoritöö ülikooli raamatukogule elektrooniliselt pärast punktis 3.5 nimetatud dokumentide laekumist ja doktoritöö käsikirja toimetamist ning trükisena pärast doktoritöö kirjastamist. Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul edastatakse raamatukogule elektrooniliselt ainult doktoritöö lühikokkuvõte. Salajase või täiesti salajase taseme riigisaladust sisaldavat doktoritööd ei edastata raamatukogule ning doktoritöö tagastatakse autorile pärast kaitsmist.
3.7 Raamatukogu avaldab doktoritöö elektroonilise versiooni raamatukogu digikogus, sisestab vajalikud metaandmed ning saadab doktorandile allkirjastamiseks autorilepingu. Trükisena on doktoritöö raamatukogus avalikult kättesaadav vähemalt kolmes eksemplaris, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.
3.8 Doktoritöö kaitsmisega seotud teabe avaldamiseks ülikooli veebilehtedel esitab doktorant teadusosakonnale eestikeelse lihtsas sõnastuses, kuni 3000 tähemärgi pikkuse populaarteadusliku kokkuvõtte doktoritööst (teadusuudisena), mille võib asendada 3-minuti teadusvideoga. Teadusosakond korraldab kaitsmisega seotud teabe edastamise ülikooli veebis koos viitega doktoritööle või piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul selle lühikokkuvõttele. Kui doktoritöö sisaldab riigisaladust, siis otsustab isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik iga konkreetse doktoritöö kaitsmisega seotud teabe avaldamise.
3.9 Doktoritöö kaitsmise ärajäämisest teavitab kaitsmist korraldav struktuuriüksus viivitamatult raamatukogu ja teadusosakonda ning doktoritöö kohta teabe avaldamine lõpetatakse viivitamatult.
3.10 Raamatukogu sisestab doktoritöö kirje e-kataloogi ESTER ja pärast doktoritöö edukat kaitsmist lisab kirje juurde lingi doktoritöö elektroonilisele versioonile, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.