Doktoriõppe vastuvõtu korraldus

Kinnitatud rektori 30.04.2019 käskkirjaga nr 19

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 30.04.2019

Microsoft Word

1. Vastuvõtu konkursiks väljakuulutatavate doktoritööde teemade valimine ja kinnitamine.

1.1 Doktoriõppe vastuvõtuks avatavate doktoritööde teemad valitakse juhendajate konkursi tulemuste alusel ning arvestades igaks õppeaastaks teadusprorektori korraldusega doktoriõppe programmidele kehtestatud vastuvõtu sihtarvu.

1.2 Vastuvõtu sihtarvude jaotus doktoriõppe programmide lõikes vaadatakse teadusosakonnas õppeaasta jooksul vastavalt vajadusele üle ning sihtarvusid kas suurendatakse või vähendatakse.

1.3 Konkursil võivad osaleda isikud, kes vastavad õpingute lõpetamise eeskirjas (alates 1.08.2019 õppekorralduse eeskirjas) doktoritöö juhendajale (edaspidi juhendaja) kehtestatud tingimustele ning vastavad punktis 1.8 nimetatud lävendile.

1.4 Konkursil osalemise eeltingimus on, et juhendaja ja juhendaja struktuuriüksus (instituut) või kokkuleppel ja põhjendatud juhul mõni muu ülikooli instituut loob täiskoormusel õppivale doktorandile doktoritöö tegemiseks vajalikud tingimused, sh töökoha ning tagab teadustöö tegemiseks vajaliku sissetuleku vastavalt ülikooli juhistele.

1.5 Konkursil osalemiseks esitab juhendaja doktoriõppe programmijuhile (edaspidi programmijuht):
1.5.1 instituudi direktori kooskõlastusega vormikohase avalduse koos ingliskeelse doktoritöö teemakirjeldusega (iga teema kuni 1 A4 lehekülg);
1.5.2 mitme teema korral nende eelisjärjestuse;
1.5.3 instituudi või ülikoolivälise juhendaja puhul tema tööandja esindaja kinnituse punktis 1.4 sätestatud eeltingimuse täitmise kohta.

1.6 Taotlusi saab juhendaja esitada jooksvalt. Programmijuht võib määrata taotluste esitamise tähtajad, võttes arvesse rektori käskkirjaga kinnitatud vastuvõtu kalendergraafikus kehtestatud tähtaegasid.

1.7 Programmijuht kontrollib taotlusdokumentide vastavust nõuetele ning kas juhendaja vastab kehtestatud lävendile.

1.8 Lävendi moodustavad järgmised andmed:
1.8.1 juhendaja viimase 5 aasta jooksul avaldatud publikatsioonide arv Scopus andmebaasi alusel ( ≥10);
1.8.2 viimase 5 aasta publikatsioonide tsiteeritavus Scopus andmebaasi alusel (tsiteeritud publikatsioonide osakaal ≥50%) ja
1.8.3 senine juhendamise tulemuslikkus: ≥50% juhendamisel olnud ja vastavaks hetkeks eksmatrikuleeritud doktorantidest, on viidud kaitsmiseni (ÕISi andmed).

1.9 Esmakordse juhendaja puhul arvestatakse punktides 1.8.1. ja 1.8.2. nimetatud andmeid.

1.10 Lähtudes eeltoodud nõuetest teeb programmijuht ühe alljärgnevast otsusest:
1.10.1 kinnitada doktoritöö teema ja juhendaja ning avada konkurss vastuvõtuks;
1.10.2 mitte kinnitada doktoritöö teema, millisel juhul annab programmijuht juhendajale põhjendatud selgituse või esitab lisatingimused teema avamiseks.

1.11 Programmijuhil on õigus kasutada teemade otsustamisel kaalutlusõigust 25% ulatuses programmile määratud vastuvõtu sihtarvust, arvestades programmi seisukohast olulisi asjaolusid, seatud eesmärke ning kaaludes põhjendatud huvisid. Kaalutlusõiguse tulemuseks on üks p 1.10 nimetatud otsustest.

1.12 Erijuhtude lahendamiseks on programmijuhil õigus pöörduda teadusprorektori poole.

2. Tööstudoktorantuuri teemade valimine ja kinnitamine.
2.1 Tööstusdoktorantuuri teema avamiseks esitab juhendaja programmijuhile:
2.1.1 avalduse, milles märgib ka tööstusdoktorantuuri kandidaadi andmed ning koostöö alused ettevõtte/asutusega (kui on sõlmitud/sõlmimisel T&A leping, siis viide sellele);
2.1.2 doktoritöö teema kirjelduse inglise keeles;
2.1.3 ettevõtte/asutuse kinnituse, et tööstusdoktorantuuri kandidaadil on kehtiv tööleping ettevõtte/asutusega ning tema töö ettevõttes/asutuses on tihedalt seotud tulevase doktoritööga.

2.2 Programmijuht kontrollib taotlusdokumentide vastavust nõuetele, kas juhendaja vastab kehtestatud lävendile ning kas on täidetud kõik tööstusdoktorantuuri statuudis kehtestatud tingimused.

2.3 Tööstusdoktorantuuri teema avamise või mitte avamise otsuse teeb programmijuht.