Doktoranditoetuse määramise alused ja maksmise kord

Kinnitatud rektori 22.12.2016 käskkirjaga nr 184
Muudetud rektori 25.11.2019 käskkirjaga nr 53

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 25.11.2019

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse doktoranditoetuse määramise alused ning maksmise kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool).

1.2 Doktoranditoetus on õppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatud alustel doktoriõppes õppivale isikule antav rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumiseks ning doktoriõpingutega kaasnevate kulutuste katmiseks.

2. Doktoranditoetuse määramine

2.1 Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust kui ta:
2.1.1 on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2.1.2 on immatrikuleeritud pärast 1. jaanuari 2012 ja õpib kas täis- või osakoormusega õppekulusid hüvitamata või on immatrikuleeritud enne 1. jaanuari 2012 ja õpib täiskoormusega;
2.1.3 ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
2.1.4 on läbinud atesteerimise ülikooli senati kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant. [jõustunud 25.11.2019]

2.2 Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust septembrist alates 12 kalendrikuul või juhul, kui tema õppekava nominaalkestus lõpeb kalendriaasta keskel, vastaval arvul õppekuudel.

2.3 Doktoranditoetus määratakse dekaani korralduse alusel 25. septembriks doktoranditoetuse saamiseks vajalikud andmed esitanud ja punktis 2.1 nimetatud nõuetele vastavatele doktorantidele.

2.4 Välisdoktorandile, kes on esitanud taotluse elamisloa saamiseks Eestis, on õigus määrata doktoranditoetus alates elamisloa kehtima hakkamise kalendrikuust kuni järgneva õppeaasta alguseni.

2.5 Osakoormusega õppivale, punktis 2.1 nimetatud nõuetele vastavale doktorandile määratakse doktoranditoetus 50 protsendi ulatuses riikliku doktoranditoetuse suurusest.

3. Doktoranditoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

3.1 Doktoranditoetus makstakse iga kuu viimaseks kuupäevaks üliõpilase poolt ülikooli õppeinfosüsteemis märgitud arvelduskontole.

3.2 Pärast doktoranditoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel lõpetatakse üliõpilasele doktoranditoetuse maksmine alates järgnevast kuust.

3.3 Kui üliõpilasele määratakse doktoranditoetus ekslikult, on eksituse ilmnemisel ülikoolil õigus maksmine üliõpilasele lõpetada.

3.4 Juhul kui selgub, et üliõpilane on esitanud ülikoolile valeandmeid, lõpetab ülikool doktoranditoetuse maksmise ning ülikoolil on õigus nõuda alusetult makstud doktoranditoetus tagasi.