Juhtimine ja tugiteenused> Strateegiline juhtimine

Akadeemiline arengukava

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.06.2019 otsusega nr 17

Sissejuhatus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. TalTechis antav õpe on teaduspõhine.
TalTech on teadusülikool (research university1), mis eesmärgistab oma missiooni teostamiseks olulised teadusuuringute ja arendustegevuse suunad. TalTech panustab jõudsaltEesti ühiskonna, majanduse ja tööstuse tehnoloogia- ja teadmusintensiivsuse kasvu.
Lähtudes Eesti arenguvajadustest, pidades silmas ülemaailmseid väärtusahelaid ja teadustegevuse trende ning järjest kasvavat vajadust rahvusvaheliseks koostööks, on oluline ülikooli profileerimine, interdistsiplinaarse ja institutsioonidevahelise koostöö tugevdamine. TalTechi positsioneerimiseks akadeemiliste partnerite ning koostöösuhete kontekstis on ülikooli teadus- ja arendustegevuse (TA) prioriteetide ja koostöövaldkondade määratlemine olulise tähtsusega.

Akadeemilise arengukava lähtekohad ja eesmärgid
Akadeemilise arengukava (AAK) koostamise tervikeesmärgiks on TalTechi TA akadeemiliste arengueesmärkide sõnastamine 10-aastase tulevikuperspektiiviga (2020-2030). Arvesse võetakse Tallinna Tehnikaülikooli seadusest ja halduslepingust tulenevaid ülesandeid, ülikooli kehtivat arengukava, ülikooli uurimissuundade ja -rühmade akadeemilist taset ja ressursse, Eesti majanduse struktuuri ja sotsiaalmajanduslikke väljakutseid, Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi 2018-20212, Programmi „Euroopa horisont“ missioone ja teise samba klastreid, strateegilist rahvusvahelist ja kodumaist partnerlust ning selle arenguperspektiive.
TalTechi AAK toetub olemasolevatele akadeemilistele kompetentsidele. Ülikool läbis edukalt 2017. aastal läbi viidud T&A korralise evalveerimise3 kõigis OECD kuues teadusvaldkonnas. 2018. aasta sügisel läbi viidud TalTech TA analüütiline ülevaade osutas siiski TalTechi TA mõju mahajäämusele võrreldes võrdlusülikoolidega. Ülikooli TA võimekuse kasvatamine eeldab olulisi täiendavaid investeeringuid nii inim- kui materiaalsesse varasse, mis tuleb kavandada koostöös peamiste partneritega ja määratledes ära arenguprioriteedid.

Eesmärgid:

1) Läänemere piirkonna mõjukaimate teaduskeskustega võrreldava taseme ja mõju saavutamine valitud TA prioriteetsetes suundades.
2) Eesti majanduslike väljakutsete lahendamisele kaasaaitamine akadeemilise tegevuse kaudu. Akadeemiliste võimekuste kasvatamisel parandada ühtaegu partnerlust erasektoriga valitud TA prioriteetsetes valdkondades. Oma tegevusega soodustada erasektori TAI-investeeringuid neis valdkondades ja toetada ettevõtete valdkondliku arendusvõimekuse väljaarendamist.
3) Akadeemiliste partnerlussuhete sihistamine instituutide ja teaduskondade tasemel. Ülikooli tihedam sidustamine Euroopa Teadusruumi algatustega, atraktiivsuse suurendamine üleilmsetes partnerlustes.
4) Uute tehnoloogiate arendamine ja eelduste loomine nende kasutuselevõtuks, sh tööstusomandi laialdasemale kasutamisele, infrastruktuuri investeeringutele, teadlaste ja inseneride mobiilsusele.
5) Läbimurdeliste innovatsioonide soodustamine.

Välised mõjud ning ühiskonna ootused
AAK arvestab siseriiklike ning ülemaailmseid arenguid ning Eesti ühiskonna ootusi tehnoloogiaülikoolile. Pikaajalisi arenguid iseloomustab ühelt poolt suurenev Euroopa majanduslik ning tehnoloogiline mahajäämus koos loodusressursside üleekspluateerimise, kasvava majandusliku ebavõrduse, rahvastiku vananemise ning rändega, ning teiselt poolt kasvav teadlikkus nende arengute mõjust looduskeskkonnale ning demokraatlikule ühiskonnakorraldusele. Seoses sellega on jätkuva tähelepanu all Eesti majanduse konkurentsivõime välisturgudel. Tajutav on ootus, et ülikool täidaks oma rolli eesti keele ja kultuuri arendaja ning hoidjana ning panustaks Eesti riigi julgeolekusse, energiasõltumatusse ning loodushoidu.

TalTechi TA prioriteetsed suunad
Kõrgetasemeline, mõjukas akadeemiline tegevus on väärtus, mille vajalikkust ülikoolis tunnustatakse. TalTech peab oluliseks loodusteadusliku vundamendi arendamist ja toetab alusteadusi, mis loovad eeldused nende kasutamiseks rakendustes ja innovatsioonis.
Kooskõlas AAK lähteülesandega ning arvestades AAK töörühma ja struktuuriüksuste antud sisendit on ülikool määratlenud järgmised TA prioriteetsed suunad:

1. Targad ja energiatõhusad keskkonnad (smart and energy efficient environments) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on rahvusvaheliselt läbimurdeliste tarkade ja energiatõhusate (tehis)keskkondade loomine, arendamine ning rakendamine Eesti majandusele olulistes valdkondades. Eesmärk on suurendada uudsete IKT-põhiste ja energiatõhusate insenerilahenduste kaudu erasektori (sh tööstuse) väärtusloomet ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.
2. Usaldusväärsed IT-lahendused (dependable IT solutions) – töökindlad ja ründekindlad IT-süsteemid ja -teenused, kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri jätkusuutlik arendamine, IT-süsteemide ning andmetöötlusmeetodite energiasäästlikus. Kasutajate ning ühiskonna usaldus IT-teenuste vastu ning privaatsuse säilitamine.
3. Keskkonnaressursside vääristamine (valorisation of natural resources) – uudsed lahendused Eesti maapõue-, loodus- ja tehisressursside säästvaks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks.
4. Tulevikku vaatav riigivalitsemine (future governance) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on tehnoloogilised muutused (ennekõike IKT areng ja levik) ning sellega seonduvad inimeste käitumismustrite muutused (personaalsed eelistused ja ootused, mobiilsusmustrid, suhtlusvõrgustikud jms) ja rahvusvahelised arengud (ÜRO kestliku arengu raamistik4, globaalsed IKT valitsemise kokkulepped jms), mis mõjutavad riigi rolli ühiskonnas ning ootusi avalikele poliitikatele ning teenustele.
5. Innovaatilised väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ja digitaalne majandus (innovative SME-s and digital economy) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on inimeste, tehnoloogia ning kapitali jätkusuutlik ja innovaatiline rakendamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes väärtusloome kasvuks ning majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks.

Valitud TA prioriteetsete suundade kõrval on uute, potentsiaalselt prioriteetsete TA suundade esilekerkimine tervitatav. Selle eeltingimuseks on vajalik akadeemiline tase ja mõju, konkurentsivõime TAI investeeringute hankimisel, ühiskondlik mõjukus ja potentsiaalne sotsiaalmajanduslik mõju.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/managing-the-unmanageable_hemp-v18-art8-en
https://www.hm.ee/sites/default/files/11_tai_strateegia_programm_2018-2021.pdf
https://www.ttu.ee/teadustoo/ta-korraldus/evalveerimine-4/
https://www.stat.ee/valjaanne-2018_saastva-arengu-naitajad