Doktorandi tegevuskava koostamise juhend

Kinnitatud rektori 15.02.2011 käskkirjaga nr 52

Microsoft Word

1. Doktorant koostab juhendaja kaasabil doktorandi tegevuskava (edaspidi tegevuskava) õppeinfosüsteemis (ÕIS).

2. Tegevuskavva sisestatakse järgmised andmed:
2.1 doktoritöö teema eesti ja inglise keeles;
2.2 Common European Research Classification Scheme (CERCS) teadusvaldkondade ja-erialade klassifikaator;
2.3 doktoritöö teema annotatsioon;
2.4 tegevuskava täitmise aruanne õppeaastate kaupa;
2.5 juhendaja hinnang tegevuskava täitmisele.

3. Doktoritöö annotatsioonis kirjeldab doktorant plaanitava uurimistöö teemat, eesmärki ja eeldatavaid tulemusi.

4. Doktoritöö teema, CERCS klassifikaatori ja annotatsiooni sisestab doktorant hiljemalt vastuvõtusemestri punase joone päevaks.

5. Tegevuskava täitmise aruandes kirjeldab doktorant õppeaasta jooksul tehtud uurimistööd ja plaanitavaid tegevusi järgmiseks õppeaastaks. Aruandesse tuleb lisada ka nimekiri avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud publikatsioonidest.

6. Tegevuskava täitmise aruanne õppeaasta kohta tuleb täita hiljemalt kaks nädalat enne atesteerimist. Kui doktoranti atesteeritakse sügissemestri lõpus erakorraliselt, täidab ta tegevuskava täitmise aruande jooksval õppeaastal tehtu kohta.

7. Juhendaja sisestab hinnangu tegevuskava täitmisele hiljemalt üks nädal enne atesteerimist.

8. Tegevuskava täitmise aruande ja juhendaja hinnangu väljatrüki koos õpisoorituste väljatrükiga ÕIS-ist esitab dekanaat enne atesteerimist atesteerimiskomisjonile.