Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord

Kinnitatud rektori 25.10.2017 käskkirjaga nr 111

Redaktsiooni jõustumise aeg: 2017/2018. õppeaastast

Alates 1. jaanuarist 2021.a. doktoriõppesse vastuvõetud üliõpilastele kohaldatakse rektori 06.11.2020 käskkirjaga nr 52 kinnitatud „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise korda“.
Enne 1. jaanuarit 2021.a. doktoriõppesse vastuvõetud üliõpilastele kohaldatakse rektori 25.10.2017 käskkirja nr 111 „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord“ kuni 2023/2024. õppeaasta lõpuni.
Eksternina doktorikraadi kaitsjatele kehtib rektori 25.10.2017 käskkirja nr 111 „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord“ kuni 31.12.2021.

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse doktoritöödele esitatavad nõuded ning doktoritööde üldsusele kättesaadavaks tegemine ja levitamine autoriõiguse seaduse tähenduses (edaspidi avaldamine) Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TTÜ).
1.2 Doktoritöö on iseseisev uurimustöö, milles on esitatud doktoriõppekava teadusvaldkonna olulise probleemi uudne lahendus.
1.3 Doktoritöö vormistatakse kas:
1.3.1 väitekirjana, mille põhiseisukohad on avaldatud töö lisadeks olevate publikatsioonidena (vastab ETIS klassifikaatoritele 1.1, 1.2 või 3.1);
1.3.2 kokkuvõtva ülevaateartikliga varustatud ja ühtse kogumina vormistatud publikatsioonide (vastab ETIS klassifikaatoritele 1.1, 1.2 või 3.1) seeriana, millele on lisatud publikatsioonide koopiad;
1.3.3 rahvusvahelises pressis ilmunud või avaldamiseks vastuvõetud, tervikuna probleemi avav eelretsenseeritud monograafiana (vastab ETIS klassifikaatorile 2.1).
1.4 Punktides 1.3.1 ja 1.3.2 nimetatud doktoritöö põhiseisukohad peavad olema avaldatud vähemalt kolme teaduspublikatsioonina, kui seda ei piira seadus või leping.
1.5 Teaduspublikatsioonid või monograafiad võivad olla trükis ilmumata, kuid siis peab olema ametlik kinnitus nende avaldamiseks vastuvõtmise kohta.
1.6 Dekaani otsuse alusel loetakse teaduspublikatsiooniga samaväärseks:
1.6.1 patent;
1.6.2 patenditaotlus juhul, kui on lisatud otsingu teinud patendiameti positiivne kirjalik arvamus leiutise patentsuse kohta.

2. Doktoritöö vormistamine

2.1 Doktoritöö koostatakse inglise keeles. Põhjendatud juhul ja dekaani otsusel võib doktoritöö koostada ka mõnes muus keeles.
2.2 Doktoritöö vormistatakse käesoleva käskkirjaga kinnitatud doktoritöö kujundusmallil (lisad 1 ja 2), mille kättesaadavuse siseveebis tagab teadusosakond. Doktoritöö kujundusmalli juurde kuuluvad kasutusjuhendid avaldab teadusosakond siseveebis.
2.3 Doktoritöö esi- ja tagakaas lisatakse TTÜ kirjastuses (edaspidi kirjastus). Doktoritöö esi- ja tagakaane näidised on avaldatud siseveebis.
2.4 Doktoritöö struktuur on alljärgnev:
2.4.1 tiitellehed;
2.4.2 sisukord (Contents);
2.4.3 doktoritöö aluseks olevate autori publikatsioonide nimekiri (List of Publications);
2.4.4 doktoritöö autori (kaastöö) panusest publikatsioonidele (Author’s Contribution to the Publications);
2.4.5 sissejuhatus (Introduction);
2.4.6 vajadusel töös kasutatavate lühendite, terminite ja sümbolite selgitused (Abbreviations, Terms, Symbols);
2.4.7 töö põhiosa;
2.4.8 jooniste loetelu (List of Figures);
2.4.9 tabelite loetelu (List of Tables);
2.4.10 viidatud kirjanduse loetelu (References);
2.4.11 tänuavaldused (Acknowledgements);
2.4.12 eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte (Abstract);
2.4.13 lisad (Appendix);
2.4.14 elulookirjeldus (Curriculum vitae) inglise ja eesti keeles.
2.5 Doktoritööl on kaks tiitellehte. Esimene tiitelleht koos pöördel oleva infoga vormistatakse doktoritöö keeles, teine tiitelleht vormistatakse muus keeles (võõrkeelse töö puhul eesti keeles).
2.6 Tiitellehele märgib kirjastus TTÜ-s kaitstud doktoritööde järjekorranumbri.
2.7 Juhul, kui doktoritöö:
2.7.1 on valminud lepingu või ühisõppekava alusel TTÜ-s ja mõnes muus ülikoolis, viidatakse tiitellehe pöördel paiknevas autorideklaratsioonis ka teisele ülikoolile;
2.7.2 valmimisel või trükkimisel on kasutatud struktuuritoetuste vahendeid, märgitakse tiitellehe pöördele struktuuritoetuse andja logo.
2.8 Doktoritöö tiitellehe pöördel märgitakse ISSN number (International Standard Serial Number) ja kaks ISBN numbrit (International Standard Book Number– rahvusvaheline standardnumber, mis antakse ühele konkreetsele raamatule, seejuures eraldi numbrid trüki- ja elektroonilisele väljaandele). ISSN ja ISBN numbrid väljastab kirjastus.
2.9 Doktoritöö sisu liigendatakse peatükkideks, kasutades kuni kolme taset pealkirju. Pealkirjadele lisatakse araabia number. Mitme pealkirja taseme korral nummerdatakse pealkirjad viitega eelmiste tasemete pealkirjade numbritele. Peatükk algab uuest leheküljest – parempoolsest, paaritu numbriga leheküljest.
2.10 Doktoritöös sisalduvad tabelid pealkirjastatakse ja joonised allkirjastatakse ning nummerdatakse kas läbivalt kogu doktoritöö ulatuses või peatükkide põhiselt. Tabelitele ja joonistele peab doktoritöös sisalduma viide.

3. Doktoritööde avaldamine

3.1 Doktoritööd avaldatakse trükisena ja elektrooniliselt raamatukogu digikogus http://digi.lib.ttu.ee, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.
3.2 Doktoritöö autori ja TTÜ vahel sõlmitakse autorileping doktoritöö kasutamiseks (edaspidi autorileping). Autorilepinguga annab autor TTÜ-le õiguse doktoritöö avaldamiseks ja kirjastamiseks. Autorilepingu tekst on kättesaadav raamatukogu digikogu veebilehel.
3.3 Ligipääs doktoritööle võib olla piiratud, kui doktoritöö sisaldab riigisaladust, ärisaladust või muud salastatud teavet. Doktoritööle ligipääsu piiramise otsustab dekaan.
3.4 Raamatukogu säilitab doktoritöid alaliselt. Piiratud ligipääsuga doktoritööle (v.a salajase või täiesti salajase taseme riigisaladust sisaldavale doktoritööle) kantakse märge „Asutusesiseseks kasutamiseks” ja doktoritöö säilitatakse raamatukogu selleks ettenähtud kinnises hoidlas. Doktoritöid, milles sisaldub salajase või täiesti salajase taseme riigisaladus TTÜ-s ei säilitata.
3.5 Vähemalt üks kuu enne doktoritöö kaitsmist esitab doktoritöö autor kirjastusele doktoritöö käsikirja elektrooniliselt, millele on lisatud:
3.5.1 eraldi failidena publikatsioonid;
3.5.2 allkirjastatud autorileping;
3.5.3 instituudi direktori allkirjastatud vormikohane tellimiskiri doktoritöö kirjastamiseks.
3.6 Kirjastus edastab doktoritöö TTÜ raamatukogule (raamatukogu) elektrooniliselt e-posti manusena või andmekandjal pärast punktis 3.5 nimetatud dokumentide laekumist ning trükisena pärast doktoritöö kirjastamist. Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul edastatakse raamatukogule elektrooniliselt ainult doktoritöö lühikokkuvõte. Salajase või täiesti salajase taseme riigisaladust sisaldavat doktoritööd ei edastata raamatukogule ning doktoritöö tagastatakse autorile pärast kaitsmist.
3.7 Raamatukogu avaldab doktoritöö elektroonilise versiooni raamatukogu digikogus, sisestab vajalikud metaandmed ning kirjeldab publikatsiooni. Trükisena on doktoritöö raamatukogus avalikult kättesaadav vähemalt kolmes eksemplaris, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.
3.8 Pärast doktoritöö avaldamist digikogus korraldab teadusosakond ülikooli veebilehtedel doktoritöö kaitsmisega seotud teabe edastamise koos viitega doktoritööle või piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul selle lühikokkuvõttele. Kui doktoritöö sisaldab riigisaladust, siis otsustab isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik iga konkreetse doktoritöö kaitsmisega seotud teabe avaldamise.
3.9 Doktoritöö kaitsmise ärajäämisest teavitab dekaan viivitamatult raamatukogu ja teadusosakonda ning doktoritöö kohta teabe avaldamine lõpetatakse viivitamatult.
3.10 Pärast doktoritöö edukat kaitsmist lisab raamatukogu doktoritöö kirje e-kataloogi ESTER ja kirje juurde lingi doktoritöö elektroonilisele versioonile, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.